Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Licencja wyłączna

05.10.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Licencja wyłączna uregulowana jest w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 66 tej ustawy umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie powyższego terminu, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.
 
Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem zobowiązaniowym, który z jednej strony określa uprawnienia udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zaś strony statuuje obowiązek zapłaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz uprawnionego podmiotu, tj. licencjodawcy (Uchwała SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 18/03).
 
Przepis art. 67 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza rozróżnienie na licencje wyłączne oraz licencje niewyłączne. 
 
Licencja wyłączna to umowa zapewniająca wyłączność korzystania z danego utworu w sposób, który został określony w treści umowy. 
 
W zależności od treści umowy licencyjnej wyłączność licencjonobiorcy może ograniczać się tylko do jednego pola eksploatacji lub może obejmować wiele pól eksploatacji danego utworu. Na tej podstawie wyróżnić można licencję wyłączną o charakterze pełnym oraz licencję wyłączną o charakterze niepełnym. W przypadku, gdy twórca udzieli licencji wyłącznej w odniesieniu jedynie do określonych pól eksploatacji, może on udzielać swobodnie licencji w zakresie innych pól eksploatacji tego samego utworu. 
 
Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 67 ust. 5 UPrAut).
 
Należy podkreślić, iż w sytuacji, gdy strony nie zachowają pisemnej formy umowy licencyjnej, mogą one jedynie dowodzić udzielenia licencji niewyłącznej. Wynika to z faktu, iż umowa, której przedmiotem jest licencja niewyłączna może być zawarta w dowolnej formie. Dozwolona jest tutaj także forma ustna.  
 
Zawierając umowę licencji wyłącznej twórca utworu zostaje zobowiązany do powstrzymania się od upoważniania innych osób do korzystania z utworu na tych polach eksploatacji, na których została udzielona licencja wyłączna. Ponadto postanowienia umowy licencyjnej, której przedmiotem jest licencja wyłączna zobowiązują licencjonodawcę do niekorzystania z utworu w zakresie, w którym udzielił on licencji wyłącznej. Należy zauważyć, iż zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie nie ma zgodności co do tego, czy zawarcie umowy licencji wyłącznej nakłada na twórcę utworu oby dwa wskazane wyżej zobowiązania, czy tylko pierwsze z nich. Brak jednolitego poglądu w tek kwestii wynika z faktu, iż ustawodawca nie rozstrzygnął tej kwestii w sposób jednoznaczny. 
 
Przepisy w sposób jednoznaczny nie stanowią także o terminie, na jaki licencja wyłączna zostaje udzielona, a także o terytorialnym zasięgu jej obowiązywania. Jeżeli chodzi o drugie z tych zagadnień można odwołać się do treści przywoływanego już wyżej przepisu art. 66 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z przepisu tego wynika, iż licencja wyłączna obowiązuje na terytorium całego państwa. 
 
W sytuacji, gdy naruszenie licencji wyłącznej zostanie dokonane przez twórcę utworu (licencjonodawcę), licencjonobiorcy przysługuje prawo żądania od niego odszkodowania na ogólnych zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Jeżeli jednak naruszenie umowy licencji wyłącznej polegać będzie na zawarciu przez licencjonodawcę kolejnej umowy licencyjnej lub umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, licencjonobiorca ma prawo żądać uznania takich umów za bezskuteczne w stosunku do niego. 
 
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 67 ust. 4 UPrAut, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną. Przepisem ten ma charakter względnie obowiązujący. Wynika to z faktu, iż będzie miał on zastosowanie jedynie wówczas, gdy strony umowy licencji wyłącznej nie ułożą w tej umowie w inny sposób swoich stosunków. Prawo przysługujące licencjonobiorcy na podstawie przepisu art. 67 ust. 4 UPrAut jest skuteczne przeciwko każdej osobie, która korzysta z utworu w sposób bezprawny, a tym samym naruszając uprawnienia przysługujące licencjonobiorcy z tytułu posiadania licencji wyłącznej. W przypadku, gdy została zawarta umowa licencji wyłącznej o charakterze pełnym w czasie jej obowiązywania licencjonodawca nie może wystąpić z żadnym roszczeniem z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu przez osoby trzecie. Natomiast wówczas, gdy została zawarta umowa licencji wyłącznej o charakterze niepełnym to roszczenia z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych przysługują zarówno licencjonobiorcy, jak i licencjonodawcy w zależności od tego, na jakim polu eksploatacji osoby trzecie korzystają z utworu w sposób sprzeczny z prawem. 


Tagi: licencja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły
/prawo-lexvin/4517/Licencja-wy%C5%82%C4%85czna