Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zajęcie wynagrodzenia

09.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Pojęcie „wynagrodzenia” w kontekście dopuszczalności jego zajęcia należy rozumieć bardzo szeroko. Oznacza ono nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, które należne jest pracownikowi za wykonywaną przez niego pracę, ale także pod pojęciem tym należy rozumieć stałe lub zmienne składniki wynagrodzenia, które mogą mieć charakter zarówno obowiązkowy, jak i dobrowolny. Do składników takich należą np. nagrody, premie, dodatki. Wszystkie wskazane elementy, które stanowią składniki wynagrodzenia chronione są przez przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) przed potrąceniami. Przepisy te expressis verbis wskazują m.in. dopuszczalną kolejność dokonywania potrąceń, a także wysokość kwot, które są wolne od potrąceń. 
 
Istotnym jest także fakt, iż nie tylko wyżej wskazane elementy wynagrodzenia za pracę korzystają z ochrony w zakresie potrąceń. Z ochrony tej korzystają także inne świadczenia o charakterze finansowym, które pozostają w ścisłym związku ze stosunkiem pracy pomimo tego, iż nie stanowią wprost wynagrodzenia za pracę. Do świadczeń tych należą:
 
 1. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 2. nagroda jubileuszowa;
 3. odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia;
 4. odprawa emerytalna i rentowa;
 5. odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika;
 6. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą;
 7. wynagrodzenie urlopowe;
 8. deputaty;
 9. odszkodowania.
 
W przypadku, gdy pracodawca chce dokonać potrącenia z wyżej wymienionych świadczeń ma obowiązek stosować się do przepisów Kodeksu pracy.
 
Zgodnie z art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
 
 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 4. kary pieniężne z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika.
 
Należy wyraźnie podkreślić, iż wyżej wskazane potrącenia mają charakter przymusowy. Oznacza to, iż na ich dokonanie nie jest wymagana zgoda pracownika. Jednakże potrącenia te muszą być dokonywane w wyżej wskazanej kolejności. W związku z tym pracodawca obowiązany jest najpierw dokonywać potrąceń np. na należności alimentacyjne, jeżeli posiada odpowiedni tytuł wykonawczy, a dopiero w następnej kolejności może potrącić przysługującą mu należność z wynagrodzenia za pracę pracownika.
 
Przepisy prawa wskazują także górną granicę, w jakiej dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń. I tak potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – trzech piątych wynagrodzenia. Natomiast niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 k.p. 
 
Egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości podlegają:
 
 1. nagroda z zakładowego funduszu nagród;
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 3. należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej;
 
Zgodnie z art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
 
 1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 2. 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika.
 
W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wyżej wskazane ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
 
Przy zachowaniu powyższych zasad potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca może dokonać również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków, gdy:
 
 1. świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych;
 2. wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.
 
Potrąceń tych pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.


Tagi: komornik, egzekucja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły