Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kuratorska służba sądowa

25.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Kuratorska służba sądowa uregulowana jest w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi (art. 35 ust. 1 UKurS).
 
Kurator okręgowy
 
Kurator okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem jednak określonych w przepisach ustawy uprawnień sądu lub prezesa sądu (art. 35 ust. 2 UKurS).
 
Kuratora okręgowego powołuje prezes sądu okręgowego spośród kandydatów wybranych przez okręgowe zgromadzenie kuratorów ze swego grona, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zgromadzenia. kurator okręgowy powoływany jest na sześcioletnią kadencję. 
 
W wypadku niedokonania wyboru kandydatów przez dwa kolejne zgromadzenia kuratorów, prezes sądu okręgowego powołuje samodzielnie kuratora okręgowego. kurator okręgowy może być powołany na kolejne kadencje.
 
Odwołanie kuratora okręgowego następuje w przypadku:
 
 1. gdy zrzekł się funkcji – odwołuje go wówczas prezes sądu okręgowego;
 2. gdy nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę – odwołuje go wówczas prezes sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii okręgowego zgromadzenia kuratorów.
 
Ponadto prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego, może powołać zastępcę kuratora okręgowego dla dorosłych i zastępcę kuratora okręgowego rodzinnego, a jeżeli uzna to za wystarczające - jednego zastępcę kuratora okręgowego.
 
Kurator okręgowy i jego zastępca muszą posiadać następujące kwalifikacje:
 
 1. co najmniej 7-letni staż pracy kuratorskiej;
 2. stopień kuratora specjalisty, a wyjątkowo - stopień starszego kuratora zawodowego;
 3. wyróżniać się umiejętnościami w zakresie zarządzania i kierowania.
 
Kuratorowi okręgowemu po upływie kadencji oraz zastępcy kuratora okręgowego po odwołaniu przysługuje prawo powrotu do pracy w zespole kuratorskiej służby sądowej, w którym pracował bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko kuratora okręgowego.
 
Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje on także kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu (art. 37 ust. 1 UKurS).
 
Do zakresu działania kuratora okręgowego należy w szczególności:
 
 1. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
 2. koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania;
 3. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
 4. nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 5. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej;
 6. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;
 7. przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki;
 8. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich;
 9. występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu;
 10. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi;
 11. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu;
 12. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej;
 13. określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
 14. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu;
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.
 
Do obsługi kuratora okręgowego i jego zastępców, przy wykonywaniu ich zadań ustawowych, prezes sądu okręgowego wyznacza urzędników lub innych pracowników sądu okręgowego. Ponadto prezes sądu okręgowego może, na wniosek kuratora okręgowego, delegować do sądu okręgowego kuratora z sądu rejonowego z danego okręgu sądowego w celu udzielania kuratorowi okręgowemu pomocy przy wykonywaniu zadań.
 
Zespoły kuratorskiej służby sądowej
 
Zespoły kuratorskiej służby sądowej tworzy się w sądzie rejonowym. Wykonują one orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich (art. 39 ust. 1 UKurS).
 
W wypadku gdy powołanie dwóch lub więcej zespołów kuratorskiej służby sądowej byłoby niecelowe, prezes sądu okręgowego powołuje jeden zespół wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich.
 
Kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego.
 
Na stanowisko kierownika zespołu może być powołana osoba wyróżniająca się zdolnościami organizacyjnymi, która ponadto posiada:
 
 1. co najmniej 5-letni staż pracy kuratorskiej;
 2. stopień kuratora specjalisty, a w wyjątkowym wypadku stopień starszego kuratora zawodowego.
 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 UKurS do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a w tym:
 
 1. koordynowanie zadań kuratorów zespołu;
 2. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych;
 3. przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy;
 4. opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia;
 5. określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu;
 6. organizowanie działalności kuratorów społecznych;
 7. przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych;
 8. przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych;
 9. zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych;
 10. nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych;
 11. wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich;
 12. sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu;
 13. koordynowanie obsługi biurowej zespołu;
 14. reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
 15. współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.
 
Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie wskazanych wyżej zadań.
 
Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania. Prezes sądu rejonowego może utworzyć także sekretariat zespołu.


Tagi: kurator

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły