Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Jak założyć przedszkole ?

03.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
W Polsce przedszkole może być założone zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby fizyczne chcące założyć przedszkole nie muszą posiadać odpowiedniego wykształcenia. przedszkole może założyć każdy dorosły obywatel pod warunkiem, że zarejestrował on działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi natomiast o osoby prawne to muszą być one wpisane do właściwego rejestru (np. stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje), a także powinny one posiadać odpowiednie unormowania zawarte w statucie. 
 
Istotną kwestię jest, jakie przedszkole dany podmiot chce założyć, tzn. publiczne, czy niepubliczne. Należy wyraźnie podkreślić, iż założenie przedszkola publicznego wiąże się z większą liczbą procedur, które dotyczą nie tylko rejestracji takiego przedszkola, ale także jego prowadzenia w porównaniu z przedszkolem niepublicznym. Sposób zarządzania placówkami publicznymi jest szczegółowo uregulowany w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także w szeregu innych rozporządzeń. Faktem przemawiającym za założeniem przedszkola publicznego jest otrzymywanie przez taką placówkę o 1/3 większego dofinansowania w porównaniu z przedszkolem niepublicznym. 
 
Do założenia przedszkola publicznego niezbędne jest zezwolenie urzędu gminy. 
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie przedszkola publicznego. Termin ten może zostać jednak przedłużony za zgodą odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego (art. 58 ust. 4 USysOś). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438)  do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego należy dołączyć:
 
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej — wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
 2. projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
 3. projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
 4. opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić przedszkole publiczne i najbliższym jego otoczeniu;
 5. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu publicznym wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 6. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania przedszkola publicznego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.
 
Natomiast przedszkola niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę. Zgodnie z art. 82 ust. 2 USysOś zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • realizację innych zadań statutowych;
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. statut przedszkola;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu;
 
Gmina po spełnieniu wszystkich wymagań obowiązana jest dokonać wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczyć zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 
Przedszkole niepubliczne działa na podstawie statutu nadanego mu przez osobę prowadzącą. Statut ten powinien określać:
 
 1. nazwę przedszkola oraz jego zadania;
 2. osobę prowadzącą przedszkole;
 3. organy przedszkola oraz zakres ich zadań;
 4. organizację przedszkola;
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci uczęszczających do przedszkola;
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola;
 7. zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
 
Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu państwa. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego (art. 90 ust. 2b USysOś).


Tagi: przedszkole, firma

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły