Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra

Jako radca prawny, prowadzący swoją kancelarię na terenie Warszawy, świadczę pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pomoc udzielana jest klientom zarówno w formie tradycyjnej, w siedzibie kancelarii, jak i online.

Kim jest radca prawny?

Jest to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który oferuje swoim klientom wsparcie w formie konsultacji, porad, przygotowania opinii, aktów oraz poprzez reprezentowanie swojego klienta w sądzie. Jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie i wpisaną na listę radców prawnych. Jego kancelaria jest zatem miejscem, w którym można otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej.

Czym zajmuje się radca?

Jego podstawowym zajęciem jest świadczenie klientom wsparcia, obejmującego najczęściej udzielanie porad, sporządzanie pism, reprezentowanie klienta przed sądami czy opiniowanie umów lub tworzenie opinii. Jego wsparcie może być adresowane zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

W naszej kancelarii, udzielana jest pomoc, zarówno online, jak i stacjonarna, z prawa rodzinnego, cywilnego, mieszkaniowego, podatkowego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego, cywilnego, autorskiego, zagadnień związanych z odszkodowaniami, rozwodami i nie tylko.

Instytucjonalna piecza zastępcza

28.06.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Instytucjonalną pieczę zastępczą reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). 
 
Instytucjonalna piecza zastępcza może być sprawowana w formie:
 
 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 
Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. Natomiast samorząd województwa może prowadzić lub zlecić prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 
Przepisy prawa wskazują następujące zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:
 
 1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 2. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
 3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie (art. 95 ust. 1 UPieZas).
 
Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.
 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Natomiast w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza obowiązana jest współpracować, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Placówką tą  kieruje dyrektor.
 
Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki (art. 106 ust. 1 UPieZas).
 
Zgodnie z art. 101 ust. 1 UPieZas placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:
 
 1. socjalizacyjnego;
 2. interwencyjnego;
 3. specjalistyczno-terapeutycznego;
 4. rodzinnego.
 
Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin.
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:
 
 1. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
 2. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
 3. współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego
 
Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Do placówki tej  dziecko przyjmuje się:
 
 1. na podstawie orzeczenia sądu;
 2. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 3. na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Należy podkreślić, iż do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza:
 
 1. zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym;
 2. podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społecznej, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 
Pobyt dziecka we wskazanej placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może jednak zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o:
 
 1. powrót dziecka do rodziny;
 2. przysposobienie;
 3. umieszczenie w pieczy zastępczej.
 
O przyjęciu dziecka dyrektor tej placówki informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej. Dziecko poniżej 10. roku życia, przyjęte do placówki powinno zostać niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.
 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego może zostać wyodrębniona część organizacyjna dysponująca bazą noclegową i zapewniająca opiekę wychowawczą, czynna przez całą dobę, wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie.
 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego
 
Na podstawie art. 105 ust. 1 UPieZas placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
 
 1. legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
 3. wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
 
Placówka ta zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.


Tagi: piecza, rodzina zastępcza

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Porady prawne online
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły