Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kuratorzy społeczni

26.06.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) kuratorzy sądowi mogą być:
 
 1. kuratorami zawodowymi;
 2. kuratorami społecznymi.
 
Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba, która:
 
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej;
 5. złożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jej dotyczy.
 
Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu (art. 84 ust. 2 UKurS).
 
Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole.
 
Przed przystąpieniem do pełnienia funkcji kurator społeczny obowiązany jest złożyć przed prezesem właściwego sądu rejonowego w obecności kierownika zespołu ślubowanie (art. 85 ust. 1 UKurS). Z odebrania ślubowania sporządza się protokół, który podpisują: składający ślubowanie, prezes sądu rejonowego oraz kierownik zespołu.
 
Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego. Na podstawie art. 87 ust. 1 UKurS zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.
 
Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10 (art. 87 ust. 2 UKurS).
 
Należy podkreślić, iż kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia takie same, jak kuratorowi zawodowemu. Mianowicie kurator społeczny ma prawo do:
 
 1. odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
 2. żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
 3. żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
 4. przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
 5. żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.
 
Uprawnienie do odwołania kuratora społecznego przysługuje prezesowi sądu rejonowego. Z uprawnienia tego może skorzystać w następujących przypadkach:
 
 1. jeżeli kurator społeczny przestał odpowiadać warunkom określonym w art. 84 ust. 1 UKurS;
 2. jeżeli złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji.
 
Należy podkreślić, iż w powyższych wypadkach nie jest wymagany wniosek kierownika zespołu.
Ponadto prezes sądu może odwołać kuratora społecznego, jeżeli:
 
 1. kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję;
 2. wymagają tego względy organizacyjne.
 
Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z listy kuratorów społecznych.
 
Natomiast zawieszenie kuratora społecznego w czynnościach następuje na wniosek kierownika zespołu, w razie wszczęcia przeciwko kuratorowi postępowania karnego. Zawieszenia dokonuje prezes sądu rejonowego. Zawieszenie następuje do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania karnego. 
 
Zgodnie z art. 90 ust. 1 UKurS prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca.
 
Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 90 ust. 2 UKurS).
 
W wypadku, gdy ogłoszenie powyższych przepisów nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia nowych przepisów stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
 
Natomiast za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości 4% kwoty bazowej.
 
Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:
 
 1. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego – ryczałt wynosi 4% kwoty bazowej;
 2. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację – ryczałt wynosi 4% kwoty bazowej;
 3. obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy – ryczałt wynosi 10% kwoty bazowej.


Tagi: kurator

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły