Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Aplikacja komornicza

07.06.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Aplikacja komornicza uregulowana jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.). aplikacja ta trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika. 
 
Wpis na listę aplikantów komorniczych
 
Aplikantem komorniczym może zostać osoba, która:
 
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada nieposzlakowaną opinię;
 4. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
 8. uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.
 
Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik.
 
Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 3 lat co najmniej jednego aplikanta komorniczego (art. 29 ust. 3 UKomS).
 
Prezes sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z powyższego obowiązku po zasięgnięciu opinii prezesa właściwego sądu rejonowego i rady właściwej izby komorniczej. Ponadto prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego aplikanta komorniczego.
 
Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą. W uchwale tej rada izby komorniczej obowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony.
 
Osobie spełniającej warunki do wpisu na listę aplikantów komorniczych nie można odmówić wpisu na tą listę (art. 29 ust. 8 UKomS).
 
Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego. Do wniosku kandydat obowiązany jest załączyć zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
Uchwałę w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej podejmuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o dokonanie wpisu. Od uchwały odmawiającej dokonania wpisu zainteresowanemu służy odwołanie do Krajowej Rady Komorniczej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
 
Ponadto w następujących przypadkach zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego:
 
 1. od ostatecznej decyzji odmawiającej dokonania wpisu na listę aplikantów komorniczych;
 2. w przypadku nierozpoznania przez Ministra Sprawiedliwości odwołania od uchwały ustalającej wyniki egzaminu konkursowego w terminie określonym w przepisach prawa;
 3. w przypadku niepodjęcia przez radę izby komorniczej uchwały w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie określonym w przepisach prawa;
 4. w razie nierozpoznania przez Krajową Radę Komorniczą odwołania od uchwały rady izby komorniczej odmawiającej dokonania wpisu na listę aplikantów komorniczych w terminie określonym w przepisach prawa.
 
Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą
 
Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań, zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 90 punktów.
 
Uprawnienia i obowiązki aplikanta komorniczego
 
Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Do obowiązków aplikanta komorniczego należy, w szczególności:
 
 1. uczestniczenie w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz w praktykach;
 2. samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;
 3. przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium, przeprowadzanych w czasie aplikacji, a także do egzaminu komorniczego.
 
Opłata za aplikację komorniczą
 
Aplikacja komornicza jest odpłatna (art. 29l ust. 1 UKomS).
 
Koszty szkolenia aplikantów komorniczych pokrywane są z wnoszonych przez nich opłat. Wysokość opłaty rocznej określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, mając na względzie konieczność zapewnienia aplikantom odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia oraz biorąc pod uwagę, że wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż czterokrotność minimalnego wynagrodzenia. Rada izby komorniczej może zwolnić aplikanta komorniczego od obowiązku ponoszenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów szkolenia w całości lub w części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć na raty. W przypadku podjęcia uchwały o zwolnieniu aplikanta komorniczego od ponoszenia opłaty koszty jego szkolenia pokrywane są, proporcjonalnie do zakresu tego zwolnienia, ze środków własnych właściwej izby komorniczej.
 
Zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach
 
Wyróżnia się obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach. Rada izby komorniczej obligatoryjnie zawiesza w czynnościach aplikanta komorniczego, jeżeli:
 
 1. przeciwko aplikantowi komorniczemu jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. przy wszczęciu lub w toku postępowania o częściowe bądź całkowite ubezwłasnowolnienie aplikanta komorniczego ustanowiono doradcę tymczasowego.
 
Natomiast fakultatywnie rada izby komorniczej może zawiesić aplikanta komorniczego w czynnościach, jeżeli:
 
 1. wniósł o to sam aplikant z powodu długotrwałej choroby lub z innych ważnych przyczyn;
 2. przeciwko aplikantowi jest prowadzone postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.
 
Należy zaznaczyć, iż uprawnienie do zawieszenia aplikanta komorniczego w czynnościach przysługuje również prezesowi sądu apelacyjnego, w którego okręgu aplikant komorniczy odbywa aplikację.
 
Zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach ustaje z dniem:
 
 1. prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że organ, który zawiesił aplikanta komorniczego w czynnościach, uchyli je wcześniej;
 2. oddalenia lub odrzucenia wniosku o ubezwłasnowolnienie lub umorzenie postępowania lub uchylenia postanowienia o ustanowieniu doradcy tymczasowego;
 3. złożenia wniosku w tym przedmiocie przez aplikanta komorniczego w przypadku zawieszenia w czynnościach na podstawie jego wniosku.
 
Skreślenie aplikanta komorniczego z listy aplikantów
 
Rada izby komorniczej skreśla aplikanta komorniczego z listy aplikantów komorniczych, jeżeli aplikant komorniczy:
 
 1. zrezygnował z odbywania aplikacji komorniczej;
 2. został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków aplikanta komorniczego;
 3. został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie;
 5. rażąco narusza obowiązki aplikanta komorniczego lub w sposób rażący uchybił godności aplikanta.
 
Ponadto rada izby komorniczej może skreślić aplikanta komorniczego z listy aplikantów komorniczych, jeżeli został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.
 
Uprawnienie do skreślenia aplikanta komorniczego z listy aplikantów komorniczych przysługuje również prezesowi sądu apelacyjnego, w którego okręgu aplikant komorniczy odbywa aplikację.


Tagi: aplikacja, komornik, zawody prawnicze

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły