Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

05.06.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).
 
Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
 
 1. do 500 zł - 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
 3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
 4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł; 
 5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
 6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
 7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
 
Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
 
 1. rozwód i unieważnienie małżeństwa - 360 zł;
 2. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 240 zł;
 3. przysposobienie - 180 zł;
 4. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 120 zł;
 5. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 240 zł;
 6. ubezwłasnowolnienie - 240 zł;
 7. uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 180 zł;
 8. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 240 zł;
 9. zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami - 360 zł;
 10. podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną od wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki;
 11. alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 60 zł.
 
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
 
 1. o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% stawki obliczonej w oparciu o wartość przedmiotu sprawy;
 2. o rozgraniczenie - 360 zł;
 3. dotyczących służebności - 240 zł;
 4. o naruszenie posiadania - 156 zł;
 5. o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 120 zł;
 6. o zniesienie współwłasności - stawkę obliczoną  w oparciu o wartość przedmiotu sprawy od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej stawki;
 7. związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 240 zł;
 8. o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% stawki obliczonej w oparciu o wartość przedmiotu sprawy od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.
 
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:
 
 1. o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 60 zł;
 2. o stwierdzenie nabycia spadku - 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 zł;
 3. o dział spadku - stawkę obliczoną w oparciu o wartość przedmiotu sprawy od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej stawki.
 
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
 
 1. opróżnienie lokalu mieszkalnego - 120 zł;
 2. wydanie nieruchomości rolnej - 360 zł;
 3. wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - stawkę obliczoną w oparciu o wartość przedmiotu sprawy od wartości sześciomiesięcznego czynszu.
 
Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
 
 1. o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 180 zł;
 2. o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 360 zł;
 3. z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 120 zł;
 4. o uchylenie wyroku sądu polubownego - 1.200 zł;
 5. z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego - 1.800 zł;
 6. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 240 zł;
 7. egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% stawki obliczonej w oparciu o wartość przedmiotu sprawy, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki;
 8. ze skargi na czynności komornika - 60 zł;
 9. rejestracji spółki - 1.200 zł;
 10. rejestracji spółdzielni - 1.800 zł;
 11. innych rejestracji - 600 zł;
 12. zmiany w rejestrze - 360 zł;
 13. o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 60 zł;
 14. o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 60 zł;
 15. o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 60 zł;
 16. o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 480 zł;
 17. o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 600 zł;
 18. o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;
 19. o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 720 zł;
 20. o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;
 21. o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 360 zł;
 22. o wyłączenie wspólnika - 360 zł;
 23. o rozwiązanie spółki kapitałowej - 360 zł;
 24. o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 150 zł;
 25. o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania- 120 zł.
 
Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
 
 1. nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 60 zł;
 2. wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 - 75% stawki obliczonej w oparciu o wartość przedmiotu sprawy od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 3. inne roszczenia niemajątkowe - 60 zł;
 4. ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 120 zł;
 5. świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% stawki obliczonej w oparciu o wartość przedmiotu sprawy od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
 
Stawki minimalne wynoszą 60 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.
 
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
 
 1. przed sądem okręgowym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;
 2. przed sądem apelacyjnym - 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
 
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
 
 1. przed sądem okręgowym - 25 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 50 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;
 2. przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
 
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 100 % odpowiednich stawek.
 
Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
 
 1. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;
 2. za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;
 3. za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
 
Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
 
 1. za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75 % stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 100 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;
 2. za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;
 3. za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.
 
Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
 
 1. za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 240 zł;
 2. za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 120 zł.


Tagi: adwokat, radca prawny

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły