Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Założenie punktu przedszkolnego oraz zespołu wychowania przedszkolnego

10.05.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:
 
 1. punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;
 2. zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 
Warunkiem utworzenia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego jest:
 
 1. uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki wskazane w przedmiotowym rozporządzeniu;
 2. wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.
 
Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, jeżeli lokal:
 
 1. będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;
 2. znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;
 3. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
 4. został wyposażony w:
  • co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz;
  • gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.
 
Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, powinien spełniać następujące warunki:
 
 1. powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
  • powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;
 2. wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
 3. jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
 4. podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
 5. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 6. w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;
 7. jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
  • jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci;
  • w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;
  • temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40 °C;
  • dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;
 8. jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 9. jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
 10. jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
 11. pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
 12. meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
 13. wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
 14. zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
 15. jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
 16. w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 17. apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.
 
Organ prowadzący punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego obowiązany jest ustalić jego organizację, określając w szczególności:
 
 1. nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia;
 2. cele i zadania punktu lub zespołu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 3. dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki, a w przypadku publicznego punktu lub zespołu również dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
 4. w przypadku zespołu - dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;
 5. warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie lub zespole;
 6. prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym:
  • warunki pobytu dzieci w punkcie lub zespole zapewniające im bezpieczeństwo;
  • przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu;
 7. sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
 8. warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 9. warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w pkt 3;
 10. terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;
 11. zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole, związanych z:
  • współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie lub zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  • zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;
  • prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji;
  • przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
  • współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
 
Skreślenie dziecka z listy wychowanków, o którym mowa w pkt 6 lit. b, nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w publicznym punkcie lub zespole.
 
Zajęcia w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
 
Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:
 
 1. w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci 12 dzieci - 12 godzin;
 2. w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci 13 do 16 dzieci - 16 godzin;
 3. w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci 17 do 20 dzieci - 20 godzin;
 4. w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.
 
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego obowiązany jest realizować program wychowania przedszkolnego.
 
W zajęciach prowadzonych w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez rodziców (prawnych opiekunów).
 
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego współpracuje z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez:
 
 1. korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów), w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
 2. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi.
 
Nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego oraz inne osoby wykonujące pracę w tym punkcie lub zespole obowiązani są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 
Przebieg działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym powinien być dokumentowany w dzienniku zajęć punktu lub zespołu. W dzienniku zajęć punktu lub zespołu wpisuje się:
 
 1. nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;
 2. daty i miejsca urodzenia dzieci uczęszczających na zajęcia;
 3. nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających na zajęcia i adresy ich zamieszkania. 
 
W dzienniku zajęć odnotowuje się także obecność dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych. Nauczyciel obowiązany jest potwierdzić podpisem w dzienniku zajęć punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w danym dniu.


Tagi: przedszkole, firma

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 23.10.2013 Anna napisał(a):

  Jak uzupełniać dziennik w punkcie przedszkolnym w grupie zróżnicowanej wiekowo 3,4 i 5 latków ?

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły