Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wydanie wizy krajowej

15.04.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Wydanie wizy krajowej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm.). 
 
Cel, na który dozwolone jest wydanie wizy krajowej
 
Wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, może być wydane m.in. w celu:
 
 1. turystycznym;
 2. odwiedzin;
 3. udziału w imprezach sportowych;
 4. prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
 6. wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;
 7. wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w pkt 5 lub pracy innej niż określona w pkt 6;
 8. prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
 9. wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
 10. odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 11. szkolenia zawodowego;
 12. kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 10 i 11;
 13. dydaktycznym;
 14. prowadzenia badań naukowych;
 15. tranzytu;
 16. leczenia;
 17. realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 18. dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 19. udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;
 20. udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
 21. przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 22. korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 23. repatriacji;
 24. korzystania z ochrony czasowej;
 25. przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.
 
Odmowa wydania wizy krajowej
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 UCudz cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:
 
 1. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 2. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 3. nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 4. nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
 5. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 32 ust. 5 UCudz, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 UCudz, zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;
 7. w postępowaniu o wydanie wizy krajowej:
  • złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał;
 8. nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.
 
Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.
 
Wniosek o wydanie wizy krajowej
 
Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca (art. 32 ust. 1 UCudz).
 
Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej obowiązany jest złożyć:
 
 1. wypełniony formularz wniosku, zawierający:
  • jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania wizy krajowej;
  • cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży;
  • informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;
  • wskazanie i uzasadnienie celu pobytu;
 2. aktualną fotografię;
 3. dokumenty potwierdzające:
  • cel i warunki planowanego pobytu;
  • posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
  • inne okoliczności podane we wniosku.
 
Ponadto cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który powinien spełniać następujące kryteria:
 
 1. okres ważności dokumentu podróży upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;
 2. zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
 3. został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
 
Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania wizy krajowej
 
Wizę krajową wydaje lub odmawia jej wydania konsul (art. 35 ust. 1 UCudz).
 
Natomiast wizę krajową jako wizę dyplomatyczną lub służbową wydaje lub odmawia jej wydania:
 
 1. minister właściwy do spraw zagranicznych lub
 2. konsul;
 3. minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę krajową, jako wizę dyplomatyczną lub służbową, na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy.
 
Wydanie lub odmowa wydania wizy krajowej następuje w drodze decyzji (art. 37 ust. 1 UCudz). 
 
Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu. Należy podkreślić, iż decyzja o wydaniu wizy krajowej jest ostateczna.
 
Od decyzji o odmowie wydania wizy krajowej wydanej przez konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek ten składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy krajowej.
 
Wizę krajową zamieszcza się w formie naklejki wizowej w dokumencie podróży lub w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym, uzasadnionym interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym (art. 38 ust. 1 UCudz).


Tagi: wiza, cudzoziemiec, wiza krajowa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły