Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wypowiedzenie umowy zlecenia

31.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Umowa zlecenia uregulowana jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
O wypowiedzeniu umowy zlecenia stanowi art. 746 k.c. Zgodnie z nim dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
 
Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.).
 
Z powyższych przepisów expressis verbis wynika, iż każdej ze stron umowy zlecenia przyznane zostało uprawnienie o charakterze kształtującym do jednostronnego rozwiązania tej umowy. W przypadku, gdy wypowiedzenia dokonał dający zlecenie obciąża go obowiązek zwrócenia przyjmującemu zlecenie poczynionych przez niego do dnia wypowiedzenia wydatków. W sytuacji, gdy zlecenie miało charakter odpłatny dający zlecenie jest obowiązany ponadto zapłacić przyjmującemu część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanej przez niego części działań, które składają się na jego świadczenie. Natomiast w przypadku, gdy umowę zlecenia wypowiedział przyjmujący zlecenie to nie przysługuje mu roszczenie o zwrot poniesionych przez niego wydatków i o zapłatę odpowiedniej części wynagrodzenia, chyba, że umówiono się inaczej. 
 
Wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać dokonane w każdym czasie.
 
Należy podkreślić jednak, iż wypowiedzenie to nie jest dopuszczalne w przypadku, gdy zlecenie zostało wykonane przez przyjmującego, a także przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, gdy upłynął przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania. 
 
Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.) (Wyrok SN z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640/03).
 
Wypowiedzenie dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy zlecenia. Dla oświadczenia tego nie wymaga się zachowania szczególnej formy. Jednakże, gdy umowa zlecenia była zawarta w takiej formie, wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.
 
Przepisy prawa nie ustanawiają terminów wypowiedzenia.
 
W związku z powyższym wypowiedzenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania z chwilą, gdy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 
 
W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów (Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 433/03).
 
W wypowiedzeniu umowy zlecenia nie jest wymagane wskazanie powodu wypowiedzenia, a co za tym idzie wywołuje ono skutek niezależnie od tego, czy w ogóle istniał jakiś obiektywny powód złożenia takiego oświadczenia. Należy podkreślić jednak, iż od istnienia ważnego powodu ustawodawca uzależnił dalsze skutki wypowiedzenia umowy zlecenia o charakterze odpłatnym. W przypadku, gdy wypowiedzenie to zostało dokonane bez ważnego powodu wypowiadający (dotyczy to zarówno przyjmującego, jak i dającego zlecenie) obowiązany jest naprawić szkodę, którą poniosła druga strona. Nie można zapominać, iż każda ze stron może odstąpić od umowy zlecenia bez zobowiązania do naprawienia szkody w sytuacji, gdy została ogłoszona upadłość przyjmującego zlecenie (art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.). Natomiast ogłoszenie upadłości dającego zlecenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. 
 
Za ważne powody uważane są:
 
 1. sytuacje o charakterze obiektywnym, np. zmiana sytuacji gospodarczej;
 2. sytuacje, które odnoszą się do osób, stron, stosunków pomiędzy nimi, np. nieporozumienie pomiędzy dającym zlecenie a je przyjmującym.
 
W oświadczeniu powinien być wskazany ważny powód stanowiący przyczynę wypowiedzenia.
 
Wykazanie, iż ważny powód nie istniał obciążać będzie drugą stronę, która domagać się będzie zapłaty odszkodowania. 
 
Przepisy prawa, które zakazują zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W związku z tym strony nie mogą ani w umowie, ani w późniejszej czynności prawnej, która dokonana będzie przed powstaniem przyczyny wypowiedzenia wyłączyć powyższego uprawnienia. Stroną nie przysługuje także uprawnienie do modyfikowania wskazanego w ustawie prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów na niekorzyść uprawnionego. 


Tagi: umowa, umowa zlecenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły