Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym

14.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) postępowanie nakazowe stanowi odrębny tryb postępowania procesowego. 
 
Zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c. sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w następujących sprawach:
 
 1. o roszczenia pieniężne;
 2. o świadczenia innych rzeczy zamiennych.
 
Niezbędnym warunkiem wydania nakazu zapłaty w omawianym postępowaniu jest dołączenie do pozwu wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego dokumentów, które udowadniają okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie. Dokumenty te są następujące:
 
 1. dokument urzędowy;
 2. zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
 3. wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
 4. zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 5. należycie wypełniony weksel, czek, rewers lub warrant, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości; w razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu;
 6. umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323);
 7. wyciąg z ksiąg bankowych podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzony pieczęcią banku oraz dowód doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty – w przypadku, gdy bank dochodzi roszczenia.
 
Dokument urzędowy
 
Zgodnie z art. 244 k.p.c. dokumenty urzędowe to dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, a także przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej. Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.
 
Przykładowo wskazać można, iż za dokument urzędowy uznaje się:
 
 1. decyzję administracyjną, która została wydana przez organ państwowy lub samorządowy;
 2. sporządzony zgodnie z przepisami prawa akt notarialny;
 3. wyrok lub postanowienie, które wydane jest przez sąd;
 4. postanowienie wydane przez komornika;
 5. akt stanu cywilnego;
 6. świadectwo ochronne na znak towarowy;
 7. potwierdzenie odbioru przesyłko listowej.
 
Rachunek zaakceptowany przez dłużnika
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 marca 2007 r. (I ACa 1096/06) w postępowaniu gospodarczym rachunkiem najczęściej zaakceptowanym przez dłużnika jest faktura VAT, która podpisana została przez osoby upoważnione do jej przyjęcia. Należy podkreślić, iż do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie jest wystarczające dołączenie do pozwu faktury, która nie została podpisana przez upoważnioną do jej przyjęcia osobę. Wymóg ten obowiązuje pomimo faktu, iż przepisy prawa podatkowego nie wymagają złożenia na fakturze VAT podpisu przez nabywcę.
 
Jednakże na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r. (II CSK 131/05) w przypadku, gdy pozwany upoważnił powoda do wystawiania faktur VAT bez podpisu, sąd może uznać niepodpisaną fakturę VAT wraz z takim oświadczeniem za zaakceptowany przez dłużnika rachunek, który uzasadnia wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
 
Wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
 
Wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu może stanowić podstawę do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. W związku z tym istotne jest prowadzenie przed skierowaniem sprawy na drogę sądową rozmów ugodowych z dłużnikiem. Wynika  to z faktu, iż nawet pośrednie przyznanie w formie pisemnej przez dłużnika w trakcie tych rozmów, iż wierzycielowi przysługuje wobec niego wierzytelność może w istotny sposób przyspieszyć postępowanie sądowe. 
 
Uznanie długu może przybrać jedną z następujących postaci:
 
 1. uznania właściwego – ma ono postać umowy, która ustala co do zasady i zakresu istnienie lub nieistnienie jakiegoś stosunku prawnego; oparta jest ona na oświadczeniach woli składanych przez strony;
 2. ugody – jest to umowa uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustala ona istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego; nie rozstrzyga ona jednak wysokości roszczeń, które wynikają z tego stosunku; umowa ta oparta jest an oświadczeniach woli, które składane są przez strony;
 3. uznania niewłaściwego – jest to oświadczenie wiedzy, w którym dłużnik przyznaje istnienie długu wobec wierzyciela.
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 9 czerwca 2005 r. ( I ACa 171/05) podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może stanowić każda ze wskazanych wyżej postaci uznania długu.  Uznanie niewłaściwe nie może jednak rodzić wątpliwości co do zakresu wierzytelności. 
 
Należycie wypełniony weksel, czek, rewers lub warrant, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości
 
Należycie wypełniony weksel, rewers warrant lub czek, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości może także stanowić podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. 
 
W powyższej sytuacji sąd może odmówić wydania nakazu zapłaty jedynie w następujących przypadkach:
 
 1. gdy zostanie stwierdzone przez sąd, że dokument został wydany z naruszeniem wymogów formalnych;
 2. gdy sąd poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości i treści weksla (np. podrobienie podpisu).
 
Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2004 r. (V CK 60/04) sąd z urzędu obowiązany jest uwzględnić formalną nieważność weksla w postępowaniu nakazowym.


Tagi: nakaz zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły