Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Rodzina zastępcza

07.03.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) rodzina zastępcza może być zawodowa lub niezawodowa. 

 
W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (art. 53 ust. 1 UPieZas).
 
W razie jednak konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
 
Należy podkreślić, iż z rodziną zastępczą niezawodową starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej w przypadku, gdy:
 
 1. spełnia warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 2. posiada opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.
 
Natomiast w przypadku, gdy rodzina zastępcza niezawodowa spełnia warunki określone w pkt 1 i 2, nie posiadając jednak co najmniej 3-letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
 
Umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej powinna określać w szczególności:
strony umowy;
 
 1. cel i przedmiot umowy;
 2. miejsce sprawowania pieczy zastępczej;
 3. sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej;
 4. liczbę dzieci powierzonych rodzinie zastępczej;
 5. maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej;
 6. gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej pieczę zastępczą nad:
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • małoletnią matką z dzieckiem;
 7. gotowość do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego;
 8. wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty;
 9. możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez osoby tworzące rodzinę zastępczą;
 10. zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub problemów z powierzonymi dziećmi;
 11. warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, w szczególności związanego z wypoczynkiem;
 12. uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy;
 13. czas, na jaki umowa została zawarta;
 14. warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.
 
Wskazaną umowę zawiera się na okres co najmniej 4 lat. Jeżeli zawierają ją małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie.
 
Należy podkreślić, iż umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieni miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym.
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dotyczące umowy zlecenia.
 
Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich wniosek, starosta może zawierać umowy o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka (art. 55 ust. 1 UPieZas).
 
Rodzinie zastępczej zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, do czasu umieszczenia pierwszego dziecka w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że umowa stanowi inaczej (art. 55 ust. 2 UPieZas).
 
W przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, starosta, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
 
Zgodnie z art. 58 ust. 1 UPieZas rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:
 
 1. na podstawie orzeczenia sądu;
 2. w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 3. na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Ustawodawca przyznał rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego uprawnienie do odmówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka:
 
 1. jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3;
 2. powyżej 10. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną.
 
W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy (art. 58 ust. 4 UPieZas).
 
Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:
 
 1. powrót dziecka do rodziny;
 2. przysposobienie;
 3. umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
 
W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:
 
 1. dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 3. małoletnie matki z dziećmi.
 
Należy podkreślić, iż w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Tagi: rodzina zastępcza, piecza

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły