Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Udzielenie zezwolenia na podstawie ustawy o grach hazardowych

23.01.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Tryb udzielenia zezwolenia na prowadzenie gier losowych określony jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 
Podmioty, które udzielają zezwolenia to:
 
 1. minister właściwy do spraw finansów publicznych – udziela zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera;
 2. dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone gry – udziela zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej;
 3. dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy – udziela zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora izby celnej.
 
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, którego wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowości, której wniosek dotyczy. Jeżeli o zezwolenie, którego wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg.
 
Zgodnie z art. 34 UGrHaz o zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
 
 1. legalność źródeł pochodzenia kapitału;
 2. niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych;
 3. niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek odnosi się do loterii promocyjnej, loterii audioteksowej lub loterii fantowej jego rozpatrzenie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 40 UGrHaz).
 
Istotnym jest fakt, iż jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo pieniężne albo określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. Ponadto jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych.
 
Do zezwoleń należy dołączyć zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów.
 
Podmiot posiadający zezwolenie ma prawo wystąpić o przedłużenie określonego w nim terminu rozpoczęcia działalności. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie określonym w zezwoleniu, zezwolenie to wygasa w całości lub w części, w której nie podjęto działalności.
 
Okresy, na które udziela się zezwolenia:
 
 1. zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela się na okres 6 lat;
 2. zezwolenia na urządzenie turnieju gry pokera udziela się na czas jego urządzania, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące;
 3. zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii lub gry, nie dłużej jednak niż na 2 lata.
 
Organ właściwy w sprawie udzielenia zezwolenia może, na wniosek podmiotu, który je uzyskał, dokonać jego zmiany (art. 51 ust. 1 UGrHaz).
 
Na podstawie art. 59 UGrHaz organ właściwy w sprawie udzielenia zezwolenia, w drodze decyzji, cofa je, w całości lub w części, w przypadku:
 
 1. nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem, lub z warunkami określonymi w zezwoleniu lub regulaminie;
 2. rażącego naruszenia warunków określonych w zezwoleniu lub regulaminie, lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono zezwolenia;
 3. obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 ust. 1 UGrHaz;
 4. zaprzestania lub niewykonywania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy działalności objętej zezwoleniem, chyba że niewykonywanie tej działalności jest następstwem działania siły wyższej;
 5. skazania osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo określone w art. 299 Kodeksu karnego;
 6. dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.
 
Podmiot ubiegający się o zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do jego udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry lub zakładu wzajemnego albo turnieju gry pokera. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier losowych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia projekt regulaminu urządzanej gry.
 
Podmiot ten obowiązany jest ponadto, w terminie określonym w zezwoleniu, złożyć, w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w wysokości:
 
 1. 600.000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;
 2. 40.000 zł - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.
 
W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480.000 zł.
 
Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:
 
 1. przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
 2. złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający koncesji lub zezwoleń, lub
 3. zabezpieczeniu hipotecznym.
 
Zgodnie z art. 64 UGrHaz w przypadku, gdy określona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie została zapłacona w terminie lub w przypadku zgłoszenia roszczenia zgodnie z art. 63 ust. 4 UGrHaz, organ udzielający zezwolenia może wezwać gwaranta do zapłaty, obciążyć rachunek bankowy, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 UGrHaz, bądź wszcząć postępowanie w celu zaspokojenia zaległości podatkowej lub zgłoszonego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką.
 
Zabezpieczenie finansowe zostaje zwolnione w przypadku, gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od gier wygaśnie albo nie będzie mogło już powstać lub upłynie termin, w którym uczestnicy gier hazardowych mogą wystąpić z roszczeniami w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 UGrHaz.
 
Zwolnienie zabezpieczenia następuje na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni (art. 65 ust. 2 UGrHaz).
 
Podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej jest obowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. Natomiast podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe jest obowiązany posiadać gwarancję wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.


Tagi: hazard, zezwolenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 16.12.2013 zdzisław napisał(a):

  Witam, proszę o udzielenie informacji gdzie uzyskam zezwolenie na automaty o niskich wygranych.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły