Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Dowód osobisty

15.01.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Dowody osobiste uregulowane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.).
 
Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie (art. 33 UDoOs).
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 UDoOs dowód osobisty obowiązani są posiadać obywatele polscy zamieszkali w Rzeczypospolitej Polskiej:
 
 1. od ukończenia 18 roku życia;
 2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajdują, albo nie pozostają pod władzą rodzicielską lub opieką.
 
Jednakże osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany także osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania (art. 36 ust. 1 UDoOs).
 
Od powyższej zasady przepisy prawa przewidują jednak dwa wyjątki.
 
Po pierwsze, dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny tylko 5 lat od daty jego wydania (art. 36 ust. 2 UDoOs).
 
Po drugie, dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności (art. 36 ust. 3 UDoOs).
 
W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:
 
 1. nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
 2. imiona rodziców;
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;
 5. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
 6. numer PESEL;
 7. nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności;
 8. serię i numer dowodu osobistego.
 
Ponadto dowód osobisty zawiera wizerunek twarzy oraz podpis jego posiadacza. W przypadku, gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu osobistego nie jest możliwe, podpisu nie zamieszcza się.
 
W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.
 
Przepisy prawa wskazują także przypadki, w których posiadacza dowodu osobistego obciąża obowiązek jego wymiany. Są one następujące:
 
 1. zmiana danych, które zamieszczone są w dowodzie osobistym;
 2. uszkodzenie dowodu osobistego lub zaistnienie innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
 3. upływ terminu ważności dowodu osobistego.
 
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:
 
 1. w przypadku zmiany danych, które zamieszczone są w dowodzie - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa; w przypadku jednak obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące;
 2. w przypadku uszkodzenia dowodu lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 3. w przypadku upływu terminu ważności dowodu - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
 
W przypadku utracenia dowodu osobistego jego posiadacz obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu (art. 42 ust. 1 UDoOs).
 
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy (art. 42 ust. 2 UDoOs).
 
Natomiast osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby: 
 
 1. jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej; organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu albo
 2. może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego; w tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy wskazane w pkt 1 o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
 
W przypadku znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
 
Natomiast osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.
 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 UDoOs dowód osobisty podlega unieważnieniu:
 
 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 3. z dniem zgonu jego posiadacza;
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6; w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące;
 5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 
Unieważnienie dowodu osobistego w powyższych przypadkach następuje w formie czynności materialno-technicznej.
 
Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się tej decyzji.


Tagi: dowód osobisty, dowód tożsamości

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły