Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Księga wieczysta - prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej oraz struktura księgi wieczystej

23.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Poprawniej należałoby stwierdzić, iż celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest ujawnienie stanu prawnego nieruchomości. 
 
Prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej
 
W księdze wieczystej podlega ujawnieniu przede wszystkim prawo własności. Ponadto ujawnia się także prawo użytkowania wieczystego. Należy podkreślić, iż księga wieczysta co do zasady nie mogła by być założona dla oznaczonej nieruchomości bez wpisu prawa własności.
 
W księdze wieczystej wpisuje się także ograniczone prawa rzeczowe takie, jak: użytkowanie, hipoteka, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 
Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 KWU w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia. Chodzi tutaj o prawa względne, a nie o prawa osobiste, które stanowią korelat dóbr osobistych w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece w księgach wieczystych mogą być w szczególności ujawnione:
 
 1. prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia;
 2. roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych ;
 3. roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
 4. roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności;
 5. wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459);
 6. prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855).
 
Należy podkreślić, iż powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w księdze wieczystej podlegają ujawnieniu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej starosty (art. 124 ust. 7 GospNierU).
 
Ponadto na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku.
 
Ujawnieniu w księdze wieczystej podlega także zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)  wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Ujawnienie to następuje na wniosek komornika sądowego złożony po zajęciu nieruchomości. 
 
Ważne: Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia (art. 17 KWU).
 
Struktura księgi wieczystej
 
Struktura księgi wieczystej określana jest expressis verbis przez przepisy prawa. 
 
Księga wieczysta składa się z czterech działów (art. 25 ust. 1 KWU).
 
Działy te są następujące:
 
 1. pierwszy dział obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością;
 2. drugi dział obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego;
 3. trzeci dział przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;
 4. czwarty dział przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
 
Natomiast księga wieczysta dla  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiera również cztery działy, z których:
 
 1. pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany;
 2. drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ;
 3. trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;
 4. czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.
 
Księgi wieczyste prowadzone się według ustalonych wzorów, obejmujących poszczególne działy księgi wieczystej.


Tagi: księga wieczysta

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 08.01.2013 Karolina napisał(a):

  Bardzo proszę o informację,gdzie w księdze konkretnie ujawnia się dane użytkownika wieczystego (np. nazwa firmy, regon) czy wpisu dokonuje się w dwóch rozdziałach księgi? w I-Sp i w II? Chodzi o konkretne wskazanie numeru rubryki/podrubryki KW. Wiem, że wpisuje się w "napisie" użytkowanie wieczyste. Chodzi o przedsiębiorcę, który stara się o dotacje Unijne, a ważne jest dla niego wskazanie, że jest użytkownikiem wiecznym danych KW (dwóch KW) ale nigdzie nie jest napisana nazwa jego firmy, więc dla oceniającego projekt nie jest to wiadome, że ten konkretny przedsiębiorca właśnie na tych działach prowadzi działalność i jest właścicielem budynku powstałego na gruncie Skarbu Państwa, który przedsiębiorca użytkuje już od 1999 roku.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły