Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Dopuszczalność i wymogi zażalenia w postępowaniu cywilnym

22.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zażalenie regulowane jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
Dopuszczalność zażalenia w postępowaniu cywilnym
 
Zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c. zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
 
 1. zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie;
 2. odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
 3. oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji;
 4. rygor natychmiastowej wykonalności;
 5. wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania;
 6. stwierdzenie prawomocności orzeczenia;
 7. skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;
 8. zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
 9. odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;
 10. sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 11. zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka;
 12. oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 13. zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
 14. odrzucenie zażalenia;
 15. odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.
 
Natomiast do Sądu Najwyższego zażalenie przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji:
 
 1. odrzucające skargę kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 2. co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji.
 
W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień, na które przysługuje skarga kasacyjna, a także postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.
 
Niedopuszczalne jest zażalenie do Sądu Najwyższego na zawarte w wyroku sądu drugiej instancji postanowienie dotyczące kosztów procesu poniesionych przed sądem pierwszej instancji (art. 3941 § 1 pkt 2 k.p.c.) (Postanowienie SN z dnia 23 czerwca 2010 r., II CZ 45/10).
 
Na podstawie art. 3942  § 1 k.c. zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu:
 
 1. oddalające wniosek o wyłączenie sędziego;
 2. w przedmiocie skazania świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.
 
Natomiast w postępowaniu nieprocesowym zażalenie przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji inne niż orzekające co do istoty sprawy (art. 518 k.p.c.).
 
Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) zażalenie można wnieść ponadto na odmowę dokonania czynności notarialnej.
 
Wymogi zażalenia
 
Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc powinno zawierać:
 
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników.
 
Ponadto w treści zażalenia powinno znaleźć się:
 
 1. wskazanie zaskarżonego postanowienia – dopuszczalne jest zaskarżenie zażaleniem nie tylko całości, ale także części postanowienia sądu; przez wskazanie to skarżący wyznacza zakres zaskarżenia; w pozostałym zakresie postanowienie staje się prawomocne;
 2. wniosek o jego zmianę lub uchylenie – wskazuje, jakiego rozstrzygnięcia zażalenia od sądu oczekuje skarżący;
 3. zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów – przyjmuje się, iż w zakres pojęcia „uzasadnienie zażalenia” wchodzi przedstawienie nieprawidłowości, które zarzucane są zaskarżonemu postanowieniu; ustawa nie wskazuje uchybień mogących być podstawą zażalenia.


Tagi: zażalenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły