Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego

14.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) zawieszenie postępowania można podzielić na obligatoryjne, fakultatywne, a także zależne od woli stron. Podział ten dokonywany jest w oparciu o przyczynę zawieszenia. 
 
Obligatoryjne zawieszenie postępowania
 
Obligatoryjne zawieszenie postępowania może nastąpić z mocy samego prawa lub na mocy postanowienia sądu.
 
Na podstawie art. 173 k.p.c. postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.
 
Natomiast na mocy postanowienia sądu postępowanie ulega zawieszeniu w następujących przypadkach:
 
 1. śmierć strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utrata przez nich zdolności procesowej, utrata przez stronę zdolności sądowej lub utrata przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela - zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały; zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy;
 2. w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
 3. strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
 4. postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda – zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały; zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy; sąd zawiadamia syndyka albo zarządcę o trwającym postępowaniu, wyznaczając mu odpowiedni termin do wstąpienia do tego postępowania; brak oświadczenia syndyka albo zarządcy w wyznaczonym terminie uznaje się za odmowę wstąpienia do postępowania;
 5. śmierć adwokata lub radcy prawnego, skreślenie z listy adwokatów lub radców prawnych, utrata możliwości wykonywania zawodu albo utrata zdolności procesowej – zawieszenie postępowania nastąpi jedynie wówczas, gdy zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiązkowe; zawieszając postępowanie sąd wyznacza odpowiedni termin do wskazania innego adwokata lub radcy prawnego; po upływie tego terminu podejmuje postępowanie (art. 1751 k.p.c.).
 
W razie śmierci pełnomocnika procesowego postępowanie może toczyć się dalej dopiero po wezwaniu strony nie stawającej (art. 175 k.p.c.).
 
Fakultatywne zawieszenie postępowania
 
Zgodnie z art. 177 § 1 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:
 
 1. jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;
 2. jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;
 3. jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej;
 4. jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej;
 5. w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy;
 6. jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
 
Jeżeli postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych wypadkach może zwrócić się do właściwego organu (art. 177 § 1 k.p.c.).
 
Wykładnia przepisów o zawieszeniu postępowania nie może prowadzić do stworzenia pozaustawowej przesłanki takiego zawieszenia także wówczas, gdy nie ze względu na stanowisko strony, ale ze względów faktycznych, takich jak np. wiek dziecka w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której dopuszczono dowód z badań antropologicznych, przeprowadzenie dowodu natrafia na zwłokę (Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 1983 r., I CZ 76/83).
 
Zawieszenie postępowania na wniosek stron
 
Ustawodawca przewidział następujące przypadki, w których dozwolone jest zawieszenie postępowania z woli stron:
 
 1. na zgodny wniosek stron (art. 178 k.p.c.);
 2. na wniosek spadkobiercy, jeżeli powód dochodzi przeciwko niemu wykonania obowiązku, należącego do długów spadkowych, a spadkobierca nie złożył jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku i termin do złożenia takiego oświadczenia jeszcze nie upłynął (art. 176 k.p.c.).
 
Niedopuszczalne jest przyjęcie, że strony złożyły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania, jeżeli w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sąd orzekający nie określił tej przesłanki orzeczenia a w aktach sprawy brak takiego wniosku stron (Postanowienie SN z dnia 16 maja 1997 r., I PKN 156/97).
 
Skutki zawieszenia postępowania
 
Skutki zawieszenia postępowania są różne w zależności od tego, z jakiej przyczyny postępowanie zostało zawieszone. 
 
Jeżeli przyczyną tą był zgodny wniosek stron albo ich niestawiennictwo lub niemożność nadania sprawie dalszego biegu, zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej dopiero z chwilą podjęcia postępowania (art. 179 § 1 k.p.c.). Natomiast we wszystkich innych wypadkach zawieszenia żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku z chwilą podjęcia postępowania. Terminy sądowe należy w miarę potrzeby wyznaczać na nowo (art. 179 § 2 k.p.c.).
 
Podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Czynności podejmowane przez strony, a nie dotyczące tych przedmiotów, wywołują skutki dopiero z chwilą podjęcia postępowania (art. 179 § 3 k.p.c.).
 
Należy podkreślić, iż w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym zawieszenie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach określonych w art. 173-1751 k.p.c., a także na zgodny wniosek stron.


Tagi: zawieszenie postępowania, prawo cywilne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły