Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

07.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym. Należą one do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 544 § 1 k.p.c.).
 
W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu (art. 544 § 2 k.p.c.).
 
Kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie?
 
Należy podkreślić, iż przepisy prawa expressis verbis wskazują krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. Podmioty te są następujące:
 
 1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 2. krewni w linii prostej oraz rodzeństwo osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
 3. przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
 
Zaznaczyć trzeba jednak, iż krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.
 
Wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może zgłosić także osoba, która ma być ubezwłasnowolniona (Postanowienie SN z dnia 20 października 1965 r., II CR 273/65).
 
Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletniości osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie (art. 545 § 3 k.p.c.).
 
Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny (art. 545 § 4 k.p.c.).
 
Kto jest uczestnikiem postępowania o ubezwłasnowolnienie?
 
Zgodnie z art. 546 § 1 k.p.c. uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa oprócz wnioskodawcy:
 
 1. osoba, której dotyczy wniosek;
 2. przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek;
 3. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
 
Ponadto należy podkreślić, iż postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się z udziałem prokuratora. Do postępowania w każdym jego stadium mogą wstąpić także organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka.
 
Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie mogą być - obok osób wymienionych w art. 546 § 1 k.p.c., będących uczestnikami z mocy samego prawa - tylko osoby wymienione w art. 545 § 1 pkt 2 k.p.c., uznane przez ustawodawcę za zainteresowane w rozumieniu art. 510 k.p.c. (Postanowienie SN z dnia 4 października 1966 r., II CR 317/66).
 
Wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie
 
Ustawodawca w art. 547 § 1 k.p.c. ustanowił obowiązek skierowany do organów prowadzących postępowanie. Zgodnie z nim osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie powinna być wysłuchana niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz - w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana - biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może zarządzić jej przymusowe sprowadzenie na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje zażalenie. Natomiast w przypadku, gdy nie można porozumieć się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie należy okoliczność tą stwierdzić w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu.
 
Ubezwłasnowolniony, który ubiega się o uchylenie ubezwłasnowolnienia, powinien być wysłuchany przez sąd, chyba że sąd uzna w konkretnym wypadku dokonanie tej czynności za niecelowe (Postanowienie SN z dnia 16 września 1966 r., II CR 183/66).
 
Kiedy ustanawia się doradcę tymczasowego?
 
Doradcę tymczasowego może ustanowić sąd w przypadku, gdy wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej. Sąd ustanawia doradcę tymczasowego, jeżeli uzna to za konieczne dla ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub jej mienia. 
 
Powołanie dorady tymczasowego może nastąpić na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, zarówno przy wszczęciu postępowania, jak i w jego toku. Przed jego ustanowieniem należy jednak wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
 
Ustawodawca expressis verbis wskazał podmioty, którym powinno się powierzyć funkcję doradcy tymczasowego. Przede wszystkim funkcja ta powinna być powierzona małżonkowi, krewnemu lub innej osobie bliskiej osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie (art. 548 § 3 k.p.c.). W przypadku, gdy brak jest tych osób lub nie można im powierzyć sprawowania omawianej funkcji sąd może zwrócić się do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw człowieka o wskazanie osoby, która mogłaby być ustanowiona doradcą tymczasowym.
 
Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego staje się skuteczne z chwilą doręczenia go osobie, której dotyczy wniosek. W wypadku jednak, gdy sąd zaniechał doręczenia pism sądowych osobie, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie na podstawie art. 556 k.p.c. postanowienie staje się skuteczne z chwilą jego wydania.
 
Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo (art. 549 § 1 k.p.c.).
 
Doradca tymczasowy ustanowiony dla osoby, względem której toczy się postępowanie o jej ubezwłasnowolnienie (art. 548 § 1 k.p.c.), może być - gdy sąd, przed którym toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie, tak postanowi (art. 181 § 1 k.r.o. i art. 549 § 2 k.p.c.) - powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem. Wówczas jako przedstawiciel tej osoby może on na podstawie art. 901 § 1 k.c. odwołać darowiznę dokonaną przez osobę, dla której został ustanowiony (Postanowienie SN z dnia 21 czerwca 1968 r., I CZ 77/68).
 
Zgodnie z art. 550 § 1 k.p.c. postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:
 
 1. wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;
 2. na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.
 
Natomiast zgodnie z § 2 w/w artykułu sąd odwołuje doradcę tymczasowego, jeżeli ustała potrzeba dalszej ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub jej mienia.


Tagi: ubezwłasnowolnienie, doradca tymczasowy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 22.05.2013 Daniel napisał(a):

  Złożyłem do Sądu Okręgowego razem z siostrą wniosek o ubezwłasnowolnienie mamy. Termin rozprawy w sądzie jest wyznaczony na 1 lipa 2013r., natomiast mama tydzień temu zmarła. Jak trzeba napisać odwołanie rozprawy sądowej?

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły