Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra

Jako radca prawny, prowadzący swoją kancelarię na terenie Warszawy, świadczę pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pomoc udzielana jest klientom zarówno w formie tradycyjnej, w siedzibie kancelarii, jak i online.

Kim jest radca prawny?

Jest to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który oferuje swoim klientom wsparcie w formie konsultacji, porad, przygotowania opinii, aktów oraz poprzez reprezentowanie swojego klienta w sądzie. Jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie i wpisaną na listę radców prawnych. Jego kancelaria jest zatem miejscem, w którym można otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej.

Czym zajmuje się radca?

Jego podstawowym zajęciem jest świadczenie klientom wsparcia, obejmującego najczęściej udzielanie porad, sporządzanie pism, reprezentowanie klienta przed sądami czy opiniowanie umów lub tworzenie opinii. Jego wsparcie może być adresowane zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

W naszej kancelarii, udzielana jest pomoc, zarówno online, jak i stacjonarna, z prawa rodzinnego, cywilnego, mieszkaniowego, podatkowego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego, cywilnego, autorskiego, zagadnień związanych z odszkodowaniami, rozwodami i nie tylko.

Zawieszenie postępowania administracyjnego

01.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zawieszenie postępowania administracyjnego jest to taki stan procesu, w którym nadal istnieje stan zawisłości sprawy między stronami oraz istnieją skutki procesowe, jednak postępowanie ulega czasowemu wstrzymaniu. W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować jednak czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zasadniczo wyróżnia się obligatoryjne, fakultatywne oraz zależne od woli stron przesłanki zawieszenia postępowania. 
 
Stosownie do art. 97 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie, w razie:
 
 1. śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5 k.p.a., a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
 2. śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
 3. utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
 4. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (jest to tzw. rozstrzygnięcie prejudycjalne).
 
W razie sporu co do prawa do korzystania z nieruchomości w celu wycięcia drzew na niej rosnących i pobrania drewna, ujawnionego po wystąpieniu z wnioskiem o zezwolenie na wycięcie drzew, właściwy organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia tej spornej kwestii przez sąd powszechny, jako sprawy cywilnej, na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Od rozstrzygnięcia bowiem sprawy przez sąd powszechny zależy, czy wnioskodawca jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. (Wyrok NSA z dnia 23 grudnia 2002 r., IV SA 541/01).
 
Organ administracji publicznej, który z przyczyn określonych w pkt 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy (art. 99 k.p.a.). Natomiast, gdy zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie (art. 100 § 2 k.p.a.). Jeżeli przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania ustąpiły, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony (art. 97 § 2 k.p.a.).
 
Organ administracji ma obowiązek na podstawie art. 97 § 2 K.p.a. podjąć zawieszone postępowanie nie tylko w razie ustania przyczyny zawieszenia, ale także wówczas, gdy okaże się, że w rzeczywistości nie było przesłanki, z powodu której postępowanie zostało zawieszone (Wyrok NSA z dnia 24 września 2009 r., I OSK 1385/08).
 
Równocześnie, w przypadku, gdy organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie z przyczyny określonej pkt 4, wystąpi do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu. Natomiast, gdy strona mimo wezwania przez organ, do wystąpienia w oznaczonym terminie, do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, nie wystąpiła o to rozstrzygnięcie, albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie (art. 100 § 3 k.p.a.).
 
Rozstrzygnięcie zagadnienia prejudycjalnego w trybie art. 100 § 3 k.p.a. z powodu niewystąpienia przez stronę na podstawie art. 100 § 1 k.p.a. o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie jest możliwe, gdy zagadnienie to jest już przedmiotem rozpoznania w postępowaniu toczącym się przed właściwym dla jego rozstrzygnięcia organem lub sądem, co czyni zbędnym wystąpienie strony o wszczęcie postępowania w tym przedmiocie (Wyrok NSA z dnia 13 lipca 1999 r., I SA/Wr14/98).
 
Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego zostały wskazane w art. 98 § 1 k.p.a. Możliwość taka istnieje, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. O skutku tym należy stronę pouczyć.
 
O zwieszeniu postępowania administracyjnego organ orzeka postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na odmowę podjęcia przez organ zawieszonego postępowania. W przypadku postanowienia ostatecznego istnieje możliwość jego zaskarżenia do sądu administracyjnego.


Tagi: postępowanie administracyjne, zawieszenie postępowania

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Porady prawne online
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły