Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zawieszenie postępowania administracyjnego

01.12.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zawieszenie postępowania administracyjnego jest to taki stan procesu, w którym nadal istnieje stan zawisłości sprawy między stronami oraz istnieją skutki procesowe, jednak postępowanie ulega czasowemu wstrzymaniu. W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować jednak czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zasadniczo wyróżnia się obligatoryjne, fakultatywne oraz zależne od woli stron przesłanki zawieszenia postępowania. 
 
Stosownie do art. 97 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie, w razie:
 
 1. śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5 k.p.a., a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
 2. śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
 3. utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
 4. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (jest to tzw. rozstrzygnięcie prejudycjalne).
 
W razie sporu co do prawa do korzystania z nieruchomości w celu wycięcia drzew na niej rosnących i pobrania drewna, ujawnionego po wystąpieniu z wnioskiem o zezwolenie na wycięcie drzew, właściwy organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia tej spornej kwestii przez sąd powszechny, jako sprawy cywilnej, na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. Od rozstrzygnięcia bowiem sprawy przez sąd powszechny zależy, czy wnioskodawca jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. (Wyrok NSA z dnia 23 grudnia 2002 r., IV SA 541/01).
 
Organ administracji publicznej, który z przyczyn określonych w pkt 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy (art. 99 k.p.a.). Natomiast, gdy zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie (art. 100 § 2 k.p.a.). Jeżeli przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania ustąpiły, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony (art. 97 § 2 k.p.a.).
 
Organ administracji ma obowiązek na podstawie art. 97 § 2 K.p.a. podjąć zawieszone postępowanie nie tylko w razie ustania przyczyny zawieszenia, ale także wówczas, gdy okaże się, że w rzeczywistości nie było przesłanki, z powodu której postępowanie zostało zawieszone (Wyrok NSA z dnia 24 września 2009 r., I OSK 1385/08).
 
Równocześnie, w przypadku, gdy organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie z przyczyny określonej pkt 4, wystąpi do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu. Natomiast, gdy strona mimo wezwania przez organ, do wystąpienia w oznaczonym terminie, do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, nie wystąpiła o to rozstrzygnięcie, albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie (art. 100 § 3 k.p.a.).
 
Rozstrzygnięcie zagadnienia prejudycjalnego w trybie art. 100 § 3 k.p.a. z powodu niewystąpienia przez stronę na podstawie art. 100 § 1 k.p.a. o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie jest możliwe, gdy zagadnienie to jest już przedmiotem rozpoznania w postępowaniu toczącym się przed właściwym dla jego rozstrzygnięcia organem lub sądem, co czyni zbędnym wystąpienie strony o wszczęcie postępowania w tym przedmiocie (Wyrok NSA z dnia 13 lipca 1999 r., I SA/Wr14/98).
 
Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego zostały wskazane w art. 98 § 1 k.p.a. Możliwość taka istnieje, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. O skutku tym należy stronę pouczyć.
 
O zwieszeniu postępowania administracyjnego organ orzeka postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na odmowę podjęcia przez organ zawieszonego postępowania. W przypadku postanowienia ostatecznego istnieje możliwość jego zaskarżenia do sądu administracyjnego.


Tagi: postępowanie administracyjne, zawieszenie postępowania

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły