Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

21.11.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zażalenie przysługuje na wydane w toku postępowania postanowienia. Należy podkreślić jednak, iż nie na wszystkie postanowienia przysługuje wskazany środek zaskarżenia. Zażaleniem można zaskarżyć jedynie te postanowienia, których zaskarżenie tym środkiem przewiduje Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi (art. 141 § 1 k.p.a.).
 
Postanowienia, na które nie może być wniesione zażalenie, mogą być zaskarżone tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.). zażalenie stanowi wówczas środek zaskarżenia niesamoistny.
 
Postanowienia, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17), mogą być zaskarżone jedynie w odwołaniu od decyzji (Wyrok NSA z dnia 30 września 2004 r., GSK 715/04).
 
Prawo do wniesienia zażalenia przysługuje nie tylko stronom, ale także innym uczestnikom postępowania. Mogą oni wnieść omawiany środek zaskarżenia jedynie na postanowienia, które ich dotyczą, gdy k.p.a. wprost przewiduje to uprawnienie (np. art. 88 § 1 k.p.a.).
 
Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie (art. 141 § 2 k.p.a.).
 
Zgodnie z art. 125 § 1 k.p.a. postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).
 
Zażalenie jest względnie suspensywnym środkiem zaskarżenia.
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań (art. 144 k.p.a.). 
 
Jeżeli chodzi o wymogi formalne zażalenia to ma odpowiednie zastosowanie art. 128 k.p.a. Zgodnie z nim zażalenie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanego postanowienia. Przepisy szczególne mogą jednak określać inne wymogi co do treści zażalenia. Ponadto zażalenie powinno spełniać warunki ogólne stawiane podaniom. Wynika to z faktu, iż ustawodawca w art. 63 § 1 k.p.a. wskazuje, iż pod pojęciem podania należy rozumieć również zażalenie. W związku z tym zażalenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. zażalenie może być wniesione pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. zażalenie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. 
 
Ponadto również do rozpatrzenia zażalenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołania. zażalenie ma charakter względnie dewolutywny. Oznacza to, iż kompetencja do jego rozstrzygnięcia przechodzi na organ wyższej instancji jedynie wówczas, gdy organ, który wydał zaskarżone postanowienie nie uwzględni zażalenia we własnym zakresie. 
 
O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ właściwy do ich rozpatrzenia postanawia ostatecznie (art. 59 § 2 k.p.a.), podobnie jak ostateczne jest postanowienie organu odwoławczego o niedopuszczalności odwołania (zażalenia) lub uchybieniu terminu do ich wniesienia (art. 134 zd. drugie i art. 144 k.p.a.) (Wyrok SN z dnia 29 marca 1988 r., III ARN 7/88).


Tagi: prawo administracyjne, zażalenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły