Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym

21.10.2011
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wymienia trzy przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby sąd mógł wydać wyrok zaoczny. Są one następujące:

 1. Pozwany nie stawił się na rozprawę albo pomimo stawienia się nie bierze w niej udziału;
 2. Pozwany nie złożył wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność;
 3. Pozwany nie złożył w sprawie żadnych wyjaśnień.

Ponadto w postępowaniu gospodarczym ustawodawca wprowadził dodatkową podstawę wydania wyroku zaocznego w postaci braku odpowiedzi na pozew (art. 47918 § 2 k.p.c.).

Należy podkreślić, iż zachowanie pozwanego w postaci nie zgłoszenia zarzutów, nie złożenia wyjaśnień, nie przedstawienia dowodów kwalifikowane jest jako nie branie udziału w rozprawie pomimo stawienia się na nią.

Nie stanowi wzięcia udziału w rozprawie podjęcie przez pozwanego jedynie czynności przygotowawczych, takich, jak np. złożenie pełnomocnictwa (orzeczenie SN z 21.07.1958 r., I CR 562/58).

Wyrok zaoczny nie może być wydany w przypadku, gdy pozwany nie został w sposób prawidłowy zawiadomiony o dniu i miejscu posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, tak, aby miał możliwość wzięcia w niej udziału.

Sąd wydając wyrok zaoczny przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa (art. 339 §2 k.p.c.).

W przypadku, gdy sąd poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawdą twierdzeń powoda przeprowadzi postępowanie dowodowe. Jeżeli w dalszym ciągu pozwany nie będzie brał udziału w postępowaniu sąd wyda wyrok zaoczny, który będzie oparty na wynikach przeprowadzonego postępowania dowodowego.

Ustawodawca wskazał jednak sprawy, w których sąd nie może przyjąć za prawdziwe twierdzeń powoda co do okoliczności faktycznych i obligatoryjnie przeprowadza postępowanie dowodowe, nawet w przypadku bezczynności pozwanego. Są to:

 1. sprawy małżeńskie (art. 431 k.p.c.);
 2. sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (art. 458 § 1 k.p.c. w zw. z art. 431 k.p.c.);
 3. sprawy o opróżnienie lokalu na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Wyrok zaoczny sąd może wydać tylko w razie bezczynności pozwanego. Natomiast w przypadku bezczynności powoda sąd może zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c.).

W sytuacji, gdy dowód doręczenia wezwania nie nadejdzie na dzień rozprawy, sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia. wyrok taki nazywany jest zastrzeżonym wyrokiem zaocznym i wiąże on sąd od chwili podpisania sentencji.

Wydając wyrok zaoczny sąd nadaje mu z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 2 pkt 3 k.p.c.).

Jeżeli chodzi natomiast o uzasadnienie to zgodnie z art. 342 k.p.c. wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w terminie określonym w kodeksie.

Wyroki zaoczne doręcza się obu stronom. Jeżeli po jego wydaniu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej, albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, sąd z urzędu uchyla wyrok zaoczny i wydaje odpowiednie postanowienie.

Pozwany przeciwko, któremu został wydany wyrok zaoczny może wnieść sprzeciw. Sprzeciw jest niedewolutywnym środkiem zaskarżenia.

Pozwany może wnieść sprzeciw w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wyroku zaocznego. Sprzeciw rozpoznaje ten sam sąd I instancji, który wydał wyrok zaoczny.

Powodowi przysługuje prawo wniesienia apelacji od wyroku zaocznego oddalającego powództwo w całości lub w części.

Sprzeciw powinien spełniać wymogi pisma procesowego. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także fakty i dowody na ich uzasadnienie. Sprzeciw wniesiony po upływie terminu, a także sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła oraz sprzeciw nieopłacony sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Natomiast jeżeli pozwany wniósł sprzeciw prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi.

Sprzeciw od wyroku zaocznego może zawierać wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Pozwany może cofnąć sprzeciw. Jeżeli sąd uzna cofnięcie za dopuszczalne, umarza postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu. W przypadku takim wyrok zaoczny staje się prawomocny.

Jeżeli pozwany nie cofnął prawidłowo wniesionego sprzeciwu sąd po ponownym rozpoznaniu sprawy wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, nawet wówczas, gdy następnie wyrok zaoczny zostanie uchylony. Wyjątek od tej reguły występuje w przypadku, gdy niestawiennictwo pozwanego nie było zawinione lub niedołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego.



Tagi: postępowanie cywilne, sąd, wyrok

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły