Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ślub z Peruwiańczykiem

29.09.2012
W chwili obecnej nie ma praktycznie możliwości legalizacji pobytu Pani narzeczonego w Polsce. Ewentualną możliwość dałoby zawarcie związku małżeńskiego, jednak to wiąże się z ryzykiem, iż nie uda się go zawrzeć przed Urzędem Stanu Cywilnego i konieczne będzie zawarcie małżeństwa w ośrodku zamkniętym dla cudzoziemców.
 
Jedyną możliwością zgodną z prawem jest wyjazd Pani narzeczonego do Peru, zawarcie związku małżeńskiego w Peru, następnie legalizacja związku w Polsce i wystąpienie o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - cała procedura może trwać ok. 1-2 lat.
 
Wyjazd do Peru
 
Zgodnie z przepisami Ustawy o cudzoziemcach dane cudzoziemca wpisywane są do rejestru na okres roku od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającej nakaz wyjazdu w określonym terminie, decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub decyzji o cofnięciu tego zezwolenia.
 
Wpisanie cudzoziemca do rejestru w praktyce uniemożliwia ponowny jego wjazd z tym okresie do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy cudzoziemiec jest małżonkiem obywatelki polskiej - zgodnie z ustawą w wykazie nie zamieszcza się danych cudzoziemca - małżonka obywatela polskiego oraz przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małżonka cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
W chwili więc opuszczenia przez Pani narzeczonego terenu Unii Europejskiej otrzyma on zakaz wjazdu na określony czas na teren Unii Europejskiej. 
 
Legalizacja związku małżeńskiego w Polsce
 
Po opuszczeniu przez Pani narzeczonego terenu Unii europejskiej, może Pani do niego dołączyć na terenie Peru. Jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej udając się do Peru nie będzie potrzebowała Pani wizy, trzeba jednak spełnić wymagania dodatkowe tj. wniesienie opłaty konsularnej, przedstawienie rezerwacji hotelowej, etc. W kwestii dokumentów wymaganych do zawarcia związku małżeńskiego w Peru należy skonsultować się z lokalnym odpowiednikiem polskiego Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Po zawarciu związku małżeńskiego w Peru, małżeństwo należy zalegalizować w Polsce. Zgodnie z art. 73 Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
 
Można wpisać odpis tylko takiego aktu, który w  świetle przepisów prawa danego państwa obcego jest aktem stanu cywilnego, tzn. jest zapisem z zakresu rejestracji zdarzeń naturalnych (urodzenie, zgon) i małżeństwa, dokonanym przez organ państwowy lub inny, upoważniony do prowadzenia tej rejestracji przez prawo danego państwa (J. Litwin, Prawo... , s. 521). A zatem dokument stanu cywilnego podlegający transkrypcji w polskich księgach stanu cywilnego w trybie art. 73 ust. 1 musi spełniać 3 podstawowe warunki: 
 • dokument oryginalny powinien być uznawany w państwie jego wystawienia jako akt stanu cywilnego, 
 • powinien być wydany przez organ powołany do wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego i mieć w państwie jego wystawienia moc dokumentu urzędowego, 
 • powinien być odpisem z ksiąg stanu cywilnego. 
 
Wszelkie odpisy z odpisów aktów stanu cywilnego wydanych na podstawie ksiąg stanu cywilnego, ich fotokopie, fotografie itp. mogą być traktowane na równi z oryginalnym dokumentem tylko wówczas, gdy zostały poświadczone przez ten organ, który przechowuje oryginały ksiąg stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów, lub przez polską placówkę konsularną, stwierdzającą, że fotokopie, kserokopie itp. są zgodne z oryginałem i  że mają charakter dokumentu urzędowego, wydanego zgodnie z prawem miejsca wystawienia.
 
Przepisy prawa nie  żądają obligatoryjnego uwierzytelnienia dokumentów zagranicznych stanu cywilnego, pod rygorem odmówienia im mocy dowodowej. Zgodnie z postanowieniami art. 1138 k.p.c. zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Jednak dokument zagraniczny, którego autentyczności strona zaprzeczyła, powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Jest to generalna zasada, która ma również zastosowanie w postępowaniu w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego. 
 
W przedmiocie legalizacji zagranicznych dokumentów, w tym aktów stanu cywilnego, obowiązują ponadto regulacje prawne dotyczące zniesienia wymogu legalizacji; jest to: Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzona w Atenach 15 września 1977 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446; weszła w  życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 1 czerwca 2003 r.) oraz  Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938; w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w  życie 14 sierpnia 2005 r.). 
 
Klauzula zawierająca legalizację dokumentu zagranicznego zazwyczaj potwierdza autentyczność podpisu oraz pieczęci, którymi opatrzony jest dokument, co w odniesieniu do dokumentów określających np. zawarcie małżeństwa, urodzenia lub zgon nie zawsze potwierdza, iż są to akty stanu cywilnego. Dlatego też w każdym przypadku oceny dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, ustalając, czy złożony dokument zagraniczny jest aktem stanu cywilnego i może podlegać transkrypcji. 
 
Należy zwrócić uwagę, że istnieją dokumenty zagraniczne wystawiane przez urzędy stanu cywilnego, które są tylko zaświadczeniami z ksiąg stanu cywilnego, chociaż zawierają dane jak w akcie stanu cywilnego, np. wydawane przez francuskie urzędy stanu cywilnego. Zaświadczenia takie nie mogą podlegać transkrypcji w trybie art. 73 ust. 1 prawa o a.s.c. Podobnie nie są aktami stanu cywilnego zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe w Szwecji, stwierdzające fakt zawarcia małżeństwa lub urodzenia dziecka. Zaświadczenia te mogą być jedynie przedmiotem postępowania przewidzianego w  art. 70 prawa o a.s.c.
 
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 
Po dokonaniu rejestracji związku małżeńskiego w Polsce. Pani mąż będzie mógł wystąpić o udzielenie mu zezwolenia na zamieszkanie. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego.
 
Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą - wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
 
Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Po przeprowadzeniu powyższej procedury Pani mąż uzyska tzw. „wizę wjazdową” i będzie mógł wspólnie z Panią legalnie mieszkać w Polsce, jak również podjąć pracę w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.


Tagi: ślub, małżeństwo, cudzoziemiec, obcokrajowiec

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły