Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Prawa podejrzanego

27.06.2012
W pierwszej kolejności powinien Pan przeanalizować otrzymane wezwanie z Prokuratury celem ustalenia w jakim charakterze jest Pan wzywany na przesłuchanie: świadka czy też podejrzanego. Od charakteru udziału na obecnym etapie Pana w sprawie zależą również Pana uprawnienia - jeżeli jest Pan świadkiem to nie jest Pan obecnie stroną procesu.
 
Aby stać się podejrzanym, a więc stroną postępowania przygotowawczego niezbędne jest wydanie przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zazwyczaj prokurator odczytuje takie postanowienie, a następnie przekazuje je do wglądu podejrzanemu i jego obrońcy.
 
Podejrzany ma prawo:
 
 1. składać wyjaśnienia, może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień (art. 175 § 1 kpk);
 2. żądać do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie – uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i jego obrońcy w terminie 14 dni (art. 313 § 3 kpk);
 3. korzystać z pomocy obrońcy, przy czym, może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców (art.77 kpk); (podejrzany musi mieć wyznaczonego obrońcę jeżeli jest nieletni, głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, a także, gdy sąd uzna, że występują inne okoliczności utrudniające jego obronę (art.79 § 1 i § 2 kpk), z tym, że w razie stwierdzenia przez biegłych lekarzy psychiatrów, że poczytalność podejrzanego w chwili popełnienia czynu jak i w chwili postępowania nie budzą wątpliwości, udział obrońcy w dalszym ciągu nie jest obowiązkowy, a sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy z urzędu (art. 79 § 4 kpk); jeżeli podejrzany wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, może złożyć do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) wniosek o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu (art. 78 kpk));
 4. żądać przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje jednak przesłuchania (art. 301 kpk);
 5. żądać w postępowaniu przygotowawczym umożliwienia mu w toku przesłuchania złożenia wyjaśnień na piśmie, przy czym przesłuchujący z ważnych powodów może odmówić zgody na złożenie wyjaśnień na piśmie (art.176 kpk);
 6. uzyskać, za zgodą prokuratora, dostęp do akt i może sporządzać odpisy oraz odpłatnie uzyskać kserokopie z akt lub uwierzytelnione odpisy (art. 156 § 5 kpk);
 7. korzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, a także uzyskać wraz z tłumaczeniem odpisy postanowień o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, aktu oskarżenia oraz orzeczeń podlegających zaskarżeniu (art. 72 kpk);
 8. składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (art.315 kpk);
 9. jeżeli czynności śledztwa lub dochodzenia nie będzie można powtórzyć na rozprawie, podejrzany i jego obrońca, mogą być dopuszczeni do udziału w tej czynności, chyba że w razie zwłoki, zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu. prokurator może także dopuścić pokrzywdzonego do udziału w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia (art. 316 § 1, art. 317 kpk, art. 325a kpk);
 10. organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma obowiązek doręczenia podejrzanemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej oraz zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłego i zapoznaniu się z opinią, przy czym podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności (art. 318 kpk);
 11. otrzymać na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwiękowego lub obrazu utrwalonego w ten sposób czynności procesowej (art.147 § 4 kpk);
 12. zgłosić wniosek o końcowe zaznajomienie go z materiałami postępowania, przy czym, przy czym w przypadku prawidłowego powiadomienia go o terminie tej czynności, jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo, nie tamuje dalszego postępowania (art. 321 kpk);
 13. w terminie trzech dni od daty zaznajomienia, ma prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania (art. 321 § 5 kpk).
 
Zgodnie więc z art. 315 Kodeksu postępowania karnego ma Pan prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie czynności dowodowych. Wnioski o dokonanie czynności śledztwa (art. 315 § 1 w brzmieniu ustalonym przez nowelę do k.p.k. z 10 stycznia 2003 r.) składa się na zasadach ogólnych. Należy je uwzględniać, jeżeli nie występują okoliczności określone w  art. 170 , wymagające oddalenia wniosku. 
 
Strona oraz jej obrońca lub pełnomocnik, wnioskując o dokonanie czynności, mogą zawrzeć we wniosku albo odrębnie sformułować żądanie dopuszczenia do udziału w tej czynności. Jeżeli wniosek o dokonanie czynności został uwzględniony, nie można odmówić żądającemu wzięcia w niej udziału. Zasada ta obowiązuje w toku całego śledztwa. Jedynie podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności (art. 315 § 2). 
 
Strona, niezależnie od tego, czy wzięła udział w czynności, czy też nie, ma prawo do sporządzenia odpisu protokołu z tej czynności ( art. 157 § 3 ).
 
Wniosek o przeprowadzenie dowodu powinien zawierać elementy niezbędne dla pisma procesowego wskazane w art. 119 Kodeksu postępowania karnego a więc:
 
 1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, 
 2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, 
 3. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem, 
 4. datę i podpis składającego pismo.
 
Natomiast nie widzę w niniejszej sprawie do zastosowania wobec Pana środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie. Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym o charakterze izolacyjnym, który może być stosowany w celu zabezpieczenia warunków prawidłowego toku procesu. Środek ten jest stosowany fakultatywnie, co oznacza, że sąd jako organ właściwy do wydania postanowienia w tym zakresie może ustanowić tymczasowe aresztowanie pod warunkiem zaistnienia określonych przesłanek ustawowych m. in. gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza gdy nie można ustalić jego tożsamości albo gdy nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu. Tymczasowe aresztowanie będąc jedynie środkiem zapobiegawczym nie może być jednak stosowane w sposób nieograniczony.


Tagi: podejrzany, prokurator, areszt

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły