Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

24.05.2012
Poruszone przez Pana kwestie związane z uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy zostały uregulowane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz Ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
 
Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków zabudowy
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w skrócie – ustawa p.z.p.) nie określa terminu, w jakim organ powinien wydać decyzję o warunkach zabudowy. W związku z tym należy przyjąć termin przewidziany przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.)
 
W myśl art. 35 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
Do terminów wymienionych wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień wynikających z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Wobec powyższego organ na wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma miesiąc, a w sprawie szczególnie skomplikowanej dwa miesiące.
 
W przypadku, gdy organowi nie uda się załatwić sprawy w ciągu miesiąca, ma on obowiązek zawiadomić Państwa, wskazując przyczyny i podając nowy termin (art. 36 K.p.a.).
 
Po upływie miesięcznego terminu uzasadnione jest skierowanie do organu wyższej instancji zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37 K.p.a.). Zażalenie to ma szczególny charakter, gdyż nie kwestionuje się nim postanowienia, ale stan faktycznej bezczynności organu.
 
Organ wyższego stopnia, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza nowy, dodatkowy termin załatwienia sprawy. Ponadto zarządza wyjaśnienie przyczyn uchybienia terminu i ustala krąg osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.
 
W mojej ocenie w chwili obecnej niecelowe byłoby wnoszenie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie, taki wniosek niepotrzebnie wydłuży postępowania, które w niniejszej sprawie wydaje się być zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego. Organ delikatnie rzecz ujmując wykorzystał lukę w przepisie przekazując wniosek o uzgodnienie przez upływem terminu na wydanie decyzji.
 
Odmowa wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
Zgodnie z art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 
 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 
Przedmiotowy artykuł wymienia wszystkie przesłanki mogące stanowic podstawę odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy. Fakt, iż w okolicy Pana nieruchomości jest planowana inwestycja nie ujęta jak dotychczas w żadnym dokumencie nie może stanowic odmowy wydania warunków zabudowy.
 
Ratio legis art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jedynie przeciwdziałanie realizacji zabudowy nie dającej się pogodzić z zabudową już istniejącą, a nie hamowanie zabudowy. Za takim rozumieniem tego przepisu przemawia zarówno ochrona prawa własności, jak też deklarowana w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy zasada wolności zagospodarowania terenu.
 
Jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie II OSK 1510/2008 planowanie przestrzenne nie może pomijać własności, a wręcz przeciwnie ma poszukiwać rozwiązań, które w optymalny sposób rozwiązują konflikt potrzeb publicznych i potrzeb właścicieli poszczególnych działek, albowiem „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”
 
Powyższą argumentację należy również podnieść w ewentualnej skargę w przypadku wydania dla Pana negatywnej decyzji. Proszę jednak pamiętać, iż każda skarga powinna być przygotowana w sposób indywidualny po analizie uzasadnienia konkretnej decyzji. 


Tagi: Prawo budowlane, decyzja, termin

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły