Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zarzuty w sprzeciwie od nakazu zapłaty

28.03.2012
Jak wynika z załączonych dokumentów Sąd Rejonowy dla Lublina Zachód wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zasądzający od Pani na rzecz firmy windykacyjnej BDI zapłatę należności z tytułu nieopłaconej składki OC z września 2009 roku. Ubezpieczyciel twierdzi, iż nie otrzymał od Pani wypowiedzenia w ustawowym terminie a Pani nie dysponuje dowodem nadania przedmiotowego listu.
 
Mając na uwadze powyższe wskazuję co następuje.
 
Zarzuty od nakazu zapłaty -  przedawnienia roszczenia
 
Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W przypadku umów ubezpieczenie zastosowanie będzie miał przepis szczególny - zgodnie z dyspozycją art. 819 Kodeksu cywilnego roszczenie z tytułu umów ubezpieczenie ulega przedawnieniu z upływem lat trzech.
 
Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;.
 
Niestety jak wynika z powyższych uregulowań przedmiotowe roszczenie jest w pełni wymagalne i nie można uniknąć jego spłaty poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia.
 
Zarzuty od nakazu zapłaty - zasadność roszczenia
 
Zgodnie z art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
 
Natomiast zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie IV CSK 53/2009 przesłanki określone w art. 61 § 1 zd. 1 kc są spełnione, jeśli oświadczenie woli, skierowane do adresata, będącego przedsiębiorcą zostanie mu przekazane pocztą na adres siedziby, przez co albo będzie się mógł zapoznać z jego treścią najpóźniej w następnym dniu roboczym, albo, jeśli z jakiejś przyczyny bezpośrednie doręczenie było niemożliwe, w pierwszym dniu roboczym, w którym przesyłka mogła zostać odebrana na podstawie zawiadomienia pocztowego (tzw. awizo).
 
W tym kontekście wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty powinna Pani podnieść zarzut braku podstaw faktycznych dochodzonego roszczenia gdyż dokonała Pani wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w ustawowym terminie i jednocześnie wnieść o zobowiązania Sądu do dostarczenia przez ubezpieczyciela dokumentacji niniejszej polisy w tych dokumentach winna znajdować się koperta wskazująca faktyczną datę doręczenia przesyłki. 
 
Zarzuty od nakazu zapłaty - cesja wierzytelności na firmę windykacyjną
 
Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 
Sam przelew wierzytelności na firmę windykacyjną jest dopuszczalny jednakże zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tymczasem Powód w niniejszej sprawie w żaden sposób nie wykazał, iż powołana przez niego umowa przelewu wierzytelności jest skuteczna w szczególności nie wykazał, iż osoby podpisujące przedmiotową umowę były umocowane do reprezentowania spółki.
 
Powyższe zarzutu od nakazu zapłaty proponuję również podnieść w sprzeciwie do nakazu zapłaty.


Tagi: nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły