23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo administracyjne › Emerytura olimpijska

Emerytura olimpijska

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Emerytura olimpijska to świadczenie pieniężne, które przyznawane jest medalistom igrzysk olimpijskich. Świadczenie to zostało wprowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Warunki jego przyznania reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
 
Cel wprowadzenia emerytury olimpijskiej
 
Emerytura olimpijska została wprowadzona w celu uhonorowania zasłużonych dla kraju sportowców. Ponadto świadczenie to ma zapewnić stabilną i bezpieczną przyszłość wybitnym polskim sportowcom. Z uwagi na fakt, iż w Polsce nie ma statusu sportowca zawodowego emerytura olimpijska ma pomóc byłym sportowcom w zawodowym odnalezieniu się po zakończeniu kariery sportowej oraz stanowić wsparcie na starość. 
 
Kto ma prawo do emerytury olimpijskiej ?
 
Emerytura olimpijska wypłacana jest od 2000 roku polskim medalistom Igrzysk olimpijskich, a od 2006 roku polskim medalistom Igrzysk paraolimpijskich oraz Igrzysk głuchych. Należy podkreślić, iż prawo do emerytury olimpijskiej mają także sportowcy uczestniczący w 1984 roku w zawodach Przyjaźń, a nie w Olimpiadzie w Los Angeles. emerytura ta przysługuje w tym przypadku również tylko medalistom tych zawodów. Prawo do omawianego świadczenia pieniężnego medaliści Ci otrzymali w 2007 r. Rozszerzenie grupy beneficjentów na medalistów zawodów niebędących Olimpiadą wynika z faktu, iż Olimpiada w Los Angeles została zbojkotowana przez kraje socjalistyczne i ówcześni sportowcy nie ze swojej winy nie mogli w niej uczestniczyć. W zamian za to pojechali na zawody Przyjaźń. 
 
Warunki, od których uzależnione jest przyznanie emerytury olimpijskiej
 
Aby otrzymać emeryturę olimpijską sportowiec musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. posiadanie stałego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
  3. nie uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;
  4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. zdobycie medalu na Igrzyskach olimpijskich, Igrzyskach paraolimpijskich, Igrzyskach głuchych lub na zawodach Przyjaźń, które odbyły się w 1984 roku.
 
Emerytura  olimpijska przyznawana jest na wniosek sportowca. 
 
Istotnym jest fakt, iż emerytura olimpijska przyznawana jest sportowcom. którzy spełniają wyżej wskazane wymogi niezależnie od ich sytuacji finansowej. 
 
 Należy podkreślić, iż w przypadku, gdy dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia, otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.
 
Kto wypłaca emeryturę olimpijską ?
 
Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane.
 
Kto przyznaje emeryturę olimpijską ?
 
Emeryturę olimpijską przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z wyżej wskazanych warunków.
 
Wysokość emerytury olimpijskiej
 
Wysokość emerytury olimpijskiej nie zmienia się od kilku lat. Wynosi 2483,77 zł. Omawiane świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,3255.
 
Emerytura olimpijska a ZUS
 
Sportowiec, który otrzymuje emeryturę olimpijską zwolniony jest z obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 
Emerytura olimpijska a podatek
 
Beneficjent emerytury olimpijskiej obowiązany jest odprowadzać podatek od otrzymywanej kwoty świadczenia pieniężnego. 
 
Do kiedy wypłacana jest emerytura olimpijska ?
 
Emerytura olimpijska wypłacana jest do miesiąca, w którym nastąpił zgon uprawnionego do jej otrzymywania sportowca. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Emerytura

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra