23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo karne › Artykuł 288 Kodeksu karnego

Artykuł 288 Kodeksu karnego

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Artykuł 288 Kodeksu karnego
Artykuł 288 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) penalizuje przestępstwo niszczenia mienia. Zgodnie z przepisem tego artykułu kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla. Ściganie wyżej wskazanych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
 
Cudza rzecz
 
Przez użyte w przepisie art. 288 k.k. pojęcie „cudza rzecz” należy rozumieć rzecz, która nie należy do sprawcy zniszczenia, a także rzecz, której sprawca zniszczenia nie jest współwłaścicielem. Natomiast w przypadku, gdy sprawca przedmiotowego przestępstwa jest współwłaścicielem zniszczonej rzeczy to ponosi on odpowiedzialność jedynie za zniszczenie rzeczy w części, która przewyższa przysługujący mu udział. Dla małżonków cudzą rzeczą jest rzecz, która wchodzi w skład ich majątku wspólnego. 
 
Dla ponoszenia odpowiedzialność karnej z art. 288 k.k. istotna jest wartość zniszczonej rzeczy.
 
W przypadku, gdy wartość zniszczonej rzeczy przewyższa kwotę 250 zł to sprawca podlegać będzie odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 288 k.k. Natomiast w przypadku, gdy wartość ta nie przekracza wskazanej wyżej kwoty lub, gdy przedmiotem zniszczenia są rzeczy niemajątkowe (są to rzeczy, które mają charakter sentymentalny, pamiątkowy) to czyn sprawcy stanowić będzie wykroczenie, za które ponosić on będzie odpowiedzialność z art. 124 lub 126 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).
 
Niszczenie, uszkadzanie, czynienie niezdatną do użytku
 
Zgodnie z przepisem art. 288 k.k. działanie sprawcy musi polegać na niszczeniu, uszkadzaniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy. W związku z powyższym przedmiotowe przestępstwo obejmuje zarówno całkowite zniszczenie rzeczy, jak i znaczne jej uszkodzenie uniemożliwiające używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, a także uczynienie rzeczy niezdatną do użytku poprzez pozbawienie jej właściwości użytkowych. 
 
Wniosek o ściganie
 
Jak wyraźnie wynika z przepisu art. 288 kodeksu karnego ściganie sprawcy omawianego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W związku z tym organy ścigania nie działają z własnej inicjatywy. Do podjęcia przez nie działań konieczne jest wyraźne żądanie pokrzywdzonego w postaci wniosku o ściganie. 
 
Wniosek o ściganie może być złożony jedynie przez pokrzywdzonego.
 
W przypadku, gdy wniosek ten złoży osoba nie będąca pokrzywdzonym organy ścigania nie mogą podjąć żadnych działań poza zawiadomieniem pokrzywdzonego o możliwości złożenia takiego wniosku. 
 
Wniosek o ściganie może zostać cofnięty. Jednakże do jego skutecznego cofnięcia wymagana jest zgoda:
  1. prokuratora – do czasu wniesienia do sądu aktu oskarżenia;
  2. sądu – do chwili odczytania aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie.
 
W przypadku, gdy wniosek o ściganie zostanie skutecznie cofnięty następuje umorzenie postępowania w sprawie. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, iż raz cofnięty wniosek o ściganie nie może zostać ponownie złożony. 
 
Wniosek o ściganie może zostać złożony zarówno ustnie do protokołu, jak i pisemnie. 
 
Zniszczenie rzeczy a ubezpieczenie
 
W przypadku, gdy zniszczona rzecz była ubezpieczona pokrzywdzony powinien zawiadomić o przestępstwie nie tylko organy ścigania, ale także ubezpieczyciela. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odpowiednim zmniejszeniem przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania lub odstąpieniem od jego wypłaty. Podstawą takich działań ubezpieczyciela jest przepis art. 818 § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Kodeks karny, Niszczenie

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra