23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Zwrot zakupionego towaru

Zwrot zakupionego towaru

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
W prawie polskim nie występuje bezwarunkowe prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru. Istnienie tego prawa uzależnione jest od takich czynników, jak np. rodzaj zawartej umowy sprzedaży, istnienie wad w zakupionym towarze. 
 
W przypadku, gdy zakup towaru zostanie dokonany w siedzibie sprzedawcy (w jego sklepie), a towar ten jest zgodny z umową, to co do zasady kupującemu nie przysługuje prawo jego zwrotu. Od zasady tej istnieją jednak następujące wyjątki:
 
  1. sprzedawca wyrazi zgodę na zwrot towaru;
  2. sprzedawca stosuje praktykę, iż w określonym terminie przyjmuje zwroty zakupionego towaru, który jest nieużywany, pełnowartościowy oraz ma nieściągnięte metki.
 
Natomiast sytuacja przedstawia się odmienne w przypadku, gdy towar został zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa - sklepem sprzedawcy (np. w domu konsumenta) lub na odległość (np. umowę zawarto przez Internet). W powyższych stanach faktycznych dopuszczany jest zwrot zakupionego towaru po spełnieniu szczególnych warunków. Warunki te zostały określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Należy podkreślić, iż ustawodawca expressis verbis zaznaczył, iż nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Powyższe uprawnienia konsumenta do zwrotu zakupionego towaru dotyczą także umów zawieranych na odległość. Należy jednakże podkreślić, iż prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet dotyczy jedynie przypadku, gdy sprzedawcą jest przedsiębiorca. Natomiast możliwość zwrotu towarów zakupionych przez Internet nie dotyczy towarów sprzedawanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą sprzedaży w ramach swojego przedsiębiorstwa. 
 
W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy tzn. niezgodny z umową konsumentowi także przysługuje prawo do jego zwrotu. Warunki zwrotu towaru w tej sytuacji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami kupujący ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 
  1. gdy naprawa lub wymiana towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia;
  2. gdy sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany towaru w odpowiednim czasie - przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia;
  3. gdy naprawa lub wymiana towaru narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.
 
Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. 
 
Należy podkreślić, iż kupujący traci powyższe uprawnienia do odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Natomiast sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. 
 
Roszczenia kupującego w przedmiocie zwrotu towaru przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Jednakże przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od  dnia wydania towaru kupującemu. Bieg przedawnienia przerywa zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Przedawnienie nie biegnie także w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Istotnym jest fakt, iż upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Prawa konsumenta

2013-05-13 22:58 Piotr napisał(a):
Witam
Prowadzę sprzedaż wysyłkową przez internet, mam zarejestrowane przedsiębiorstwo (tzw.firma ryczałtowa). Sprzedałem klientowi na allegro bezprzewodową nianie elektroniczną. Minęły 4 dni od dostarczenia produktu, klient w tym czasie użytkował nianię ale po po 4 dniach stwierdził, że produkt nie spełnia jego oczekiwań. Działa wadliwie i prawdopodobnie jest to wina jego domu, teraz bez podania przyczyny chce oddać towar. Mam pytanie , czy klient ma do tego prawo jeśli przez tyle dni użytkował produkt i nie stwierdził że jest zepsuty ale jedynie działa niepoprawnie w jego domu? Czy może jest to sprawa reklamacji?
Prosze o pomoc gdyż nie mam pojecia jak zachowac się w takiej sytuacji.
z poważaniem
Piotr
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra