23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) weszła w życie w dniu 1 stycznia 1965 r. Stanowi ona podstawowe źródło prawa rodzinnego w Polsce. Normuje ona nie tylko stosunki prawne w rodzinie, ale także stosunki w zakresie opieki i kurateli. Celem uchwalenia tego aktu normatywnego było uzupełnienie i rozbudowanie przepisów regulujących materię prawa rodzinnego w stosunku do kodeksu rodzinnego z 1950 r. Przedmiotowa ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 8 czerwca 2012 r. Wprowadziła ją ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 0, poz. 579).
 
Należy podkreślić, iż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie można określić mianem kodyfikacji zupełnej, która w sposób wyczerpujący normuje wszystkie zagadnienia dotyczące rodziny. Dlatego też do źródeł prawa rodzinnego należy wiele innych ustaw. 
 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy składa się z trzech ogólnych tytułów. Są one następujące:
 
Tytuł I Małżeństwo;
Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo;
Tytuł III Opieka i kuratela.
 
Wskazane tytuły w sposób szczegółowy określają zagadnienia, które regulowane są w przedmiotowej ustawie. Dokonują one także uporządkowania przepisów zawartych w tym akcie normatywnym. Następnie tytuły te dzielą się na działy, a niektóre także na rozdziały. Tytuły tych działów i rozdziałów dokonują podziału ogólnego i bardzo rozbudowanego zagadnienia na bardziej szczegółowe kwestie.
 
Tytuł pierwszy Małżeństwo dzieli się na:
Dział I Zawarcie małżeństwa;
Dział II Prawa i obowiązki małżonków;
Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe;
- Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy;
- Rozdział II Umowne ustroje majątkowe;
- Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy;
Dział IV Ustanie małżeństwa;
Dział V Separacja.
 
Tytuł drugi Pokrewieństwo i powinowactwo obejmuje:
Dział I Przepisy ogólne;
Dział IA Rodzice i dzieci;
- Rozdział I Pochodzenie dziecka;
- Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi;
Dział II Przysposobienie;
Dział III Obowiązek alimentacyjny;
 
Natomiast w skład tytułu trzeciego Opieka i kuratela wchodzą następujące działy i rozdziały:
 
Dział I Opieka nad małoletnim;
- Rozdział I Ustanowienie opieki;
- Rozdział II Sprawowanie opieki;
- Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki;
- Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki;
Dział II Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie;
Dział III Kuratela.
 
Z uregulowań zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz innych ustawach zaliczanych do źródeł prawa rodzinnego można wyprowadzić następujące podstawowe zasady prawa rodzinnego. Pierwszą z nich jest zasada szczególnej ochrony rodziny. Przejawia się ona m.in. w następujących regulacjach zawartych w przedmiotowej ustawie: współdziałanie dla dobra rodziny, zachowanie małżeństwa zawartego pomimo istnienia przeszkody wieku. Drugą zasadą prawa rodzinnego jest zasada dobra dziecka. Zasada ta przenika wszystkie przepisy prawa rodzinnego. Dobro dziecka jako istoty słabszej, którą należy chronić trzeba mieć na względzie m.in. przy orzekaniu rozwodu rodziców, przy ustanowieniu opieki nad małoletnim. Zasada trwałości małżeństwa stanowi kolejną zasadę prawa rodzinnego. Zasada ta odnosi się nie tylko do samych małżonków, ale stanowi także instrument ochrony rodziny jako grupy społecznej. Realizuje się ona zwłaszcza w postępowaniu o rozwód, w którym jeżeli istnieje szansa zażegnania konfliktu występującego między małżonkami, rozwód nie jest orzekany. Należy w tym miejscu wskazać także zasadę równouprawnienia małżonków. Dotyczy ona równości między kobietą a mężczyzną zarówno w stosunkach między nimi samymi, jak i między nimi a ich wspólnymi dziećmi. Ostatnią podstawową zasadą prawa rodzinnego jest zasada jego świeckości. Zasada ta zapewnia wszystkim obywatelom bez względu na wyznanie jednolitą pozycję prawną i jednolity tryb orzekania w stosunkach rodzinnych. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Kodeks, Ustawa

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra