23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Umowa dzierżawy gruntu

Umowa dzierżawy gruntu

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Umowę dzierżawy gruntu reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przez tą umowę wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 639 § 1 k.c.). Zgodnie z powyższym umowa dzierżawy zawierana jest między wydzierżawiającym a dzierżawcą. Wydzierżawiającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Należy zaznaczyć, iż może to być zarówno posiadacz samoistny, jak i zależny. Natomiast dzierżawcą może być dowolny podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).
 
Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów regulujących w sposób szczególny ten stosunek prawny (art. 694 k.c.).
 
Forma umowy dzierżawy gruntu
 
Wymagana forma umowy dzierżawy gruntu zależy od okresu, na jaki umowa ta zostaje zawarta. W przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na okres krótszy niż rok umowa ta może być zawarta w formie dowolnie tzn. zarówno ustnie, jak i na piśmie. Natomiast w sytuacji, gdy grunt wydzierżawia się na okres dłuższy niż rok powinno zachować się formę pisemną. Wynika to z faktu, iż umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż rok bez zachowania formy pisemnej poczytuje się za zawartą na czas nie oznaczony (art. 660 k.c.).
 
Elementy umowy dzierżawy gruntu
 
W umowie dzierżawy gruntu powinno zawrzeć się następujące elementy:
 
 1. dane wydzierżawiającego;
 2. dane dzierżawcy;
 3. oznaczenie wydzierżawianego gruntu;
 4. czas, na jaki umowa jest zawierana;
 5. wysokość czynszu dzierżawnego;
 6. termin i sposób uiszczania czynszu dzierżawnego;
 7. wskazanie, którą stronę umowy obciąża obowiązek płacenia podatków oraz innych kosztów związanych z wydzierżawianym gruntem.
 
Czas, na który można zawrzeć umowę dzierżawy gruntu
 
Umowa dzierżawy gruntu może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nie oznaczony. Należy jednakże pamiętać, iż dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony (art. 695 § 1 k.c.).
 
Sposób określenia czynszu w umowie dzierżawy gruntu
 
Czynsz dzierżawny może być zastrzeżony w:
 
 1. pieniądzach;
 2. świadczeniach innego rodzaju;
 3. ułamkowej części pożytków.
 
Podstawowe obowiązki wydzierżawiającego oraz dzierżawcy gruntu
 
Głównym obowiązkiem wydzierżawiającego jest wydanie dzierżawcy gruntu oraz pozostawienie go w jego dyspozycji na czas wskazany w umowie dzierżawy bez prawa ingerowania w prowadzoną przez dzierżawcę działalność. 
 
Natomiast podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest płacenie czynszu dzierżawnego w wysokości, terminie i w sposób wskazany w umowie dzierżawy. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu. Ponadto dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Dzierżawca obowiązany jest także do dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Natomiast po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
 
Obniżenie czynszu dzierżawnego
 
Dzierżawcy przysługuje prawo do żądania obniżenia czynszu dzierżawnego w następujących przypadkach:
 
 1. gdy wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu;
 2. gdy wydzierżawiany grunt ma wady, które zmniejszają jego przydatność do umówionego użytku.
 
Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu
 
W przypadku, gdy umowa dzierżawy została zawarta na czas nie oznaczony może być wypowiedziana z zachowaniem terminów wskazanych w umowie, a w przypadku braku określenia terminów w umowie na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.
 
Natomiast w sytuacji, gdy umowa dzierżawy gruntu została zawarta na czas oznaczony i z datą pewną może być rozwiązana zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. Natomiast, gdy takich warunków nie zastrzeżono to umowa dzierżawy nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu. Jej wygaśnięcie następuje z upływem terminu, na który została zawarta. 
 
Należy jednakże podkreślić, iż zarówno umowę dzierżawy gruntu zawartą na czas oznaczony, jak i nie oznaczony wydzierżawiający może wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
 
 1. jeżeli dzierżawca pomimo udzielenia mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego pozostaje w zwłoce z jego zapłatą co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące;
 2. jeżeli dzierżawca pomimo upomnienia wydzierżawiającego używa gruntu w sposób sprzeczny z umową dzierżawy lub z jego przeznaczeniem;
 3. gdy dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego odda wydzierżawiany grunt osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Dzierżawa, Umowa, Nieruchomość

2013-11-07 16:23 Karolina napisał(a):
Czy umowę dzierżawy należy gdzieś zgłaszać? Jeśli nie jest ona nigdzie zgłoszona to czy jest jest ważna?
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Uwierzytelniony, tzn. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu (a także wypis, będący odpisem częściowym) stanowi urzędowe potwierdzenie...
Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom....
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Ordynacja podatkowa zawiera własne regulacje co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków. Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej...
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem m.in. uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o transporcie...
Z załączonych pism wynika, iż w roku 2010 został przeciwko Pani wydany nakaz zapłaty, który w chwili obecnej jest już prawomocny. Zgodnie z przepisami...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra