23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Umowa dzierżawy gruntu

Umowa dzierżawy gruntu

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Umowę dzierżawy gruntu reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przez tą umowę wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 639 § 1 k.c.). Zgodnie z powyższym umowa dzierżawy zawierana jest między wydzierżawiającym a dzierżawcą. Wydzierżawiającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Należy zaznaczyć, iż może to być zarówno posiadacz samoistny, jak i zależny. Natomiast dzierżawcą może być dowolny podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).
 
Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów regulujących w sposób szczególny ten stosunek prawny (art. 694 k.c.).
 
Forma umowy dzierżawy gruntu
 
Wymagana forma umowy dzierżawy gruntu zależy od okresu, na jaki umowa ta zostaje zawarta. W przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na okres krótszy niż rok umowa ta może być zawarta w formie dowolnie tzn. zarówno ustnie, jak i na piśmie. Natomiast w sytuacji, gdy grunt wydzierżawia się na okres dłuższy niż rok powinno zachować się formę pisemną. Wynika to z faktu, iż umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż rok bez zachowania formy pisemnej poczytuje się za zawartą na czas nie oznaczony (art. 660 k.c.).
 
Elementy umowy dzierżawy gruntu
 
W umowie dzierżawy gruntu powinno zawrzeć się następujące elementy:
 
 1. dane wydzierżawiającego;
 2. dane dzierżawcy;
 3. oznaczenie wydzierżawianego gruntu;
 4. czas, na jaki umowa jest zawierana;
 5. wysokość czynszu dzierżawnego;
 6. termin i sposób uiszczania czynszu dzierżawnego;
 7. wskazanie, którą stronę umowy obciąża obowiązek płacenia podatków oraz innych kosztów związanych z wydzierżawianym gruntem.
 
Czas, na który można zawrzeć umowę dzierżawy gruntu
 
Umowa dzierżawy gruntu może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nie oznaczony. Należy jednakże pamiętać, iż dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony (art. 695 § 1 k.c.).
 
Sposób określenia czynszu w umowie dzierżawy gruntu
 
Czynsz dzierżawny może być zastrzeżony w:
 
 1. pieniądzach;
 2. świadczeniach innego rodzaju;
 3. ułamkowej części pożytków.
 
Podstawowe obowiązki wydzierżawiającego oraz dzierżawcy gruntu
 
Głównym obowiązkiem wydzierżawiającego jest wydanie dzierżawcy gruntu oraz pozostawienie go w jego dyspozycji na czas wskazany w umowie dzierżawy bez prawa ingerowania w prowadzoną przez dzierżawcę działalność. 
 
Natomiast podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest płacenie czynszu dzierżawnego w wysokości, terminie i w sposób wskazany w umowie dzierżawy. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu. Ponadto dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Dzierżawca obowiązany jest także do dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Natomiast po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
 
Obniżenie czynszu dzierżawnego
 
Dzierżawcy przysługuje prawo do żądania obniżenia czynszu dzierżawnego w następujących przypadkach:
 
 1. gdy wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu;
 2. gdy wydzierżawiany grunt ma wady, które zmniejszają jego przydatność do umówionego użytku.
 
Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu
 
W przypadku, gdy umowa dzierżawy została zawarta na czas nie oznaczony może być wypowiedziana z zachowaniem terminów wskazanych w umowie, a w przypadku braku określenia terminów w umowie na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.
 
Natomiast w sytuacji, gdy umowa dzierżawy gruntu została zawarta na czas oznaczony i z datą pewną może być rozwiązana zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. Natomiast, gdy takich warunków nie zastrzeżono to umowa dzierżawy nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu. Jej wygaśnięcie następuje z upływem terminu, na który została zawarta. 
 
Należy jednakże podkreślić, iż zarówno umowę dzierżawy gruntu zawartą na czas oznaczony, jak i nie oznaczony wydzierżawiający może wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
 
 1. jeżeli dzierżawca pomimo udzielenia mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego pozostaje w zwłoce z jego zapłatą co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące;
 2. jeżeli dzierżawca pomimo upomnienia wydzierżawiającego używa gruntu w sposób sprzeczny z umową dzierżawy lub z jego przeznaczeniem;
 3. gdy dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego odda wydzierżawiany grunt osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Dzierżawa, Umowa, Nieruchomość

2013-11-07 16:23 Karolina napisał(a):
Czy umowę dzierżawy należy gdzieś zgłaszać? Jeśli nie jest ona nigdzie zgłoszona to czy jest jest ważna?
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra