23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Odmowa składania zeznań

Odmowa składania zeznań

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Odmowa składania zeznań
Osoba, która została wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Jednak jeśli jest osobą najbliższą dla oskarżonego, może skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań, o czym jeszcze przed przesłuchaniem powinna zostać pouczona. Osobą najbliższą dla oskarżonego jest jego małżonek, były małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnukowie), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca z oskarżonym w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu (konkubent), małżonek przysposobionego, pasierb czy mąż siostry. Uprawnienie takie przysługuje również świadkowi, który w innym postępowaniu występuje w charakterze oskarżonego o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem, tj. gdy przestępstwo to pozostaje w związku z przestępstwem, co do którego ma złożyć zeznania jako świadek.
 
Organ procesowy nie jest uprawniony do ustalania powodów odmowy zeznań przez osobę uprawnioną do takiej decyzji, ma natomiast obowiązek zbadania, czy istnieje stosunek najbliższości uzasadniający skorzystanie z prawa do odmowy zeznań (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks , s. 477).
 
Natomiast inne osoby, które wprawdzie nie należą do kręgu osób uprawnionych do odmowy składania zeznań, ale z uwagi na łączący je z oskarżonym szczególnie bliski stosunek, mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od składania zeznań do organu procesowego. Przyjmuje się, że szczególnie bliski stosunek osobisty to stosunek inny niż wynikający z więzów pokrewieństwa, powinowactwa, czy małżeństwa, jednakże silnie łączący z oskarżonym osobę mającą być przesłuchaną w charakterze świadka (vide wyrok SN z dnia 16 marca 1979 r., IV KR 36/79, niepubl.). Stosunkiem takim będzie np. narzeczeństwo, przyjaźń, pozostawanie we wspólnym pożyciu osób tej samej płci, czy też pokrewieństwo lub powinowactwo z konkubentem oskarżonego.
 
Prawo do odmowy zeznań oraz zwolnienie od zeznawania, przysługują świadkowi zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym, przy czym terminem, do którego świadek może wystąpić z oświadczeniem lub wnioskiem o takiej treści, jest chwila pierwszego przesłuchania go w postępowaniu sądowym. Zatem nawet jeśli złożył już zeznania w postępowaniu przygotowawczym, nadal może skorzystać z tego prawa, pamiętając oczywiście o zakreślonym do dokonania tej czynności terminie. Wówczas uprzednie zeznania objęte są zakazem dowodowym, co oznacza, że nie nie tylko nie wolno odczytywać protokołów złożonych zeznań, ujawniać ich czy odtwarzać zapisów wizualnych, audiowizualnych przesłuchania, ale także nie wolno żadnymi środkami dowodowymi dociekać treści tych zeznań (vide wyrok SN z dnia 16 lutego 1988 r., IV KR 13/88).
 
Powyższe kwestie uregulowane zostały w kodeksie postępowania karnego w art. 182 k.p.k., 185 k.p.k., 186 k.p.k. i mają odpowiednie zastosowanie także w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: świadek, Prawo karne, Kodeks karny

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra