23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Umowa zlecenia uregulowana jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
O wypowiedzeniu umowy zlecenia stanowi art. 746 k.c. Zgodnie z nim dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
 
Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.).
 
Z powyższych przepisów expressis verbis wynika, iż każdej ze stron umowy zlecenia przyznane zostało uprawnienie o charakterze kształtującym do jednostronnego rozwiązania tej umowy. W przypadku, gdy wypowiedzenia dokonał dający zlecenie obciąża go obowiązek zwrócenia przyjmującemu zlecenie poczynionych przez niego do dnia wypowiedzenia wydatków. W sytuacji, gdy zlecenie miało charakter odpłatny dający zlecenie jest obowiązany ponadto zapłacić przyjmującemu część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanej przez niego części działań, które składają się na jego świadczenie. Natomiast w przypadku, gdy umowę zlecenia wypowiedział przyjmujący zlecenie to nie przysługuje mu roszczenie o zwrot poniesionych przez niego wydatków i o zapłatę odpowiedniej części wynagrodzenia, chyba, że umówiono się inaczej. 
 
Wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać dokonane w każdym czasie.
 
Należy podkreślić jednak, iż wypowiedzenie to nie jest dopuszczalne w przypadku, gdy zlecenie zostało wykonane przez przyjmującego, a także przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, gdy upłynął przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania. 
 
Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 k.c.) (Wyrok SN z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640/03).
 
Wypowiedzenie dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy zlecenia. Dla oświadczenia tego nie wymaga się zachowania szczególnej formy. Jednakże, gdy umowa zlecenia była zawarta w takiej formie, wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.
 
Przepisy prawa nie ustanawiają terminów wypowiedzenia.
 
W związku z powyższym wypowiedzenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania z chwilą, gdy dotarło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 
 
W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów (Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 433/03).
 
W wypowiedzeniu umowy zlecenia nie jest wymagane wskazanie powodu wypowiedzenia, a co za tym idzie wywołuje ono skutek niezależnie od tego, czy w ogóle istniał jakiś obiektywny powód złożenia takiego oświadczenia. Należy podkreślić jednak, iż od istnienia ważnego powodu ustawodawca uzależnił dalsze skutki wypowiedzenia umowy zlecenia o charakterze odpłatnym. W przypadku, gdy wypowiedzenie to zostało dokonane bez ważnego powodu wypowiadający (dotyczy to zarówno przyjmującego, jak i dającego zlecenie) obowiązany jest naprawić szkodę, którą poniosła druga strona. Nie można zapominać, iż każda ze stron może odstąpić od umowy zlecenia bez zobowiązania do naprawienia szkody w sytuacji, gdy została ogłoszona upadłość przyjmującego zlecenie (art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.). Natomiast ogłoszenie upadłości dającego zlecenie powoduje wygaśnięcie zobowiązania. 
 
Za ważne powody uważane są:
 
  1. sytuacje o charakterze obiektywnym, np. zmiana sytuacji gospodarczej;
  2. sytuacje, które odnoszą się do osób, stron, stosunków pomiędzy nimi, np. nieporozumienie pomiędzy dającym zlecenie a je przyjmującym.
 
W oświadczeniu powinien być wskazany ważny powód stanowiący przyczynę wypowiedzenia.
 
Wykazanie, iż ważny powód nie istniał obciążać będzie drugą stronę, która domagać się będzie zapłaty odszkodowania. 
 
Przepisy prawa, które zakazują zrzeczenia się z góry uprawnienia do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W związku z tym strony nie mogą ani w umowie, ani w późniejszej czynności prawnej, która dokonana będzie przed powstaniem przyczyny wypowiedzenia wyłączyć powyższego uprawnienia. Stroną nie przysługuje także uprawnienie do modyfikowania wskazanego w ustawie prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów na niekorzyść uprawnionego. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Umowa, Umowa zlecenie

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra