23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo administracyjne › Paszport dyplomatyczny

Paszport dyplomatyczny

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
O paszporcie dyplomatycznym stanowi ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.). 
 
Paszport dyplomatyczny przysługuje tylko podmiotom wskazanym w przepisach prawa w związku z pełnioną przez nich funkcją.
 
Dane zamieszczane w paszporcie dyplomatycznym
 
W paszporcie dyplomatycznym zamieszcza się następujące dane: 
 
 1. nazwisko;
 2. imię (imiona);
 3. datę i miejsce urodzenia;
 4. obywatelstwo;
 5. płeć;
 6. wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
 7. datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
 8. serię i numer dokumentu paszportowego;
 9. numer PESEL;
 10. nazwę organu wydającego;
 11. dane biometryczne;
 12. stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub tytuł posiadacza paszportu.
 
Podmioty uprawnione do otrzymania paszportu dyplomatycznego
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 UDokPasz uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:
 
 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;
 3. Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;
 4. Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;
 5. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;
 6. posłowie i senatorowie;
 7. posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
 9. Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;
 10. Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Ponadto paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych w pkt 1-5 i 8-10, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju.
 
Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje:
 
 1. w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny;
 2. związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych;
 3. w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.
 
Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) wskazanych wyżej osób, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. Natomiast członkowie rodzin tych osób nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin tych osób.
 
Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.
 
Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 
Od paszportu dyplomatycznego należy odróżnić paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 UDokPasz paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej. paszport ten przysługuje także członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej wyżej wskazanych osób, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. Natomiast członkowie rodzin tych osób, którzy nieprzesiedlają się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu odwiedzin tych osób.
 
Należy podkreślić jednak, iż zgodnie z art. 31 ust. 1 UDokPasz w przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wskazane w przepisach ustawy.
 
Paszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju (art. 29 ust. 1 UDokPasz).
 
Powyższe ograniczenia nie mają jednak zastosowania do osób wymienionych w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 28 ust. 1 i 2 UDokPasz, jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osób wymienionych w art. 27 ust. 4 UDokPasz.
 
W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport dyplomatyczny lub służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Paszport

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Ordynacja podatkowa zawiera własne regulacje co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków. Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej...
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem m.in. uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o transporcie...
Z załączonych pism wynika, iż w roku 2010 został przeciwko Pani wydany nakaz zapłaty, który w chwili obecnej jest już prawomocny. Zgodnie z przepisami...
Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego...
Ma Pani rację, iż w chwili rozpoznania sprawy przez sąd roszczenie firmy Ultimo było przedawnione. Jednakże zarzut przedawnienia sąd bierze tylko...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra