23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) dowody osobiste mogą być wydawane nie tylko osobom pełnoletnim. 
 
Ustawa wskazuje, w jakich sytuacjach posiadanie dowodu przez osoby niepełnoletnie jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne. 
 
Obligatoryjnie dowód osobisty powinna posiadać osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
 
Natomiast uprawnienie do posiadania dowodu osobistego przyznane zostało:
 
  1. osobie będącej obywatelem polskim od ukończenia 13 roku życia;
  2. osobie będącej obywatelem polskim, która nie ukończyła 13 roku życia – konieczny jest uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.
 
W imieniu dziecka wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego powinni złożyć jego rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek ten składają w urzędzie gminy, w którym są zameldowani. W przypadku jednak, gdy nie mają oni miejsca zameldowania na pobyt stały, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka powinni złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca ostatniego pobytu stałego. W sytuacji, gdy nie byli oni nigdy zameldowani na pobyt stały organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka jest urząd gminy w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Istotnym jest fakt, iż dowód osobisty dla dziecka nie może być wyrobiony za pośrednictwem Konsulatu RP.
 
Dowód osobisty dziecka jest ważny 5 lat od daty jego wydania 
 
Dowód osobisty dla dziecka poniżej 13 roku życia
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka poniżej 13 roku życia obowiązani są złożyć obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni. Wynika to z faktu, iż muszą oni podpisać zgodę na wydanie tego dokumentu przed właściwym urzędnikiem. Rodzice składając wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka powinni mieć przy sobie swoje dowody osobiste. 
 
Jeżeli jednak stawienie się obydwu rodziców nie jest możliwe, wniosek o wydanie dowodu osobistego może złożyć jedno z nich. Jednakże w takim przypadku zgoda drugiego z rodziców na wydanie omawianego dokumentu powinna być wyrażona na piśmie z podpisem poświadczonym przez notariusza lub organ gminy. Natomiast jeżeli jedno z rodziców przebywa za granicą jego zgoda na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka powinna być poświadczona przez ambasadę lub konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli chodzi zaś o odbiór dowodu osobistego wydanego dla dziecka poniżej 13 roku życia to może go odebrać tylko jeden z rodziców. 
 
Dzieci do lat 5 nie muszą być obecne przy załatwianiu formalności dotyczących wydania dla nich dowodu osobistego.
 
Dowód osobisty dla dziecka powyżej 13 roku życia
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat może złożyć tylko jedno z rodziców.
 
Wydany już dowód może odebrać tylko jedno z rodziców lub sam małoletni.
 
Dokumenty niezbędne do otrzymania dowodu osobistego dla dziecka
 
Do otrzymania dowodu osobistego dla dziecka niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:
wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 
  1. uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – dotyczy tylko przypadku, gdy dowód ma być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia;
  2. dwie wyraźne, jednakowe i aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm; fotografie powinny przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
  3. odpis skrócony aktu urodzenia; Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, należy przedstawić akt urodzenia umiejscowiony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce;
  4. dokument, który potwierdza posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby – jedynie na żądanie organu.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Dziecko, Dowód osobisty

2013-07-15 16:41 Malgosia napisał(a):
Czy musi być podpis drugiego rodzica -zgoda jeśli ten ma ograniczone prawa rodzicielskie przy wyrobieniu dowodu osobistego dziecka do lat 13 bo mam problem z uzyskaniem zgody od byłego męża idzie to jakoś ominąć?
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra