23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo rodzinne › Wygaśnięcie obowiązku i przedawnienie roszczenia alimentacyjnego

Wygaśnięcie obowiązku i przedawnienie roszczenia alimentacyjnego

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Obowiązek alimentacyjny uregulowany jest w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). 
 
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 
Należy podkreślić, iż cechą charakterystyczną obowiązku alimentacyjnego jest to, iż obowiązek-roszczenie może powstać tak długo, jak długo będzie istnieć stosunek rodzinnoprawny, którego element stanowi stosunek alimentacyjny. Wykonywanie tego obowiązku uzależnione jest jednak od zaistnienia wymaganych przez przepisy prawa przesłanek. 
 
Obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy przesłanki jego powstania ustaną. 
 
Mateusz Kowalski uprawniony był do alimentów, ponieważ znajdował się w niedostatku. Stan niedostatku ustał jednak na skutek przyznania mu przez ZUS renty. W takim przypadku utracił on uprawnienie do alimentów.
 
Obowiązek alimentacyjny wygaśnie, gdy osoba zobowiązana do alimentów nie będzie w stanie dalej ich dostarczać. 
 
Niemożność dalszego dostarczania alimentów przez zobowiązanego może wynikać m.in. z utraty pracy, utraty zdolności do pracy na skutek długotrwałej choroby.
 
Należy pamiętać jednak, iż w przypadku, gdy zmieni się w przyszłości sytuacja stron stosunku alimentacyjnego i powstaną ponownie przesłanki obowiązku alimentacyjnego, każdej ze stron będzie przysługiwało uprawnienie do żądania zasądzenia alimentów, stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia lub zmniejszenia alimentów (art. 138 k.r. i o.).
 
Definitywne wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje w razie śmierci jednej ze stron.
 
Skutek taki wynika z faktu, iż zgodnie z art. 139 k.r. i o. obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Należy podkreślić jednak, iż z chwilą śmierci osoby zobowiązanej do alimentów wygasa sam obowiązek alimentacyjny, natomiast przysługujące do tej chwili uprawnionemu raty alimentacyjne należą do spadku po zobowiązanym jako długi spadkowe (art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
Raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia uprawnionego i które zostały prawomocnie zasądzone, należą do spadku po uprawnionym (Uchwała SN z dnia 15 lipca 1965 r., III CO 36/65).
 
Obowiązek dostarczania małżonkowi środków utrzymania wygasa w następujących przypadkach: 
 
  1. z chwilą unieważnienia małżeństwa;
  2. z chwilą rozwiązania małżeństwa;
  3. w razie orzeczenia separacji małżonków.
 
Przedawnienie obowiązku alimentacyjnego
 
Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przedawniają się nie prawa, a wynikające z nich roszczenia.
 
Obowiązek alimentacyjny nie ulega przedawnieniu. Przedawniają się natomiast roszczenia o poszczególne raty alimentacyjne.
 
Zgodnie z art. 137 § 1 k.r. i o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Wynika to z faktu, iż obowiązek alimentacyjny ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego. W przypadku, gdy przed upływem trzech lat uprawniony nie żądał ich zaspokojenia można przypuszczać, że zostały zaspokojone. Nie można jednak zapominać, iż niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty (art. 137 § 2 k.r. i o.).
 
Do biegu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń majątkowych.
 
W związku z powyższym stosuje się przepisy o rozpoczęciu, zawieszeniu, przerwaniu biegu przedawnienia. 
Przedawnienie nie biegnie w następujących przypadkach:
 
  1. przez czas trwania małżeństwa w odniesieniu do roszczeń małżonków o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r. i o.);
  2. przez czas trwania władzy rodzicielskiej w odniesieniu do roszczeń przysługujących dzieciom w stosunku do rodziców; należy podkreślić jednak, iż w przypadku, gdy władza rodzicielska nie przysługuje rodzicom bieg przedawnienia roszczeń alimentacyjnych dziecka biegnie w czasie jego małoletniości.
 
Przepis art. 121 pkt 1 k.c., w myśl którego w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. przedawnienie co do wymienionych roszczeń biegnie nie tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom, lecz także wówczas, gdy władza ta nie przysługuje tylko temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów (Uchwała SN z dnia 25 listopada 1968 r., III CZP 65/68).
 
Roszczenia regresowe osób, które dostarczały alimentów nie będąc do tego zobowiązane albo będąc zobowiązane w dalszej kolejności ulegają przedawnieniu także z upływem 3 lat (art. 140 § 2 k.r. i o.).
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Przedawnienie, Alimenty

2013-05-12 20:56 Ilona napisał(a):
Witam, czy jeśli osoba która płaci alimenty na dziecko, a ono obecnie studiuje i w lipcu skończy 25 lat, kończy również ostatni rok studiów musi złożyć pozew o zaprzestanie obowiązku alimentacyjnego czy też dziecko musi napisać oświadczenie woli?
Słyszałam kiedyś w tv, iż obowiązek alimentacyjny wobec dziecka kończy się wraz z ukończeniem przez niego 25 roku życia. Na internecie pisze również że rodzic ma płacić alimenty, gdy dziecko jest w niedostatku ponieważ nie ma pracy.

Proszę o odpowiedź. Ilona
2013-10-27 07:21 Alicja napisał(a):
Dziecko może mieć 30 lat i nie mieć pracy i co myślisz że takie dziecko powinno mieć prawo do alimentów. Śmieszne.
2014-01-03 16:51 jerry napisał(a):
Alicjo,co tak ostro,to w końcu własne dziecko.
To tez racja,nasze prawo wymaga kilku ważnych zmian z tym związanych,niemniej jednak jest tu trochę racji odnośnie płatności. Moja córka obecnie ukończyła studia i nie może znalesc pracy,no cóż z czegoś musi się utrzymywać to jasne,ale kiedyś musi być koniec
pozdrawiam
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra