23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla firmy › Prawo administracyjne › Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć jakie procedury wiążą się z uzyskaniem koncesji na alkohol, jak również jakie czynniki mogą spowodować cofnięcie koncesji na alkohol.
 
Uzyskanie koncesji na alkohol
 
Zgodnie z art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Jeżeli zamierzamy otworzyć kilka punktów sprzedaży konieczne będzie uzyskanie kilku zezwoleń - koncesji na alkohol.
 
Koncesję na sprzedaż alkoholu wydaje organ właściwy na postawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy zamierzającego taką sprzedaż prowadzić. Koncesję na sprzedaż alkoholu wydaje się oddzielnie dla alkoholi do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 
Postępowanie prowadzone w trybie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) w sprawie koncesji na alkohol jest postępowaniem administracyjnym toczącym się według reguł kpa. Obowiązują w nim zatem zasady praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji (art. 7 i 8 kpa), których uszczegółowieniem są normy art. 77 § 1 kpa i art. 80 kpa zawierające zobowiązanie do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz uznania okoliczności za udowodnioną dopiero po analizie wszystkich zebranych dowodów. Niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia decyzji.
 
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 705/2009 decyzja w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesji na alkohol) jest decyzją o ograniczonym zakresie uznania administracyjnego. Zawarte w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszczalności wydania takiego zezwolenia - liczba punktów sprzedaży ustalona dla terenu gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży - nie kwalifikują takiej decyzji jako decyzji w pełni związanej.
 
Koncesja na alkohol wydawana jest przez właściwy organ po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy tj. ustalających liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określających usytuowanie tych punktów. 
 
Cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu
 
Artykuł 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sposób enumeratywny określa przypadki, w których zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesji na alkohol) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży może zakończyć swój byt przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone. Zakończenie owego bytu następuje również w drodze decyzji administracyjnej, z tym że wydanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego nastąpi ustalenie, czy wystąpiła któraś z określonych w ww. przepisie przyczyn, skutkująca cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Koncesja na alkohol może zostać cofnięta m.in. w sytuacji gdy: osoba nie przestyga zasad dotyczących handlu alkoholem, nie przestrzega warunków sprzedaży napojów alkoholowych, w okresie 6 miesięcy powtórzyły się na najmniej dwukrotnie w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenie porządku związane z sprzedażą alkoholu,  handlu nielegalnym alkoholem, orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu alkoholem.
 
Detaliczny handel alkoholem na kredyt lub pod zastaw oznacza utratę zezwolenia, o które ponownie można się starać dopiero za trzy lata. Podobnie jest, gdy sklep sprzeda piwo, wino bądź wódkę osobie poniżej 18 roku życia.
 
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 
Wygaśnięcie koncesji na alkohol
 
Poza sytuacją w której organ cofa koncesję na sprzedaż alkoholu może dojść również do sytuacji w której wygaśnie ona z mocy prawa.
 
Zgodnie z art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości koncesja na sprzedaż alkoholu wygasa w przypadku:
 
  1. likwidacji punktu sprzedaży;
  2. upływu terminu ważności zezwolenia;
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  5. niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7.
 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyny niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II GSK 72/2010 stwierdzenie, że należna opłata nie została uiszczona w terminie właściwym dla kolejnej raty tej płatności, a więc w przypadku drugiej raty - w terminie do dnia 31 maja danego roku, skutkuje zatem ex lege wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydana przez właściwy organ decyzja w tym przedmiocie jako potwierdzająca jedynie, a nie kształtująca nowy stan rzeczy, ma charakter deklaratoryjny. Podkreślenia wymaga, że graniczne terminy płatności każdej raty określone są w art. 11[1] ust. 7 ustawy przez konkretny dzień kalendarzowy, co oznacza, że mamy w takim przypadku do czynienia z terminem prawa materialnego, przez który należy rozumieć ustanowiony przepisem prawa materialnego termin do dokonania określonej czynności nie związanej z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Jak przyjmuje się w doktrynie, uchybienie terminu prawa materialnego wywołuje skutek prawny wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnym.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Koncesja, Alkohol, Zezwolenie

2012-10-04 09:46 mala napisał(a):
Jak można używać terminu koncesja w kontekście alkoholu!?!?
na alkohol jest zezwolenie, NIE koncesja!
2012-10-04 09:57 LexVin napisał(a):
Oczywiście ma Pani rację, iż na sprzedaż alkoholu nie jest wydawana koncesja co wynika wprost z mojego artykułu. Słowo koncesja w artykule jest użyte wyłącznie w celu ułatwienia wyszukania materiału przez osoby zainteresowane, które niestety bardzo często posługują się słowem koncesja zamiast zezwolenie.
2012-11-26 09:46 joanna napisał(a):
Ile trzeba czekać na koncesje ?
2013-09-13 16:19 robert napisał(a):
Jak udowodnić że w sklepie daja na zeszyt alkohol i że został on sprzedany osobie nietrzezwej???
2014-06-18 22:04 Jagoda napisał(a):
Witam,
31 maj (termin drugiej raty)wypadał w sobotę. zapłaty dokonałam w pierwszy dzień roboczy po weekendzie tj w poniedziałek. Proszę mi odpowiedzieć czy mam szansę na uznanie tego terminu. Co mam teraz zrobić żeby Urząd uznał ten termin. za odpowiedż będę wdzięczna, pozdrawiam
2014-05-05 13:18 Ewa napisał(a):
Mieszkam na parterze, a za ścianą właściciel lokalu zafundował mi Żabkę. Przez dwa lata to była gehenna, a teraz Wspólnota nie wyraziła zgody na alkohol. Właściciel podał nas do sądu. Boję się, że znowu będę miała cyrk pijaków, meneli pod oknem.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra