23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo spadkowe › Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest pierwszym krokiem jaki należy uczynić w celu uregulowania spraw spadkowych po zmarłym. W niniejszym artykule omówię co przedmiotowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku winien zawierać, jaką należy uiścić opłatę, do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku co do zasady nie jest pismem skomplikowanym, jednak musi spełniać wymogi stawiane pismu procesowemu przez kodeks postępowania cywilnego.

Kiedy należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można więc złożyć w każdej chwili po śmierci spadkodawcy. Należy jednak pamiętać, iż jeżeli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składamy przez upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy to wszyscy spadkobiercy muszę złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Strony postępowania spadkowego

W wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wymienić oraz wskazać adresy zamieszkania wszystkich osób będących spadkobiercami ustawowymi oraz spadkobierców testamentowych - jeżeli spadkodawca pozostawił testament.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Petitum wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

W petitum wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wskazujemy o co wnosimy oraz zamieszczamy ewentualnie inne wnioski procesowe np. o obciążenie kosztami postępowania, etc.

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po zmarłym Janie Kowalskim zmarłym w dniu 1 listopada 2011 roku, ostatnio zamieszkałym w Krakowie , na podstawie ustawy w częściach równych nabyły jego córki: Karolina Kowalska i Barbara Kowalska.

Uzasadnienie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

W uzasadnieniu podajemy okoliczności faktyczne istotne dla postępowania tj. kiedy zmarł spadkodawca, kto jest spadkobiercą, czy spadkodawca pozostawił testament, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne.

Na te okoliczności należy również powołać stosowne dowody: akt zgonu spadkodawcy, akt małżeństwa spadkodawcy, akty urodzenia dzieci, akty małżeństwa dzieci jeśli zawarły związek małżeński i nastąpiła zmiana ich nazwiska.

Właściwość sądu dla rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Do czynności w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć tyle jego odpisów i odpisów załączników ilu w postępowaniu występuje uczestników postępowania.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł - w znakach sądowych lub na rachunek sądu spadku.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Wniosek, Spadek, Sąd, Opłata

2012-04-19 09:58 Jadwiga napisał(a):
Informacje zawarte w artykule bardzo pomogły mi w złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Za co bardzo dziękuję.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra