23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

W wielu sytuacjach życia codziennego powstaje spór z właścicielem nieruchomości co do faktu czy osoba zajmująca lokal mieszkalny jest najemcą lokalu.

Najczęściej do takiego sporu dochodzi w związku z brzmieniem art. 691 Kodeksu cywilnego - w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Względnie w związku z uregulowaniem jakie wprowadziła Ustawa o ochronie praw lokatorów - osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

W sytuacji gdy porozumienie się w sprawie istnienia stosunku najmu jest niemożliwe pozostaje nam wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie istnienia stosunku najmu. Podstawę prawną tego wniosku stanowi art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.  

Petitum pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu winien spełniać wymagania dotyczące pism procesowych oraz pozwów wynikające z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W pozwie o stwierdzenie istnienia stosunku najmu należy wskazać, czyje wstąpienie ma Sąd orzec oraz w stosunku do jakiej nieruchomości.

W imieniu własnym wnoszę o ustalenie, że istnieje stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ulicy Krasińskiego 17 w Mielcu pomiędzy powódką Katarzyną Nowak, a stroną pozwaną Gminą Mielec.

W petitum pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu należy również wskazać wnioski dowodowe na poparcie twierdzeń wraz z wskazaniem na jaką okoliczność dowód ma być przeprowadzony.

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Krzysztofa Kowala zam. Puchatka 1/1 Zambrów na okoliczność okresu zamieszkiwania Powoda w spornym lokalu.

Uzasadnienie pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

W uzasadnieniu poza koniecznością wykazania okoliczności na których Powód opiera twierdzenie, iż wstąpił w stosunek najmu danego lokalu mieszkalnego należy również wykazać interes prawny w dochodzeniu tego stwierdzenia.

Skuteczność dochodzenia roszczenia o ustalenie nie jest uwarunkowana samym tylko wykazaniem, że po stronie powodowej istnieje potrzeba prawna rozstrzygnięcia niepewności co do określonego stanu rzeczy. Powództwo takie powinno mieć także właściwego adresata. Jest nim osoba, której sfery prawnej dotyczy zakwestionowana czynność. Wyrok ma bowiem ustalić istnienie (nieistnienie) prawa bądź stosunku prawnego w konkretnej relacji podmiotowej.

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie III AUa 1518/2005 interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości.

Sąd właściwy dla rozpoznania pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

Sądem właściwym w sprawach o stwierdzenie istnienia stosunku najmu jest sąd miejsca położenia spornej nieruchomości - art. 38 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Natomiast przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy

Taką wykładnię potwierdził również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 1997 roku w sprawie II CZ 31/97 w sprawach o ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego wartość przedmiotu zaskarżenia ustala się w sposób wskazany w art. 23 w zw. z art. 393 pkt 1 kpc.

Opłata sądowa od pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu

W sprawie powództwa o stwierdzenie istnienia stosunku najmu należy uiścić opłatę stosunkową w wysokości 200 zł - art. 27 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Opłatę sądową od pozwu o stwierdzenie istnienia stosunku najmu można uiścić w znakach sądowych lub na rachunek sądu właściwego dla rozpoznania powództwa o rozwód.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Najem, Pozew, Wstąpienie w stosunek najmu

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra