23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Należy przy tym pamiętać, iż w ostatnich latach przepisy o zasiedzenie ulegały zmianie i w konkretnej sytuacji możemy mieć do czynienia z innym okresem zasiedzenia.

Petitum wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Wniosek o zasiedzenie musi spełniać wymagania wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego w petitum wniosku należy wskazać o co Wnioskodawca wnosi.

Stwierdzenie, że wnioskodawca Jan Kowalski nabył przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 1985 roku własność nieruchomości położonej w Krakowie składającej się z działki nr 345/1 o pow. 0,35 ha objętej kw. 1230 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

W petitum należy również zgłosić inne wnioski w sprawie np. przesłuchanie świadków, dowód z opinii biegłego geodety, dowód z dokumentów potwierdzających okres samoistnego posiadania i inne.

Ponadto do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.

Uzasadnienie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

W uzasadnieniu należy zwięźle opisać stan faktyczny, wskazać od kiedy liczony jest bieg terminu zasiedzenia, przytoczyć na te okoliczności dowody.

W sprawie o zasiedzenie Wnioskodawca jest chroniony przez szereg domniemań prawnych tj.:

  1. Domniemanie posiadania samoistnego - art. 339 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.
  2. Domniemanie ciągłości posiadania - art. 340 Kodeksu cywilnego domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania.
  3. Domniemanie dobrej wiary - art. 7 Kodeksu cywilnego jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Oznaczenie stron postępowania o zasiedzenie

Zgodnie z treścią art. 510 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenie poza oznaczenie wnioskodawcy (czyli osoby wnoszącej o stwierdzenie zasiedzenia) należy również wskazać uczestników postępowania czyli wszystkie osoby zainteresowane w sprawie.

Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

Posiadacz zależny nieruchomości (lub jej części), której dotyczy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, jest osobą zainteresowaną w sprawie w rozumieniu art. 510 § 1 kpc. (Sąd Najwyższy I CKN 1359/2000).

Sąd właściwy dla rozpoznania sprawy o zasiedzenie

W sprawach z zakresu stwierdzenie zasiedzenia właściwy jest sąd położenia nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgach dwu lub więcej sądów, wybór sądu właściwego należy do wnioskodawcy ( art. 43 § 2 w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego ).

Właściwość sądu w sprawie z zakresu prawa rzeczowego dotyczącej ruchomości zależy od miejsca, w którym znajduje się ona w chwili składania wniosku. Późniejsza zmiana miejsca położenia rzeczy nie ma wpływu na właściwość, albowiem sąd właściwy w chwili wszczęcia postępowania nieprocesowego zachowuje swą właściwość do końca postępowania, choćby później podstawy właściwości uległy zmianie. Z tych samych przyczyn sąd prowadzący sprawę nie może jej przekazać sądowi, który był właściwy w chwili wszczynania postępowania, jeśli w toku postępowania na skutek przemieszczenia rzeczy stał się miejscowo właściwy ( art. 15 w zw. z art. 13 § 2 ).

Niezależnie od wartości nieruchomości sprawy o stwierdzenie zasiedzenia są rozpoznawane w pierwszej instancji zawsze przez sądy rejonowe - art. 507 Kodeksu postępowania cywilnego.

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie nieruchomości

Wysokość opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia reguluje art. 40 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z jego brzmieniem opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o zasiedzenie

W sprawie o zasiedzenie wartość przedmiotu sporu to wartość nieruchomości objętej wnioskiem w chwili jego składania.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Zasiedzenie, Wniosek, Sąd, Nieruchomość

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy...
W sprawie egzekucji abonamentu radiowo-telewizyjnego zastosowanie znajdzie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do treści...
W zakresie obliczania terminy do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego znajdą zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksy postępowania administracyjnego....
Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w...
Uwierzytelniony, tzn. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu (a także wypis, będący odpisem częściowym) stanowi urzędowe potwierdzenie...
Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom....
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra