23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Należy przy tym pamiętać, iż w ostatnich latach przepisy o zasiedzenie ulegały zmianie i w konkretnej sytuacji możemy mieć do czynienia z innym okresem zasiedzenia.

Petitum wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

Wniosek o zasiedzenie musi spełniać wymagania wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego w petitum wniosku należy wskazać o co Wnioskodawca wnosi.

Stwierdzenie, że wnioskodawca Jan Kowalski nabył przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 1985 roku własność nieruchomości położonej w Krakowie składającej się z działki nr 345/1 o pow. 0,35 ha objętej kw. 1230 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

W petitum należy również zgłosić inne wnioski w sprawie np. przesłuchanie świadków, dowód z opinii biegłego geodety, dowód z dokumentów potwierdzających okres samoistnego posiadania i inne.

Ponadto do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.

Uzasadnienie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

W uzasadnieniu należy zwięźle opisać stan faktyczny, wskazać od kiedy liczony jest bieg terminu zasiedzenia, przytoczyć na te okoliczności dowody.

W sprawie o zasiedzenie Wnioskodawca jest chroniony przez szereg domniemań prawnych tj.:

  1. Domniemanie posiadania samoistnego - art. 339 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.
  2. Domniemanie ciągłości posiadania - art. 340 Kodeksu cywilnego domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania.
  3. Domniemanie dobrej wiary - art. 7 Kodeksu cywilnego jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Oznaczenie stron postępowania o zasiedzenie

Zgodnie z treścią art. 510 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie o stwierdzenie zasiedzenie poza oznaczenie wnioskodawcy (czyli osoby wnoszącej o stwierdzenie zasiedzenia) należy również wskazać uczestników postępowania czyli wszystkie osoby zainteresowane w sprawie.

Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

Posiadacz zależny nieruchomości (lub jej części), której dotyczy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, jest osobą zainteresowaną w sprawie w rozumieniu art. 510 § 1 kpc. (Sąd Najwyższy I CKN 1359/2000).

Sąd właściwy dla rozpoznania sprawy o zasiedzenie

W sprawach z zakresu stwierdzenie zasiedzenia właściwy jest sąd położenia nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgach dwu lub więcej sądów, wybór sądu właściwego należy do wnioskodawcy ( art. 43 § 2 w zw. z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego ).

Właściwość sądu w sprawie z zakresu prawa rzeczowego dotyczącej ruchomości zależy od miejsca, w którym znajduje się ona w chwili składania wniosku. Późniejsza zmiana miejsca położenia rzeczy nie ma wpływu na właściwość, albowiem sąd właściwy w chwili wszczęcia postępowania nieprocesowego zachowuje swą właściwość do końca postępowania, choćby później podstawy właściwości uległy zmianie. Z tych samych przyczyn sąd prowadzący sprawę nie może jej przekazać sądowi, który był właściwy w chwili wszczynania postępowania, jeśli w toku postępowania na skutek przemieszczenia rzeczy stał się miejscowo właściwy ( art. 15 w zw. z art. 13 § 2 ).

Niezależnie od wartości nieruchomości sprawy o stwierdzenie zasiedzenia są rozpoznawane w pierwszej instancji zawsze przez sądy rejonowe - art. 507 Kodeksu postępowania cywilnego.

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie nieruchomości

Wysokość opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia reguluje art. 40 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z jego brzmieniem opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o zasiedzenie

W sprawie o zasiedzenie wartość przedmiotu sporu to wartość nieruchomości objętej wnioskiem w chwili jego składania.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Zasiedzenie, Wniosek, Sąd, Nieruchomość

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra