23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski

Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie mają zastosowania do sprzedaży uregulowanej w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Wyróżnia się dwa rodzaje wad rzeczy sprzedanej: wady fizyczne oraz wady prawne.

Wada fizyczna występuje wówczas, gdy:

  1. rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;
  2. jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
  3. jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Natomiast wada prawna polega na tym, że:

  1. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej;
  2. rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej;

Należy dodać ponadto, iż w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie tych praw.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego w przypadku istnienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 k.c.). Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada ponadto za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej (art. 559 k.c.). Odpowiedzialność ta wyłączona jest także w przypadku sprzedaży licytacyjnej w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawodawca przyznał stronom umowy sprzedaży uprawnienie do rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zastrzegł jednak, iż w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie tej odpowiedzialności jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w sytuacji, gdy sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne (art. 558 § 2 k.c.).

Zgodnie z art. 563 k.c. kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. W drodze rozporządzenia mogą być ustalone krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych. W przypadku, gdy sprzedaż nastąpiła między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego (art. 563 § 3 k.c.).

W przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi kupujący posiada względem sprzedawcy następujące uprawnienia:

  1. prawo odstąpienia od umowy (art. 560 § 1 k.c.) – jednakże uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne;
  2. prawo żądania obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.) - obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad;
  3. prawo żądania dostarczenia rzeczy, które są wolne od wad oraz naprawienia szkody, która wynikła z opóźnienia (art. 561 § 1 k.c.) – uprawnienie to przysługuje, jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku;
  4. prawo żądania usunięcia wady rzeczy (art. 561 § 2 k.c.) – uprawnienie to przysługuje, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy.

Jeżeli rzecz będąca przedmiotem sprzedaży objęta jest również gwarancją jakości, kupujący może wykonywać uprawnienia, które wynikają z rękojmi oraz gwarancji niezależnie od siebie.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Upływ powyższych terminów nie wyłącza jednak wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie (art. 568 k.c.).

Przewidziany w art. 568 k.c. termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi może być przedłużony umową stron (Wyrok SN z dnia 5.08.2005 r., II CK 28/05).

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Rękojmia, Sprzedaż, Kupno, Prawo cywilne

2012-07-24 20:24 Sprzedawca napisał(a):
2 miesiace temu sprzedalem 7 letniego kangoo z przebiegiem 200000km na fakture teraz dzwoni klient i mowi ze ma dziure w tloku i chce rekojmi czy mu sie należy.
2012-07-24 20:24 Rękojmia napisał(a):
Może reklamację zgłosić o ile nie była wyłączona odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z rękojmi za wady. Jest jednak jedna rzecz - kupujący musi udowodnić, że wada istniała przed przejściem odpowiedzialności na niego, a dopiero później się ujawniła - więc musi udowodnić, że przed odbiorem samochodu wada już była.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra