23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Roszczenie windykacyjne

Roszczenie windykacyjne

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski

Dla skutecznego wykonywania prawa własności ustawodawca przewidział odpowiednie roszczenia ochronne – roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) oraz roszczenie negatoryjne. Pierwsze z nich chroni uprawnienie właściciela do posiadania rzeczy, natomiast drugie dotyczy innych naruszeń prawa własności.

W myśl art. 222 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przesłanką, która warunkuje, więc wystąpienie z roszczeniem windykacyjnym jest posiadanie rzeczy, a ściślej mówiąc władanie nią, przez nieuprawnioną osobę trzecią przy jednoczesnym pozbawieniu go właściciela. Źródła takiego stanu rzeczy mogą być różnorakie. Może on być spowodowany czynem niedozwolonym, a nawet wynikać ze stosunków obligacyjnych.

Barbara Dąbrowska wynajęła Janowi Kowalczykowi samochód. Pomimo tego, iż zgodnie z umową najmu po jej wygaśnięciu najemca (Jan Kowalski) był zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu, to nie oddał on samochodu Pani Barbarze. Pani Barbarze przysługuje wobec Pana Jana roszczenie windykacyjne.

Jako, że roszczenie windykacyjne polega w zasadzie na przywróceniu władania przez uprawnionego właściciela, wygasa ono jeżeli windykowana rzecz przestała istnieć. Natomiast nie wyłącza to roszczenia odszkodowawczego.

Jeżeli w sytuacji określonej w przykładzie pierwszym Pan Jan zniszczyłby samochód Pani Barbary to roszczenie windykacyjne wygasa, ponieważ brak jest przedmiotu tego roszczenia. Natomiast Pani Barbara mogłaby dochodzić od niego odszkodowania.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż roszczenie windykacyjne nie obejmuje np. roszczenia z tytułu bezumownego korzystania przez nieuprawnionego z windykowanej rzeczy. Natomiast służą temu roszczenia uzupełniające określone w art. 224 – 230 k.c.

Legitymacja czynną do dochodzenia roszczenia windykacyjnego przysługuje właścicielowi, współwłaścicielowi, użytkownikowi wieczystemu.

Na podstawie art. 209 k.c. nawet jeden tylko współwłaściciel może dochodzić od osoby trzeciej roszczenia windykacyjnego oraz roszczeń uzupełniających (Uchwała SN z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 3/08).

Roszczenie to może być także stosowane, na podstawie odesłania zawartego w art. 251 k.c., przez uprawnionych z ograniczonych praw rzeczowych. Ponadto z roszczenia windykacyjnego może skorzystać najemca (art. 690 k.c.) a także dzierżawca (art. 694 k.c.)

Najemca lokalu mieszkalnego, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku najmu, może dochodzić w drodze sądowej wydania lokalu przeciwko każdej osobie, której nie przysługuje skuteczne względem najemcy uprawnienie do zajmowania tego lokalu (Wyrok SN z dnia 2 października 1986 r., III CZP 69/86).

Legitymowaną biernie jest natomiast osoba władająca faktycznie cudzą rzeczą.

W celu wytoczenia powództwa z roszczenia windykacyjnego uprawniony powinien wykazać swoje prawo własności. Może się przy tym posługiwać wszelkimi dowodami, jednak należy pamiętać, iż musi on obalić wynikające z posiadania domniemanie prawne własności (341 k.c.). Ułatwiona jest przy tym sytuacja właściciela nieruchomości, który może posłużyć się, przemawiającym z kolei na jego korzyść domniemaniem prawnym zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz. U. z 2001, Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.). Warto zauważyć, iż pozwany może bronić się poprzez obalenie legitymacji czynnej powoda, jeżeli wykaże, iż nie przysługuje mu w stosunku do windykowanej rzeczy prawo własności.

Fakt prowadzenia działalności społecznie użytecznej przez posiadacza nieruchomości nie przesądza uznania zgłoszonego przez użytkownika wieczystego żądania jej wydania za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 5 k.c.) (Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 287/00).

Innym sposobem obrony może być wykazanie przez pozwanego, iż przysługuje mu skuteczne względem powoda uprawnienie do władania rzeczą. Tytułem przykładu można wskazać, iż uprawnienie takie może wynikać z najmu, dzierżawy, zastawu czy użytkowania. Przy spełnieniu odpowiednich przesłanek pozwanemu będzie przysługiwało także skuteczne względem właściciela rzeczy prawo do władania nią wynikające z prawa zatrzymania (art. 461 k.c.)

Przewidziane w art. 461 § 1 k.c. prawo zatrzymania cudzej rzeczy ze względu na poczynienie nakładów na tę rzecz nie przysługuje, jeżeli zobowiązanym do zwrotu nakładów nie jest osoba domagająca się wydania rzeczy (Wyrok SN z dnia 4 listopada 1999 r., II CKN 561/98).

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Windykacja, Roszczenie, Prawo cywilne

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra