23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Oddalenie powództwa a odrzucenie pozwu

Oddalenie powództwa a odrzucenie pozwu

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski

Pomimo tego, iż dla laika oddalenie powództwa i odrzucenie pozwu może wydawać się tą samą sytuacją procesową, to w procedurze cywilnej są to dwa różne pojęcia. Najkrócej różnicę można przedstawić w ten sposób, iż sąd oddala powództwo po merytorycznym zbadaniu sprawy a odrzuca pozew z powodów formalnych. Warto jednak przyjrzeć się obu sytuacjom bliżej.

Jak już wcześniej podano sąd oddala powództwo (względnie apelację) po jego merytorycznym rozpoznaniu. Jeżeli w toku sprawy nabierze on przekonania, iż powództwo jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie orzeknie o jego oddaleniu. Należy, więc zaznaczyć, iż oddalenie pozwu następuje z przyczyn materialnoprawnych.

Inaczej jest w przypadku odrzucenia pozwu. Tutaj sąd opiera się wyłącznie na przesłankach formalnych (procesowych), które decydują o możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania. W tym przypadku sąd nie wnika w treść pisma procesowego.

Przesłanki skutkujące odrzuceniem pozwu dotyczą także wniosku w postępowaniu nieprocesowym, ponieważ zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Przesłanki ze względu, na które sąd odrzuca pozew uregulowane zostały w art. 199 § 1 k.p.c. i są one następujące:

Po pierwsze gdy: droga sądowa jest niedopuszczalna;

Sąd - odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej - nie może poprzestać na stwierdzeniu, że sprawa przedstawiona do rozstrzygnięcia nie jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c., lecz zobowiązany jest w uzasadnieniu postanowienia wskazać sąd, dla którego właściwości rozpoznanie tej sprawy zostało ustawowo zastrzeżone - art. 45 ust. 1 i art. 177 Konstytucji (Postanowienie SN z dnia 21 maja 2002 r., III CK 53/02) .

Po drugie gdy: o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku (lis pendent) albo została już prawomocnie osądzona (res iudicata);

Postanowienie o odrzuceniu pozwu nie stanowi przesłanki ponownego odrzucenia pozwu w sprawie o to samo roszczenie. Podstawą odrzucenia może być natomiast prawomocne osądzenie sprawy, które było już brane pod uwagę przy pierwszym odrzuceniu pozwu (Postanowienie SN z dnia 26 luty 2001 r., I PKN 20/21).

Po trzecie gdy: jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

Natomiast sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny, jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe (art. 1991 k.p.c.). Art. 199 § 2 k.p.c. zastrzega również, iż z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.

Dodatkowa przesłanka odrzucenia pozwu uregulowana została w art. 1099 k.p.c. Zgodnie z jego treścią w razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew albo wniosek, z zastrzeżeniem art. 1104 § 2 lub art. 1105 § 5 k.p.c..

Skutkiem odrzucenia pozwu co do zasady jest to, iż nie wywołuje on żadnych skutków prawnych. W związku z tym nie dochodzi przykładowo do przerwania biegu terminu przedawnienia. Jeżeli chodzi o opłatę od pozwu, to zostanie ona zwrócona tylko wtedy, gdy odrzucenie pozwu miało miejsce przed doręczeniem jego odpisu stronie przeciwnej. W przypadku odrzucenia pozwu można wnieść go ponownie, jeżeli przestaną istnieć przesłanki skutkujące jego odrzuceniem.

Co do skutków oddalenia powództwa to najważniejszym z nich jest to, iż między stronami orzeczenie takie korzysta z powagi rzeczy osądzonej. W sytuacji tej brak jest możliwości skutecznego wniesienia pozwu o to samo roszczenie między tymi stronami, ponieważ skutkowałoby to jego odrzuceniem na podstawie art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Pozew, Odrzucenie, Oddalenie

2012-12-18 10:21 Dorota napisał(a):
Wczoraj odbyła się sprawa mojej córki o ustalenie stopnia niepełnosprawności,i sąd oddalił,czy apelacja coś pomoże.
2012-12-18 12:01 Dariusz Kostyra :: LexVin napisał(a):
W pierwszej kolejności powinna Pani wystąpić o wyrok wraz z uzasadnieniem. Dopiero na podstawie uzasadnienia wyroku można dokonać analizy możliwości wniesienia skutecznej apelacji w sprawie.
2012-12-19 09:53 Dorota napisał(a):
Sędzia powiedział że dostane decyzje pocztą,czy to uzasadnienie wyroku to jest decyzja, czy coś innego.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra