23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla firmy › Prawo handlowe › Spółka europejska

Spółka europejska

Witold Walkowski

Autor: Witold Walkowski

Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski

Spółkę europejską (łac. Societas Europaea, ang. European Company) można zdefiniować jako ponadnarodową formę spółki regulowaną prawem Unii Europejskiej, posiadającą większość cech charakterystycznych dla spółki akcyjnej oraz o cechach tylko jej właściwych.

W sprawie uregulowania SE, przez długi czas nie można było dojść do porozumienia na forum Unii Europejskiej. Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis i zagadnienie to zostało uregulowane rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE 2001 L 294/1) oraz dyrektywą Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz. Urz. UE 2001 L 294/22). W związku z tym, że europejska spółka akcyjna została uregulowana za pomocą rozporządzenia, przepisy tego aktu prawnego wiążą w całości, powszechnie obowiązują, mają bezpośrednie zastosowanie oraz bezpośrednią skuteczność we wszystkich państwach UE. W polskim systemie prawnym w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem w sprawie statutu spółki europejskiej, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551). Ustawa ta implementuje także do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2001/86/WE. 

Europejska spółka akcyjna posiada pewne cechy tożsame ze spółką akcyjną uregulowaną prawem polskim oraz parametry tylko jej właściwe. Do tych pierwszych należą m.in:

 1. posiadanie przez SE osobowości prawnej;
 2. działanie w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na akcje;
 3. korporacyjna struktura organów SE;
 4. charakterystyczny dla spółek akcyjnych brak odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki.

Spośród cech właściwych tylko Europejskiej spółce akcyjnej należy wymienić:

sposób zakładania, w którym biorą udział podmioty z różnych państw UE lub prowadzące działalność, która wykracza poza jedno państwo UE (jeżeli powstanie SE następuje poprzez przekształcenie narodowej spółki akcyjnej w europejską spółkę akcyjną);

 1. możliwość wyboru pomiędzy dualistycznym a monistycznym modelem zarządzania;
 2. swoisty, sformalizowany system uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem SE;
 3. możliwość transgranicznego przeniesienia siedziby spółki bez przymusu jej likwidacji w państwie dotychczasowej siedziby i ponownego zakładania w państwie przyjmującym;
 4. kapitał zakładowy wyrażony jest w euro;
 5. wielowarstwowy katalog źródeł prawa odnoszący się do SE;
 6. rachunkowość SE może być prowadzona w walucie euro.

Założycielami SE mogą być wyłącznie osoby prawne. Brak jest, więc możliwości założenia europejskiej spółki akcyjnej od podstaw na zasadach podobnych do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przez sporządzenie umowy założycielskiej i statutu oraz objęcie akcji przez osoby fizyczne. Natomiast mogą one nabywać już istniejące akcje SE. Do osób prawnych, mogących być założycielami SE zaliczane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także inne osoby prawne prawa publicznego i prywatnego. Warunkiem niezbędnym jest to, aby podmiotom tym prawo narodowe przyznawało osobowość prawną. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2157/2001 istnieją wyłącznie określone tym aktem metody powstania europejskiej spółki akcyjnej. Stanowią one numerus clausus sposobów jej powstania, a przepisy krajowe mogą jedynie precyzować te procedury, nie tworząc przy tym nowych. Do trybów powstania SE należą:

 1. powstanie poprzez transgraniczną fuzję spółek akcyjnych. W literaturze podnosi się, że jest to najatrakcyjniejsza forma tworzenia SE;
 2. założenie europejskiej spółki akcyjnej jako spółki holdingowej (spółki matki) przez co najmniej dwie spółki akcyjne lub spółki z o.o.
 3. powstanie SE jako spółki zależnej;
 4. założenie europejskiej spółki akcyjnej w drodze przekształcenia krajowej spółki akcyjnej założonej zgodnie z prawem jednego z Państw Członkowskich oraz mającej siedzibę statutową i główny zarząd na terytorium UE;
 5. istniejąca już europejska spółka akcyjna może także tworzyć jedną lub wiele spółek zależnych mających formę SE.

Minimalny kapitał zakładowy SE powinien wynosić 120 000 euro, chyba, że prawo państwa statutowej siedziby wymaga wyższego kapitału od spółek prowadzących określony rodzaj działalności.

Na etapie rejestracji europejska spółka akcyjna wpisywana jest do rejestru w Państwie Członkowskim, w którym ma statutową siedzibę. Natomiast ogłoszenie o tym fakcie, jak i o wykreśleniu SE z rejestru, najpierw publikuje się zgodnie z prawem wewnętrznym państwa, w którym SE ma statutową siedzibę, a następnie ogłaszane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wiele kwestii pominiętych lub jedynie ogólnie określonych w rozporządzeniu 2157/2001 zostało skonkretyzowanych w prawie polskim przez wspomnianą już ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Ustawa ta określa m. in. zasady głosowania w przypadku, gdy europejska spółka akcyjna założona w drodze połączenia ma mieć statutową siedzibę poza granicami RP. 

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Spółka europejska

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra