23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo administracyjne › Samowolna zmiana sposobu użytkowania budynku

Samowolna zmiana sposobu użytkowania budynku

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN
Cztery lata temu otrzymałam na drodze darowizny od rodziców działkę, na której stoi dom i budynek gospodarczy, który był wcześniej wykorzystywany do hodowli kaczek, jego wielkość to ok. 400 m. Przed darowizną rodzice użyczyli na podstawie umowy użyczenia ten budynek gospodarczy synowi a mojemu bratu. Brat zrobił tam noclegownię, w której mieszkają Romowie pochodzenia bułgarskiego. Ja nie mam do tego obiektu kluczy ani wstępu, płacę duże podatki od nieruchomości, za które brat mi nie zwraca. 
 
W związku z licznymi skargami okolicznych mieszkańców na zachowania najemców, wielokrotnie przyjeżdżała straż miejska, a ostatnio była kontrola z ochrony środowiska i z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Ochrona środowiska była w sprawie wylewanego szamba i znęcania się nad psami, których już tam nie ma, a inspektor z PINB w celu kontroli zgodności użytkowania z przeznaczeniem budynku. 
 
Budynek jest w bardzo złym stanie, brat go nie remontuje, podczas inspekcji najemców nie było, wyglądało tak jakby się wyprowadzili, ale mieszkają tam nadal. Na czas inspekcji udało się mi przyprowadzić brata, chociaż nie mam z nim, na co dzień żadnego kontaktu, pokazał inspektorom umowę i podpisał wraz ze mną protokół.
 
Czy jako właściciel odpowiadam za samowolną zmianę sposobu użytkowania budynku?
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 
Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie II SA/Bk 196/2007 jedynie zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Zawarty w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zwrot „w szczególności” nie oznacza, iż każda zamiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga takiego zgłoszenia. Jedynie zmiany wymienione w tymże artykule lub w skutkach podobne do tam wymienionych powodują konieczność sporządzenia stosowego zgłoszenia do właściwego organu.
 
Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego to na właścicielu ciąży obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami wskazanymi w prawie budowlanym w tym w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
 
W warunkach współwłasności obiektu budowlanego obowiązek utrzymania tego obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym ciąży na wszystkich współwłaścicielach łącznie lub na zarządcy. Nie można obciążyć tym obowiązkiem jednego ze współwłaścicieli nawet wówczas, gdyby tylko on ponosił winę za zaistniały stan rzeczy. Również wielkość udziałów we współwłasności nie decyduje o obciążeniu obowiązkami. Spory pomiędzy współwłaścicielami wynikłe na tym tle, łącznie z problemem rozliczenia związanych z tym kosztów, nie należą do postępowania administracyjnego i podlegają kognicji sądów powszechnych (zob. wyrok NSA z 24 stycznia 2002 r., IV SA 427/00, „Wspólnota” 2002, nr 8, poz. 51). Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego i wynikające z niego obciążenie wykonaniem robót budowlanych dotyczą świadczeń niepodzielnych. Na gruncie Kodeksu cywilnego dłużnicy zobowiązani do spełnienia świadczenia niepodzielnego odpowiadają za jego spełnienie solidarnie (art. 380 § 1 k.c.). Oznacza to, że w razie spełnienia świadczenia przez jednego lub niektórych z dłużników będą oni mogli dochodzić od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w postępowaniu cywilnym zwrotu odpowiedniej części kosztów poniesionych w związku z wykonanymi robotami budowlanymi związanymi z utrzymaniem obiektu budowlanego (wyrok NSA z 6 czerwca 2000 r., II SA/Lu 398/99, LexPolonica nr 2342008). Wobec tego okoliczność, że między współwłaścicielami nieruchomości istnieje spór co do sposobu korzystania ze wspólnego obiektu, oraz brak odpowiednich środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie remontu, są okolicznościami obojętnymi z punktu widzenia regulacji prawa budowlanego (wyrok NSA z 20 stycznia 2000 r., SA/Sz 1873/98, LexPolonica nr 2112560). Jednakże, jeżeli pomiędzy współwłaścicielami została zawarta ugoda sądowa o podziale obiektu do użytkowania, organ administracji, orzekając o obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym określonej części obiektu, pozostającej w wyłącznym użytkowaniu jednego współwłaściciela, może skierować wydawane w drodze decyzji nakazy wyłącznie do tego współwłaściciela (wyrok NSA z 14 maja 1996 r., SA/Wr 2096/95, LexPolonica nr 353057).
 
Jak więc wynika z powyższych uregulowań w Pani interesie leży jak najszybsze uregulowanie kwestii związanych z sposobem użytkowania nieruchomości, której jest Pani współwłaścicielką. Zaniechania w tym zakresie mogą Pani narazić na negatywne skutki prawne i odpowiedzialność finansową.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Prawo budowlane, Pinb

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra