23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo spadkowe › Zachowek po ojcu

Zachowek po ojcu

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Kilka tygodni temu zmarł mój tata, przed śmiercią sporządził on testament własnoręczny w którym zobligował nas do różnych czynności związanych z podziałem majątku oraz jego pogrzebem. Przed śmiercią tata sprzedał lub darował mojej siostrze mieszkanie własnościowe. Niezwłocznie po śmierci podpisałem z siostrą ugodę o dział spadku w której zobligowaliśmy się do sprzedaży jej mieszkania i podziału środków uzyskanych w ten sposób. Obecnie siostra nie chce wywiązać się z ugody twierdząc, iż podpisała ją pod wpływem błędu a zachowek w żądanej wysokości mi się nie należy. Proszę o wskazanie kolejnych kroków jakie powinienem podjąć ?

Zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.
 
Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Pod tym względem testament własnoręczny przesłany przez Pana spełnia wymagania Kodeksu cywilnego.
 
Ustawa pozwala powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Dokonując takiego rozrządzenia, spadkodawca zmierza do tego, aby całość lub ułamkowa część spadku przeszła na osobę lub osoby wskazane w testamencie. Powołanie spadkobiercy testamentowego (spadkobierców) wyłącza dziedziczenie ustawowe do całości lub części spadku.
 
Dziedziczenie na podstawie art. 959 Kodeksu cywilnego następuje wówczas, gdy spadkodawca powołał do całości lub części spadku, jako ogółu praw i obowiązków spadkodawcy, jedną lub kilka osób. Natomiast w wypadku, gdy spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie jedynie poszczególne przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku, to: 
  1. jeżeli przedmioty te wyczerpują prawie cały spadek, dziedziczy go na podstawie testamentu osoba, której przedmioty te przeznaczono ( art. 961 ), 
  2. jeżeli przedmioty te nie wyczerpują prawie całego spadku, do dziedziczenia dochodzą spadkobiercy ustawowi ( art. 931  i n.), którzy są zobowiązani do wydania zapisu osobie wskazanej w testamencie ( art. 968  i n.; tak orz. SN z 29 listopada 1977 r., III CRN 291/77 , Lexpolonica nr 296778, OSPiKA 1978, nr 9, poz. 167 z glosą J. Pietrzykowskiego, OSPiKA 1978, nr 12, poz. 224).
 
Dokument przesłany przez Pana jest sporządzony bardzo nieprecyzyjnie: zawiera on rozważania dotyczące pogrzebu, wiele informacji nie mających znaczenia i które nie powinny znajdować się w testamencie, wreszcie znajdują się tam zapisy dotyczące fizycznego podziału przedmiotów spadkowych i te postanowienia w mojej ocenie należy interpretować co najwyżej jako zapis.
 
Również zawarta przez Państwa ugoda w mojej ocenie jest nieważna. Co prawda przepisy Kodeksu cywilnego przewidują zawarcie przez strony ugody - art. 917 Kodeksu cywilnego. Jednakże po pierwsze ugoda aby miała moc musi być zawarta w formie szczególnej jeżeli taką formę przewidują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy umowa o przeniesienie własności nieruchomości, nie zawarta w formie aktu notarialnego, jest nieważna (art. 158 kc w zw. z art. 73 § 2 kc) i tym samym nieważne są dodatkowe do niej zastrzeżenia umowne (np. o zadatek, odstępne i prawo odstąpienia). Nieważność czynności prawnej uzasadnia zwrot nienależnych świadczeń stosownie do zasad art. 410 kc. Tak zawarta między stronami umowa może być prawnie skuteczna tylko jako umowa przedwstępna, jeżeli w świetle jej postanowień czyniłaby zadość wymogom art. 389 kc, a brak formy notarialnej wyłączałby jedynie możliwość dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 kc). Przy ważności umowy przedwstępnej - ważne byłyby także dodatkowe zastrzeżenia umowne, o ile zostały przez strony poczynione.
 
Ponadto brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych aby spadkobiercy dzielili mieszkanie nie będące przedmiotem spadku w sposób wskazany w przedmiotowej ugodzie. 
 
Reasumując powyższą analizę przesłanych nam dokumentów należy wskazać, iż w chwili obecnej nie poczyniono żadnych (ważnych z punktu widzenia prawa) kroków mających na celu uregulowanie spraw spadkowych. W chwili obecnej w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia do sądu dokumentu o nazwie testament oraz złożyć wniosek o dokonanie stwierdzenia nabycia spadku, następnie działu spadku a wreszcie wystąpić o zapłatę zachowku lub zawrzeć ugodę w tej materii.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Zachowek, Zachówek, Testament

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra