23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Postępowanie przed sądem › Opłata od apelacji

Opłata od apelacji

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

W sprawie o zasiedzenie, oprócz jednego wnioskodawcy, występuje  7 uczestników. Apelacje wniósł tylko jeden uczestnik wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty od apelacji. Sąd oddalił wniosek, stwierdzając, że na tym etapie postępowania na uczestniku ciąży jedynie obowiązek uiszczenia opłaty od apelacji, która wynosi 400 zł. W uzasadnieniu sąd nie wyjaśnia podstawy prawnej takiej kwoty. Na jakiej podstawie prawnej sąd to stwierdza ?

Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.
 
Zgodnie z art. 40 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 
W poprzednim stanie prawnym - pod rządami ustawy z 13 czerwca 1967 r. - od wniosku w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie pobierano połowę wpisu stosunkowego (opłaty stosunkowej). W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia wnioskodawca miał obowiązek wskazania - przy wnoszeniu wniosku - wartości przedmiotu sprawy (wartości nieruchomości lub rzeczy ruchomej). Połowę obliczonej od tej wartości opłaty stosunkowej (wpisu stosunkowego) należało uiścić od wniosku.
 
Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepis stanowi zasadę, że od środków zaskarżenia w nim wymienionych pobiera się opłatę tak jak od pisma wszczynającego postępowanie. Skoro od wniosku o zasiedzenie pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych, to taką samą opłatę pobiera się od apelacji od orzeczenia dotyczącego zasiedzenia.
 
W mojej ocenie Ustawa o kosztach sądowych, jeżeli apelujący nie został zwolniony z kosztów sądowych, nie daje podstaw do naliczenia opłaty od apelacji w kwocie 400 zł. Oczywiście zakładając, iż jest to sprawa o zasiedzenie nieruchomości. W przypadku zasiedzenia ruchomości (opłata stosunkowa) lub zasiedzenia służebności (200 zł) opłata ta jest niższa.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Apelacja, Opłata sądowa

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zgodnie z art. 73 Ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r....
Umowa przedwstępna, nazywana czasami promesą zatrudnienia, uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Może ona mieć także zastosowanie w przypadku...
Zgodnie z art. 524 Kodeksu postępowania karnego termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem....
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie...
Na wstępie wyjaśnię kilka kwestii, które myślę, iż odpowiedzą na szereg postawionych przez Pana pytań. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar...
Opiekun ustanowiony przez sąd jest obowiązany wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod...
Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy...
W sprawie egzekucji abonamentu radiowo-telewizyjnego zastosowanie znajdzie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do treści...
W zakresie obliczania terminy do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego znajdą zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksy postępowania administracyjnego....
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra