23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Ultimo Portfolio Investment

Ultimo Portfolio Investment

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Dostałam wezwanie do zapłaty z firmy Ultimo, właściwie była to informacja o odkupieniu długu przez firmę Ultimo- chodzi o kredyt w BGZ brany w 2000 r. Byłam oczywiście zdziwiona tym faktem, bo miałam komornika w tej sprawie ok 5 lat temu, kwota została wpłacona komornikowi, ten zawiesił - odłożył sprawę i nastała cisza w sprawie. Nie zareagowałam na to pismo, bo uważam, że wezwanie do zapłaty powinno przyjść listem co najmniej poleconym. Więc długo nie czekając otrzymuje telefon z firmy Ultimo z groźbami i nakazami zapłaty. Pytając panią z owej firmy skąd ma mój nr telefonu, kwituje tylko, że nie mój interes. A okazuje się, że zdobyła go dzwoniąc po mojej rodzinie o tym samym nazwisku na telefony stacjonarne. Pani mnie tak "zakręciła" swoja gadaniną, że mam wpłacić pieniądze inaczej sprawa idzie do sądu i będę miała kłopoty wówczas. Powiedziałam, że czekam na pismo od nich , nie będą z nią dłużej rozmawiać, a pani, że mam wpłacić jakaś kasę. Więc zadeklarowałam 200 zł, ale i tak sprawę chcę wyjaśnić zarówno u komornika jak i u nich. Jak dalej postępować w tej sprawie ?

Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
 
Co do zasady można więc przyjąć, iż cesja wierzytelności dokonana przez Bank Gospodarki Żywieniowej na rzecz firmy ultimo Portfolio Investment jest dopuszczalna.
 
Jednakże, zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Dla roszczeń Banku Gospodarki Żywieniowej względem Pani osoby będzie miał zastosowanie 3 letni termin przedawnienia. W chwili obecnej więc przedmiotowa wierzytelność uległa już przedawnieniu i po otrzymaniu ewentualnego nakazu zapłaty z sądu należy skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Obecne działania ultimo Portfolio Investment mają na celu doprowadzenie do uznania przez Panią długu. Zgodnie z art. 124 Kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
 
Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Uznanie może być dokonane w trzech różnych formach: jako tzw. uznanie właściwe, ugoda i uznanie niewłaściwe. 
 
Uznanie może nastąpić także w sposób dorozumiany, na przykład przez złożenie przez dłużnika propozycji rozłożenia należności na raty i zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie, chociażby proponowane porozumienie nie doszło między stronami do skutku (tak SN w orz. z 19 września 2000 r., II CKN 1312/2000 , Lexpolonica nr 360549, OSNC 12/2003, poz. 168, z glosą aprobującą J.P. Naworskiego, „Prawo Spółek” 11/2004, s. 50). 
 
Natura prawna uznania niewłaściwego należy w polskiej doktrynie i judykaturze do najbardziej spornych zagadnień. Zasadniczy spór dotyczy kwalifikacji uznania niewłaściwego bądź jako jednostronnego oświadczenia woli ( art. 60 ) stanowiącego czynność prawną, bądź jako oświadczenia wiedzy, które nie jest czynnością prawną sensu stricto (pogląd taki wyraził SN w orz. z 23 czerwca 1972 r., I CR 142/72 , Lexpolonica nr 301014, OSNCP 4/73, poz. 61) i do którego nie stosuje się przepisów o czynnościach prawnych, bądź wreszcie jako oświadczenia wiedzy, zawierającego także pewne elementy woli, które wykazuje wiele podobieństw do oświadczenia woli i rodzi skutki materialnoprawne, jeżeli jest złożone wobec wierzyciela - zupełnie niezależnie od woli uznającego, nawet jeżeli nie zdawał on sobie sprawy ze skutków swojego oświadczenia. Uzasadnia to stosowanie do niego odpowiednio przepisów o czynnościach prawnych, skoro bowiem „w uznaniu niewłaściwym występują zarówno elementy wiedzy, jak i woli, zatem wymieniona w art. 60 k.c. definicja oświadczenia woli obejmuje też uznanie niewłaściwe” . Ten ostatni pogląd, uzasadniony w sposób niewolny od niekonsekwencji, został wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1995 r., III CZP 39/95 , Lexpolonica nr 303689 (OSP 7-8/96, poz. 136), która w piśmiennictwie nie spotkała się z aprobatą. 
 
Natomiast w orzeczeniu z 19 marca 1997 r., II CKN 46/97 , Lexpolonica nr 324325 (OSNC 10/97, poz. 143), Sąd Najwyższy uznał, że uznanie niewłaściwe „jest jedynie oświadczeniem wiedzy, a złożenie takiego oświadczenia wiedzy prowadzi do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do uznanego roszczenia” . Oświadczenie dłużnika złożone w odpowiedzi na pozew, że „uznaje roszczenie za zasadne” , jest tylko przejawem jego wiedzy o tym, że określone roszczenie istnieje i przysługuje określonemu wierzycielowi. Takie „uznanie”  nie może być utożsamiane z dorozumianym zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia ( art. 117 § 2 ), które ma odmienny charakter prawny i jest możliwe tylko w stosunku do roszczeń już przedawnionych. Dlatego też takie oświadczenie dłużnika nie wyklucza późniejszego podniesienia zarzutu przedawnienia.
 
Reasumując powyższe rozważania w chwili obecnej nie powinna Pani prowadzić żadnych rozmów z ultimo Portfolio Investment, jak również dokonywać jakichkolwiek wpłat. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty z sądu należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty w którym podniesiemy zarzut przedawnienia roszczenia.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Uwierzytelniony, tzn. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu (a także wypis, będący odpisem częściowym) stanowi urzędowe potwierdzenie...
Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom....
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Ordynacja podatkowa zawiera własne regulacje co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków. Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej...
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem m.in. uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o transporcie...
Z załączonych pism wynika, iż w roku 2010 został przeciwko Pani wydany nakaz zapłaty, który w chwili obecnej jest już prawomocny. Zgodnie z przepisami...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra