23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Ultimo Portfolio Investment

Ultimo Portfolio Investment

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Dostałam wezwanie do zapłaty z firmy Ultimo, właściwie była to informacja o odkupieniu długu przez firmę Ultimo- chodzi o kredyt w BGZ brany w 2000 r. Byłam oczywiście zdziwiona tym faktem, bo miałam komornika w tej sprawie ok 5 lat temu, kwota została wpłacona komornikowi, ten zawiesił - odłożył sprawę i nastała cisza w sprawie. Nie zareagowałam na to pismo, bo uważam, że wezwanie do zapłaty powinno przyjść listem co najmniej poleconym. Więc długo nie czekając otrzymuje telefon z firmy Ultimo z groźbami i nakazami zapłaty. Pytając panią z owej firmy skąd ma mój nr telefonu, kwituje tylko, że nie mój interes. A okazuje się, że zdobyła go dzwoniąc po mojej rodzinie o tym samym nazwisku na telefony stacjonarne. Pani mnie tak "zakręciła" swoja gadaniną, że mam wpłacić pieniądze inaczej sprawa idzie do sądu i będę miała kłopoty wówczas. Powiedziałam, że czekam na pismo od nich , nie będą z nią dłużej rozmawiać, a pani, że mam wpłacić jakaś kasę. Więc zadeklarowałam 200 zł, ale i tak sprawę chcę wyjaśnić zarówno u komornika jak i u nich. Jak dalej postępować w tej sprawie ?

Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
 
Co do zasady można więc przyjąć, iż cesja wierzytelności dokonana przez Bank Gospodarki Żywieniowej na rzecz firmy ultimo Portfolio Investment jest dopuszczalna.
 
Jednakże, zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Dla roszczeń Banku Gospodarki Żywieniowej względem Pani osoby będzie miał zastosowanie 3 letni termin przedawnienia. W chwili obecnej więc przedmiotowa wierzytelność uległa już przedawnieniu i po otrzymaniu ewentualnego nakazu zapłaty z sądu należy skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania profesjonalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty.
 
Obecne działania ultimo Portfolio Investment mają na celu doprowadzenie do uznania przez Panią długu. Zgodnie z art. 124 Kodeksu cywilnego po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
 
Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Uznanie może być dokonane w trzech różnych formach: jako tzw. uznanie właściwe, ugoda i uznanie niewłaściwe. 
 
Uznanie może nastąpić także w sposób dorozumiany, na przykład przez złożenie przez dłużnika propozycji rozłożenia należności na raty i zwolnienia z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie, chociażby proponowane porozumienie nie doszło między stronami do skutku (tak SN w orz. z 19 września 2000 r., II CKN 1312/2000 , Lexpolonica nr 360549, OSNC 12/2003, poz. 168, z glosą aprobującą J.P. Naworskiego, „Prawo Spółek” 11/2004, s. 50). 
 
Natura prawna uznania niewłaściwego należy w polskiej doktrynie i judykaturze do najbardziej spornych zagadnień. Zasadniczy spór dotyczy kwalifikacji uznania niewłaściwego bądź jako jednostronnego oświadczenia woli ( art. 60 ) stanowiącego czynność prawną, bądź jako oświadczenia wiedzy, które nie jest czynnością prawną sensu stricto (pogląd taki wyraził SN w orz. z 23 czerwca 1972 r., I CR 142/72 , Lexpolonica nr 301014, OSNCP 4/73, poz. 61) i do którego nie stosuje się przepisów o czynnościach prawnych, bądź wreszcie jako oświadczenia wiedzy, zawierającego także pewne elementy woli, które wykazuje wiele podobieństw do oświadczenia woli i rodzi skutki materialnoprawne, jeżeli jest złożone wobec wierzyciela - zupełnie niezależnie od woli uznającego, nawet jeżeli nie zdawał on sobie sprawy ze skutków swojego oświadczenia. Uzasadnia to stosowanie do niego odpowiednio przepisów o czynnościach prawnych, skoro bowiem „w uznaniu niewłaściwym występują zarówno elementy wiedzy, jak i woli, zatem wymieniona w art. 60 k.c. definicja oświadczenia woli obejmuje też uznanie niewłaściwe” . Ten ostatni pogląd, uzasadniony w sposób niewolny od niekonsekwencji, został wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1995 r., III CZP 39/95 , Lexpolonica nr 303689 (OSP 7-8/96, poz. 136), która w piśmiennictwie nie spotkała się z aprobatą. 
 
Natomiast w orzeczeniu z 19 marca 1997 r., II CKN 46/97 , Lexpolonica nr 324325 (OSNC 10/97, poz. 143), Sąd Najwyższy uznał, że uznanie niewłaściwe „jest jedynie oświadczeniem wiedzy, a złożenie takiego oświadczenia wiedzy prowadzi do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do uznanego roszczenia” . Oświadczenie dłużnika złożone w odpowiedzi na pozew, że „uznaje roszczenie za zasadne” , jest tylko przejawem jego wiedzy o tym, że określone roszczenie istnieje i przysługuje określonemu wierzycielowi. Takie „uznanie”  nie może być utożsamiane z dorozumianym zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia ( art. 117 § 2 ), które ma odmienny charakter prawny i jest możliwe tylko w stosunku do roszczeń już przedawnionych. Dlatego też takie oświadczenie dłużnika nie wyklucza późniejszego podniesienia zarzutu przedawnienia.
 
Reasumując powyższe rozważania w chwili obecnej nie powinna Pani prowadzić żadnych rozmów z ultimo Portfolio Investment, jak również dokonywać jakichkolwiek wpłat. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty z sądu należy niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty w którym podniesiemy zarzut przedawnienia roszczenia.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra