23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo administracyjne › Wycinka drzew bez zezwolenia

Wycinka drzew bez zezwolenia

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Sąsiad zrobił donos do gminy że wycięłam bez pozwolenia 4 świerki gmina zrobiła wizje lokalna kazała złożyć wniosek o świadków. Gmina zawiadomiła mnie ze sąsiad jest stroną w postępowaniu więc ja złożyłam pismo że nie może być stroną a gmina to uznała i dała mu 7 dni na złożenie pisma wyjaśniającego jaki ma interes prawny. Stwierdziła również, iż odbędzie się rozprawa administracyjna. Nie mam dowodów tylko świadków na to że drzewa miały mniej niż 10 lat czy może grozić mi kara sąsiad twierdzi ze miały ponad 20 lat też ma na to świadków a czy może być stroną ?

Zasady wycinki drzew na działce regulują przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W art. 83 Ustawy o ochronie przyrody przewidziano obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Zezwolenie to wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość, na której rosną drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków, usunięcie drzewa powinno poprzedzać uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
Przedmiotowych przepisów jednak nie stosuje się m.in. w stosunku do drzew których wiek nie przekracza 10 lat. Przy czym przez wiek drzewa rozumie się jego faktyczny wiek nie zaś wiek (czas) w jakim rośnie ono w danym miejscu.
 
Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie II SA/Po 60/2011 W praktyce wątpliwości co do tego, czy wycięte drzewo osiągnęło graniczny wiek, o którym mowa w przepisie art. 83 ust. 6 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody będą występowały w sytuacji określenia wieku drzewa z niewielkim marginesem błędu (np. w poprzednim stanie prawnym określenie wieku drzewa nieznacznie ponad 5 lat, a w nowym stanie prawnym nieznacznie ponad 10 lat). W konsekwencji niezbędne wydaje się poczynienie poniższego zastrzeżenia. Tutejszy Sąd podziela stanowisko orzecznictwa, iż dla wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia niezbędne jest jednoznaczne ustalenie wieku usuniętych drzew, zaś badanie wieku drzewa co do zasady wymaga wiadomości specjalnych. Niewątpliwie strona, która nie posiada wiedzy specjalistycznej, ma również prawo żądać weryfikacji ustaleń organu w zakresie wieku drzew z uwagi na możliwość zastosowania wobec niej dolegliwej sankcji. Za niedopuszczalne należy uznać oparcie się, przy ustalaniu kary pieniężnej za wycięcie drzew, na ustaleniach poczynionych przez pracowników organu administracji odnośnie wieku wyciętych drzew bez możliwości weryfikacji prawidłowości wyciągniętych przez nich wniosków.
 
W Pani sprawie spór pojawił się na tle określenia stron niniejszego postępowania. Zgodnie z art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. 
 
Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Podstawowe znaczenie dla wykładni komentowanego przepisu ma pojęcie interesu prawnego. W świetle klasycznych koncepcji doktrynalnych interes prawny jest jedną z trzech relacji - obok publicznego prawa podmiotowego oraz interesu faktycznego - jakie mogą powstać między organem administracji a podmiotem administrowanym.
 
Interes prawny jest kwalifikowanym interesem faktycznym. Interes prawny wynika z określonego przepisu prawnego, odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu. Interes prawny pojawia się wówczas, gdy istnieje związek między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegający na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (wyrok NSA z 2 czerwca 1998 r., IV SA 2164/97 - LexPolonica nr 2089170). 
 
Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 1999 r. (I SA 1189/98 - Lex nr 47969), cechami interesu prawnego jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami stosowania przepisu prawa materialnego (zob. także wyrok NSA z 15 grudnia 1998 r., II SA 1355/98 - Lex nr 41827).
 
W mojej ocenie sąsiad posiadał interes faktyczny w niniejszej sprawie i dlatego na jego wniosek wszczęto postępowanie w sprawie wycinki drzew bez pozwolenia, jednak nie posiada on interesu prawnego w niniejszym postępowaniu i nie może być stronę tego postępowania.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Drzewo, Strona, Rozprawa

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra