23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo pracy › Regulamin użytkowania samochodu służbowego

Regulamin użytkowania samochodu służbowego

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Firma w której pracuję przekazała mi do podpisu regulamin użytkowania samochodu służbowego. Firma nie jest właścicielem pojazdu gdyż właścicielem jest firma Leasingowa. W mojej ocenie postanowienia regulaminu użytkowania samochodu służbowego są niedorzeczne - zawierają np. zapis o moim udziale w szkodzie w wysokości 25% wartości szkody. Proszę o ocenię regulaminu użytkowania samochodu.

Zawarcie umową określającej zasady korzystania z samochodu służbowego leży zarówno w interesie pracownika, jak również pracodawcy. Pisemny kontrakt wskazywać powinien nie tylko obowiązki pracownika, ale także przysługujące mu przywileje, w tym np. możliwość korzystania z samochodu również poza godzinami pracy czy też podczas urlopu.
 
Przepisy prawa pracy nie nakazują pracodawcy zawierania umów określających zasady korzystania z samochodu służbowego. Jednakże podpisanie z pracownikiem odpowiednio sformułowanej umowy, pozwoli pracodawcy nie tylko na prawidłowe rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdu, ale także może znacznie ułatwić dochodzenie odszkodowania od pracownika w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Jeżeli samochód nie został formalnie powierzony pracownikowi, to jego odpowiedzialność za powstałe szkody opiera się na ogólnych zasadach, wynikających z Kodeksu pracy.
 
Zgodnie z nimi odszkodowanie przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba że pracownik umyślnie uszkodził samochód.
 
Pracownik będzie odpowiadał za powstałą szkodę w pełnej jej wysokości również wtedy, gdy samochód służbowy zostanie mu powierzony z obowiązkiem zwrotu (np. wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru). Pracownik będzie się mógł uwolnić od tej odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego.
 
Z treści załączonej umowy należy wnioskować, iż przedmiotową umowę należy traktować jak umowę regulującą odpowiedzialność za mienie powierzone. Za szkodę w mieniu powierzonym pracownik odpowiada w pełnej jej wysokości, niezależnie, czy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, czy też nieumyślnej. Jeżeli zatem samochód został pracownikowi w sposób prawidłowy powierzony, to pracodawca może żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast samochód nie został powierzony pracownikowi w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, wówczas pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 65 oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
 
W mojej ocenie więc błąd co do określenia w umowie, iż pracodawca jest właścicielem samochodu podczas gdy faktycznie jest jedynie leasingobiorcą nie powoduje nieważności przedmiotowej umowy.
 
Zgodnie z treścią 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
 
W praktyce często to na Kupującym ciąży obowiązek ubezpieczenie pojazdu, zaś w samych polisach coraz częstszym rozwiązaniem jest tzw. udział własny w szkodzie. 
 
Mając na uwadze powyższe w mojej ocenie przesłany regulamin użytkowania pojazdu służbowego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Regulamin, Samochód

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra