23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo pracy › Regulamin użytkowania samochodu służbowego

Regulamin użytkowania samochodu służbowego

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Firma w której pracuję przekazała mi do podpisu regulamin użytkowania samochodu służbowego. Firma nie jest właścicielem pojazdu gdyż właścicielem jest firma Leasingowa. W mojej ocenie postanowienia regulaminu użytkowania samochodu służbowego są niedorzeczne - zawierają np. zapis o moim udziale w szkodzie w wysokości 25% wartości szkody. Proszę o ocenię regulaminu użytkowania samochodu.

Zawarcie umową określającej zasady korzystania z samochodu służbowego leży zarówno w interesie pracownika, jak również pracodawcy. Pisemny kontrakt wskazywać powinien nie tylko obowiązki pracownika, ale także przysługujące mu przywileje, w tym np. możliwość korzystania z samochodu również poza godzinami pracy czy też podczas urlopu.
 
Przepisy prawa pracy nie nakazują pracodawcy zawierania umów określających zasady korzystania z samochodu służbowego. Jednakże podpisanie z pracownikiem odpowiednio sformułowanej umowy, pozwoli pracodawcy nie tylko na prawidłowe rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdu, ale także może znacznie ułatwić dochodzenie odszkodowania od pracownika w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Jeżeli samochód nie został formalnie powierzony pracownikowi, to jego odpowiedzialność za powstałe szkody opiera się na ogólnych zasadach, wynikających z Kodeksu pracy.
 
Zgodnie z nimi odszkodowanie przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba że pracownik umyślnie uszkodził samochód.
 
Pracownik będzie odpowiadał za powstałą szkodę w pełnej jej wysokości również wtedy, gdy samochód służbowy zostanie mu powierzony z obowiązkiem zwrotu (np. wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu odbioru). Pracownik będzie się mógł uwolnić od tej odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego.
 
Z treści załączonej umowy należy wnioskować, iż przedmiotową umowę należy traktować jak umowę regulującą odpowiedzialność za mienie powierzone. Za szkodę w mieniu powierzonym pracownik odpowiada w pełnej jej wysokości, niezależnie, czy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, czy też nieumyślnej. Jeżeli zatem samochód został pracownikowi w sposób prawidłowy powierzony, to pracodawca może żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast samochód nie został powierzony pracownikowi w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, wówczas pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 65 oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
 
W mojej ocenie więc błąd co do określenia w umowie, iż pracodawca jest właścicielem samochodu podczas gdy faktycznie jest jedynie leasingobiorcą nie powoduje nieważności przedmiotowej umowy.
 
Zgodnie z treścią 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
 
W praktyce często to na Kupującym ciąży obowiązek ubezpieczenie pojazdu, zaś w samych polisach coraz częstszym rozwiązaniem jest tzw. udział własny w szkodzie. 
 
Mając na uwadze powyższe w mojej ocenie przesłany regulamin użytkowania pojazdu służbowego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Regulamin, Samochód

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Uwierzytelniony, tzn. poświadczony za zgodność z oryginałem odpis dokumentu (a także wypis, będący odpisem częściowym) stanowi urzędowe potwierdzenie...
Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom....
Podstawową funkcją spełnianą przez UFG jest funkcja uzupełniająca system obowiązkowych ubezpieczeń. Wymóg pełnej ochrony poszkodowanego również...
Zgodnie z art. 951 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym...
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego spadkobiercy mogą spadek przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek...
Ordynacja podatkowa zawiera własne regulacje co do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonków. Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej...
Zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem m.in. uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu...
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o transporcie...
Z załączonych pism wynika, iż w roku 2010 został przeciwko Pani wydany nakaz zapłaty, który w chwili obecnej jest już prawomocny. Zgodnie z przepisami...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra